Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Radiový systém Siemeca AMR s přístupem na internet – spotřeby energií vždy pod kontrolou

Po razantním nárůstu instalací systémů s dálkovým bezdrátovým odečtem spotřeby tepla a vody dochází k dalšímu posunu ze strany zákazníků, kteří požadují rozšíření systému bezdrátového dálkového odečtu o možnost průběžného získávání informací o vlastní spotřebě energií na internetu.

Stále větší skupiny lidí se dotýká téma úsporných opatření. S ohledem na tento trend je také dobré včas vyhodnotit hospodaření s energiemi, které využíváme v bytě při každodenním životě, jako jsou teplo a voda. V případě, že budeme mít k dispozici průběžné informace o spotřebě, můžeme včas ovlivnit své chování a tak i podstatným způsobem snížit náklady spojené s provozem bytu.

V posledních letech došlo k razantnímu nárůstu instalací systémů s dálkovým bezdrátovým odečtem spotřeby tepla a vody. Nyní však dochází k dalšímu posunu ze strany zákazníků, kteří požadují rozšíření systému bezdrátového dálkového odečtu o možnost průběžného získávání informací o vlastní spotřebě energií na internetu. Je to také dáno tím, že čím dál více lidí začíná využívat internet i k jiným účelům a díky novým technologiím se tyto možnosti neustále rozšiřují.

Firma Siemens má v České republice více než pět let zkušeností s realizací a provozem systémů s dálkovým bezdrátovým odečtem spotřeb energií. Tento systém je nabízen pod obchodním názvem Siemeca AMR. Jak již bylo v úvodu naznačeno, jedná se o zcela bezdrátový systém. Všechny jeho komponenty mají bateriové napájení s životností 6 až 12 let podle konkrétního typu. Vzhledem k těmto vlastnostem je možné radiový systém Siemeca AMR instalovat nejen do nových objektů, ale také do stávajících budov a to zcela bez jakýchkoliv stavebních či technologických zásahů. Také z tohoto důvodu je od samého začátku radiový systém označován za tichou revoluci v budovách.

Původní záměr radiového systému zjednodušit a zefektivnit odečtovým firmám zjištění spotřeby energií nebo včasné odhalení poruchy či neoprávněné manipulace s měřičem je dnes střídán požadavkem nájemníků či majitelů bytů na průběžné informování o spotřebě energií. Radiový systém Siemeca AMR je možné snadno doplnit a to i následně o komunikační uzel s bránou pro síť Ethernet WTX16.IP a celý objekt může odečtová firma provozovat dálkově a souběžně s tím i umožnit uživatelům bytů sledovat vlastní spotřebu tepla a vody v bytě on line. Výstup ze standardního software je doplněn o nadstavbu, která odečtené údaje převádí do jasné a srozumitelné formy pro širokou veřejnost. Například SW nadstavba Siemeca prog JL sytemu umožňuje komplexní řešení pro sledování spotřeby tepla a vody v bytech on line. Konkrétně toto řešení nabízí následující výhody:

  • průběžná kontrola funkce měřičů v bytě
  • kontrola v době nepřítomnosti, kdekoliv s přístupem přes internet
  • kontrola odečtů v rozúčtování nákladů na byt za vyhodnocovací období
  • grafické porovnání spotřeb v jednotlivých měsících
  • porovnání spotřeby s minulým obdobím

Rozdělovač topných nákladů WHE46

V zájmu zachování soukromí jsou uživatelům bytů k dispozici pouze údaje o jejich bytu, pro přihlášení je nutná znalost bezpečnostního kódu. Další velkou předností je vysoká flexibilita a možnost připravit řešení šitá na míru podle aktuální situace a konkrétních požadavků zákazníka. Pro názornost jsou zde uvedeny dva příklady, úvodní nabídka SW Siemeca prog, ze které je patrný rozsah možnosti použití, dále je zde ukázka zobrazení všech dostupných informací při odečtu vodoměru studené vody. S ohledem na stále nové technické možnosti je tento program upravován tak, aby sledoval poslední trendy. Takto provozovaný systém Siemeca AMR naplňuje požadavek směrnice Evropského parlamentu a rady 2006/32/ES, článek 13, Měření spotřeby energie a informativní vyúčtování: "Vyúčtování na základě skutečné spotřeby bude prováděno dostatečně často, aby zákazníci mohli svoji spotřebu energie regulovat".

Bylo by dobré také blíže představit jednotlivé komponenty radiového systému Siemeca AMR. Měření spotřeby tepla (zejména v panelových domech nebo tam kde jsou vertikální topné rozvody) obstarávají rozdělovače topných nákladů WHE460..V novostavbách se pro měření spotřeby tepla používají klasické měřiče tepla WFN26.. Megatron 2. Měření spotřeby vody je možné řešit dokonce dvojím způsobem. Buď je možné použít elektronické vodoměry WFC36../WFH36.. Volutron 3 a nebo mechanické vodoměry WFK30../WFW30.. doplněné o klip s radioadaptérem WFZ166.MO. Do systému je možné začlenit například i patní měřiče, pokud mají impulsní výstup nebo podružné elektroměry nebo plynoměry, také opět s impulsním výstupem připojeným do pulsního radioadptéru AEW36.2. Všechny tyto přístroje vysílají údaje o své spotřebě několikrát denně. O sběr údajů se starají takzvané komunikační uzly WTT16..,, které tvoří páteř radiové sítě. Dalším úkolem komunikačních uzlů WTT16.. je automatická měsíční archivace údajů o spotřebě od všech měřičů. Jak již bylo zmíněno, je možné takovou radiovou síť doplnit o komunikační uzel s bránou WTX16.. s možností dálkového přenosu po síti Ethernet nebo v mobilní telefonní síti GSM.


Úvodní nabídky sw Siemeca prog

Snahou firmy Siemens bylo také, aby radiový systém dálkového odečtu spotřeby energií se stal dostupný široké veřejnosti. Následně byl tak vyvinut další radiový systém s obchodním názvem Siemeca WalkBy, jehož hlavním cílem byla příznivá cena. Tento systém je koncipován jako dálkový bezdrátový s odečetem pochůzkou. Odečet se provádí pomocí mobilního datového sběrače WTZ.MB a přes technologii Bluetooth do malého přenosného počítače netbooku. U menších objektů je možné odečet provést pouze z jednoho místa nebo dokonce vně budovy, u větších objektů se odečet provádí pochůzkou po společných prostorách (schodiště a chodby). Revoluční řešení systému Siemeca WalkBy je dáno tím, že vznikl jako odnož z komfortního systému Siemeca AMR, což nás zásadně odlišuje od konkurence. Radiový systém Siemeca WalkBy je možné i kdykoliv následně převést na systém Siemeca AMR. Na vysvětlenou, levnější pochůzkový systém lze pouhým SW libovolně vyčítat, má permanentní dohled a nebo možnost dálkového přenosu v síti Ethernet (internet) nebo GSM. S ohledem na životnost měřičů cca 10 let má uživatel systému stále možnost i v následujících letech celý systém technicky povýšit, užitné hodnoty systému v průběhu doby pak nezaostávají. Měřiče použité v systému Siemeca WalkBy jsou technicky odlišné od systému Siemeca AMR z důvodu možnosti provozu v obou systémech.


Informace o průběhu spotřeby studené vody

Obecně předností obou radiových systémů je jejich flexibilita v rozsahu i použití, takže takový systém je možné instalovat do různých typů budov. Dále je možné celý systém rozšiřovat, například stávající systém pro měření spotřeby tepla lze snadno doplnit například o měření spotřeby vody. Rozsah realizovaných akcí v České republice je od nejmenší, šest vodoměrů až po největší s cca tisícem měřičů, od sociální ubytovny až po luxusní byty. Vzhledem k nárůstu poptávky ze strany zákazníků a novým možnostem, vývojové oddělení výrobního závodu neustále pracuje na nových projektech a tak pro příští rok připravujeme další technické novinky pro naše zákazníky.

Ostatní informace o radiovém systému Siemeca jsou k dispozici na internetové adrese www.siemens.cz/siemeca.

Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.

Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...