Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Města zítřka propojí hardware se softwarem

Inteligentní města tvoří nejen inteligentní budovy, ale také inteligentní energie, informační technologie, mobilita, městské plánování, obchod, městská správa a rovněž inteligentní občané. Ve Smart cities jsou informační technologie a jimi zprostředkovávaná data využívány k co možná nejplynulejšímu chodu města.

Stále hlubší a rozsáhlejší prolínání hardwaru a softwaru, tedy světa reálného a virtuálního, se pochopitelně promítá i do urbanistických koncepcí. Výsledkem je například integrace výroby energie v elektrárnách s inteligentními rozvodnými systémy a inteligentními budovami.

Většina odborníků na software souhlasí s tím, že jednou z hlavních snah systémové integrace je, aby se všechny procesy zrychlily a aby se omezila jejich chybovost. Proto dochází k postupnému přesunu do virtuálního světa. Virtuální simulování je podněcováno potřebou zjednodu šit implementaci nových technologií do reálného světa. S tím, jak se naše technika stává stále komplexnější, naše schopnost rozumět jim a ovládat je závisí na tom, jak dalece jsme schopni vytvářet jejich jednoduché a jednoznačné reprezentace.

Jak se změní města a životy jejich obyvatel v okamžiku, kdy se spojí datové sítě služeb, které byly dříve poskytovány odděleně? Odpověď zní: pomalu, ale zásadně. V případě obytného domu o několika desítkách bytových jednotek budou například data z více zdrojů integrována tak, aby se minimalizovala spotřeba energií a rovněž emise CO2 jednotlivých domácností. Rozvod tepla bude zajišťovat systém poháněný elektřinou z baterií, které budou napojeny na fotovoltaický systém umístěný na střeše domu. Celý tento proces bude řízen automatickým systémem budovy, který se bude opírat o předpověď počasí, senzory v budově i na jejím povrchu a meteorologická data z minulosti. Systém bude postupně spotřebu energie optimalizovat, což by ve výsledku mělo znamenat výrazné snížení energetické náročnosti domu.

Co jsou smart cities?

V současné době převládá názor, že smart city by mohl definovat tzv. internet věcí a další systémy zvyšující efektivitu využití jeho zdrojů, energetických a dopravních systémů, průmyslu a administrativy. Chytré město musí být schopno kombinovat tyto různé systémy do koherentního celku. Dalším významným rysem je decentralizace sítí a mizení jejich dřívější hierarchie, s čímž souvisí nezbytnost nové definice oblastí odpovědnosti. V uzavřeném systému, jako je například letadlo, je vždy jasné, kdo jej řídí, i s ohledem na nárůst automatizace pilotáže, v chytrých městech však ostré hranice mezi jednotlivými segmenty systému chybějí.

Do roku 2020 by polovina všech budov v chytrých městech měla být vybavena inteligentními systémy a multimodálními dopravními uzly, pětina energie spotřebovávaná v těchto městech bude pocházet z obnovitelných zdrojů a každé desáté vozidlo bude poháněno elektromotorem. Další vývoj bude zajímavý i co se týče rozmístění smart cities. V roce 2025 bude totiž podle studie Frost & Sullivan pouze polovina chytrých měst v Evropě a Severní Americe. V roce 2011 se přitom 4 z 5 velkých měst nacházela právě v těchto regionech. Jen v Indii a Číně by mělo do roku 2025 vzniknout kolem 50 smart cities, z nichž některá zcela na zelené louce.

smart cities, zdroj Siemens, infografika:Tomáš Čáha
zdroj Siemens, infografika:Tomáš Čáha

Vedle společnosti Siemens se inteligentním městům velmi věnuje také počítačová firma IBM, která má v současné době po celém světě rozpracováno kolem 2 000 projektů, sahajících od analýzy prevence kriminality v Portlandu přes databáze vodních zdrojů v Kalifornii až po systémy inteligentní veřejné dopravy v čínském Zhenjiangu.

Její vlajkovou lodí v této oblasti však je brazilské Rio de Janeiro, kde IBM vybudovala obrovské operační centrum, označované za nervové centrum města.

Datové ekosystémy

Vědci ze Siemens CT chtějí, aby města fungovala tak hladce jako třeba elektrický motor. Budují proto škálovatelný a vysoce výkonný integrující systém zvaný City Intelligence Platform. Tento systém zpracovává informace z tak rozličných subsystémů, jako jsou například bytové domy, elektrárny či dopravní systémy. Systémy pro řízení rozvodů vody a městského osvětlení se v současnosti testují v Miláně a Temešváru, kde by měly přispět k eliminaci úniků vody a snížení spotřeby energie.


Pilotní projekty, které by měly optimalizovat městský dopravní systém, se rozbíhají v Berlíně, italském Roveretu a finském Tampere. V konečné fázi půjde o modulární soubor programů, jejž bude možné adaptovat na specifické požadavky daného města. City Intelligence Platform posbírá data z různých infrastrukturních domén, standardizuje formáty, vytvoří vztahy mezi jejich obsahy a zkombinuje tyto obsahy s dalšími informacemi, jako jsou například předpověď počasí nebo různá relevantní data z minulosti. Výsledný efekt se zdá být zřejmý: procesy odehrávající se ve městech se postupně stanou názornějšími a srozumitelnějšími, čímž se otevřou dveře pro možnosti snížit energetickou a materiálovou náročnost.

Definice chytrých měst

Z jednotlivých inteligentních domů by postupem času měla vznikat celá inteligentní města, tzv. smart cities. konzultantská společnost Frost& Sullivan k definici takovýchto měst používá osm prvků. inteligentní města tvoří nejen inteligentní budovy, ale také inteligentní energie, informační technologie, mobilita, městské plánování, obchod, městská správa a v neposlední řadě rovněž inteligentní občané. Smart cities jsou stručně řečeno taková města, jejichž politické autority používají informační technologie a jimi zprostředkovávaná data k vytváření schémat, která umožňují co možná nejplynulejší chod města.

smart cities, zdroj Siemens, infografika:Tomáš Čáha
zdroj Siemens, infografika:Tomáš Čáha

Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.

Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...