Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Otevřené standardy v oboru zabezpečovací techniky mohou přispět ke zvýšení bezpečnosti lidí i objektů

Funkce integrovaných zabezpečovacích systémů Siveillance Fusion a produktů Siveillance Netwatch společnosti Siemens umožní propojení fyzické a informační bezpečnosti jako součásti aktuálního technologického vývoje , který přinesl potřebu otevřených, na jednotlivých výrobcích nezávislých standardů.

Cestu ukázalo v posledních desetiletích odvětví informační techniky postupným rozvojem internetu. Zcela stejným způsobem je třeba zavést otevřené standardy pro rozličné produkty také v odvětví zabezpečovací techniky. V minulosti výrobci zabezpečovacích produktů a systémů vyvíjeli a používali k propojování jednotlivých systémů a k přenosu dat mezi nimi své vlastní, proprietární standardy.

Přednosti otevřených standardů

Otevřený standard, který nabízí například ONVIF, má z pohledu integrátorů systémů i jejich konečných uživatelů mnoho předností. Mimo jiné nabízí větší provozní přizpůsobivost spolu s výrazně širším výběrem produktů od různých výrobců, které jsou přitom navzájem kompatibilní. Je tedy možné zvolit produkt přesně vyhovující požadavkům dané úlohy. Díky snazší integraci a montáži lze snížit náklady a zvýšit produktivitu práce, což ve výsledku znamená snížení celkových nákladů (Total Cost of Ownership – TCO). Vynaložené investici navíc díky otevřenému standardu v podstatě nehrozí ztráta hodnoty způsobená případnou budoucí změnou směru technického vývoje.

Výsledky intenzivní spolupráce společnosti Siemens a organizace ONVIF jsou velmi dobře patrné na integrovaném zabezpečovacímu systému Siveillance Fusion značky Siemens. Systém je založen na prostředcích IT a kombinuje funkce video dohledu, kontroly vstupu a elektronické zabezpečovací signalizace (EZS). Umožňuje tak v jednom integrovaném síťovém prostředí správu veškeré činnosti související se zabezpečením objektu. K systému Siveillance Fusion lze také připojit systémy měření a regulace, resp. elektrické požární signalizace (EPS), které mohou být jeho prostřednictvím monitorovány.

Nová verze systému Siveillance Fusion umožňuje zákazníkům vybírat z více než 100 videokamer s protokolem IP, jež jsou kompatibilní se standardem ONVIF. Podporován je také Video Jet Encoder firmy Bosch. Dalšími inovacemi jsou integrace systémů kontroly vstupu VertX a Edge firmy HID Global a podpora video zařízení řady Sistore CX a systému EZS SPC 6000 společnosti Siemens. Systém dále nabízí možnost současného provozu několika serverů, funkci OPC Data Access a rozhraní pro komunikační sběrnici BACnet.

Další krok: integrace fyzické a informační bezpečnosti

Chod řídicích procesů ve většině podniků závisí v současné době primárně na správné činnosti prostředků IT. Informační infrastruktura je proto chráněna mnoha bezpečnostními vrstvami v podobě přístupových hesel, firewalů, antivirových programů apod. Dohromady tato opatření sice zajišťují velmi vysokou úroveň ochrany před krádeží dat, nejsou však schopna zabránit fyzickému poškození či krádeži zařízení jako takového.

Na druhé straně jsou zde prostředky používané k zabezpečení budov, jako např. systémy EZS, systémy kontroly vstupu a další výstražné systémy, které dosud nejsou vybaveny rozhraními umožňujícími komunikaci s prostředím zajišťujícím informační bezpečnost. Propojení fyzické a informační bezpečnosti by bylo velkým přínosem k úplnému využití všech možností, jež nabízí moderní zabezpečovací technika.

Pokud by například systém kontroly vstupu hlásil, že se majitel PC nenachází v téže místnosti jako jeho počítač, systém informačního zabezpečení by mohl toto PC automaticky vypnout. Pokusy o neoprávněný přístup nebo sabotáž by tak byly předem odsouzeny k neúspěchu, a to i za předpokladu, že by útočník měl k dispozici odcizené heslo. Současně by mohla být automaticky aktivována další opatření, jako např. spuštění záznamového zařízení videa nebo upozornění pracovníků zajišťujících ostrahu objektu.

Podle jiného scénáře by systém EZS nemohl být aktivován v době, kdy pracuje některé ze zařízení v místnosti. K minimalizaci spotřeby energie by systém mohl automaticky vypínat momentálně nepotřebné prostředky IT podle určitých parametrů, např. s ukončením pracovní doby, kdy uživatelé výpočetní techniky podle údajů systému kontroly vstupu již nejsou v budově.

Skutečností je, že moderní prostředky pro zajištění bezpečnosti v informační sféře na jedné a ve fyzické sféře na druhé straně jsou předurčeny ke vzájemné účinné spolupráci. Využívají totiž stejné nebo alespoň podobné systémové zdroje i stejnou síťovou infrastrukturu s protokolem IP. Z pohledu optimalizace řízení rizika je jak možné, tak užitečné systémy zabezpečení používané v obou těchto sférách propojit.

Integrovaný nástroj umožňující propojit systémy fyzického a informačního zabezpečení společnost Siemens poprvé představí pod názvem Siveillance Netwatch na veletrhu Security 2010. Siveillance Netwatch pracuje jako modul v systémech Siveillance Fusion, Siveillance Vantage nebo Siveillance Command a může být provozován i na průmyslovém počítači. Na straně IT používá Siveillance Netwatch oba standardní protokoly ICMP (Internet Control Message Protocol) a SNMP (Simple Network Management Protocol), a to současně s odděleně vytvořenými softwarovými agenty zajišťujícími sběr potřebných údajů a monitorovací funkce. Na straně fyzického zabezpečení jsou použity osvědčené protokoly společnosti Siemens.

O organizaci ONVIF

Organizace ONVIF (Open Network Video Interface Forum, www.onvif.org) byla založena v roce 2008. Společnosti Axis, Bosch a Sony ji založily za účelem vyvinout s použitím jazyka XML a webových služeb společný standard pro jimi vyráběné video systémy využívající ethernetové sítě s protokolem IP. Organizace má současné době 100 členů, mezi nimi i společnost Siemens jako jednoho z několika málo členů působících v oblasti systémové integrace. ONVIF se současně zabývá rozšiřováním stávajících otevřených standardů do dalších oborů zabezpečovací techniky, jako jsou systémy kontroly vstupu a elektrické zabezpečovací signalizace.

Siemens patří mezi největší elektrotechnické firmy v Česku. Již 120 let je Siemens nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou moderních a inovativních technologií. Vytváří více než 10 tisíc pracovních míst, což jej řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Své technologie, produkty a služby dodává zákazníkům ze soukromého i státního sektoru v oblasti energetiky, zdravotnictví, průmyslové a veřejné infrastruktury a informačních technologií. Skupina podniků Siemens v České republice vykázala v obchodním roce 2008/2009 obrat 30 miliard Kč. S objemem exportu, který dosáhl 16,5 miliardy Kč, se Siemens v České republice řadí mezi největší exportéry.
Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního elektrotechnického koncernu Siemens AG, který je přes 160 let synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu, spolehlivost a mezinárodní působení. Siemens AG je největším poskytovatelem technologií šetrných k životnímu prostředí, které generují téměř třetinu jeho celkového obratu. Ve finančním roce 2008/2009 dosáhl Siemens obratu 76,7 miliardy EUR a zaměstnával zhruba 405 tisíc zaměstnanců po celém světě.
Více informací naleznete na www.siemens.cz a www.siemens.com.


Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.

Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...