Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče

Připomenutí platných ustanovení ČSN 33 1310

Elektrické instalace a elektrické spotřebiče musí být provedeny tak, aby je mohli užívat laici, aniž by byli vystaveni riziku úrazu elektrickým proudem nebo jiných škod na zdraví.

Následující pojednání týkajících se ustanoveních platné ČSN 33 1310 bylo motivováno převzatou evropskou normou EN 50110-2:2010 zavedenou v České republice jako ČSN EN 50110 ed. 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 2: Národní dodatky z února 2011.

Norma obsahuje soubor normativních dodatků (jeden za každou zemi členů CENELEC), které blíže specifikují současné bezpečnostní požadavky nebo doplňují národní dodatky k minimálním požadavkům platných pro všechny členské země CENELEC týkajících se bezpečnosti práce, jež jsou předmětem první části EN 50110-1 (v ČR je zavedena jako ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005 Obsluha a práce na elektrických zařízeních).

Národní dodatek České republiky obsahuje sedmnáct legislativních předpisů (zákony, nařízení vlády, vyhlášky) a čtyři technické normy. Jednou z uvedených důležitých technických norem (vedle ČSN 33 1326, ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6) je poněkud opomíjená, ale platná ČSN 33 1310 ed. 2 Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace z října 2009. Zařazení normy do národního dodatku ČR podtrhuje její význam, a i proto stojí ustanovení normy za připomenutí.

Účel a rozsah platnosti ČSN 33 1310 ed. 2

Elektrické instalace a elektrické spotřebiče, s nimiž přicházejí do styku nebo do jejich blízkosti osoby bez elektrotechnické kvalifikace – laici, musí být provedeny tak, aby jejich obsluha nebo práce s nimi, a/nebo jakákoliv jiná činnost nevyžadovala odborné znalosti případně elektrotechnickou kvalifikaci. Znamená to, že elektrické instalace a elektrické spotřebiče musí být provedeny tak, aby je mohli užívat laici, aniž by byli vystaveny riziku úrazu elektrickým proudem nebo jiných škod na zdraví.

K jejich bezpečnému užívání musí být provedena alespoň opatření podle normy ČSN 33 1310 ed. 2:2009.

ČSN 33 1310 ed. 2 platí pro elektrické instalace nízkého napětí a elektrické spotřebiče, které mohou obsluhovat osoby bez elektrotechnické kvalifikace (dále laici) a stanovuje požadavky na obsah průvodní technické dokumentace pro užívání těchto elektrických instalací a elektrických spotřebičů a základní opatření před jejich uvedením do užívání.

Norma stanovuje základní bezpečnostní opatření pro elektrické instalace a elektrické spotřebiče, která musí být splněna při jejich užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace – laiky. Požadavky stanovené normou jsou minimální.

Požadavky citované normy se netýkají provádění a rekonstrukcí vnitřních elektrických rozvodů silových v objektech bytové a občanské výstavby, a v objektech s obdobným provozem podle ČSN 33 2130 ed. 2.

Základní termíny a definice

Pro účely normy platí definice uvedené v ČSN IEC 60050 Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 826: Elektrické instalace a dále uvedené termíny a jejich definice:

 • laik; osoba bez elektrotechnické kvalifikace – osoba, která není ani znalá ani poučená; (název laik lze použít tehdy, pokud je zřejmé, že tento obecný název se v daných souvislostech vztahuje k elektrotechnice).
 • osoba seznámená – osoba, která je seznámena s obsluhou elektrické instalace nebo elektrického spotřebiče a s nebezpečím, které může elektřina způsobit; (pro účely ČSN 33 1310 ed. 2 je osoba seznámená definována odlišně od ČSN EN 50110-1 ed.2.
 • seznámení – příslušná forma sdělení způsobu obsluhy a užívání elektrické instalace a/nebo elektrického spotřebiče; (seznámení se správným a bezpečným užíváním elektrické instalace nebo elektrického spotřebiče může být provedeno osobou s příslušnou odbornou elektrotechnickou kvalifikací, návodem k obsluze nebo jiným způsobem, ve kterém je uvedeno jak postupovat při užívání elektrické instalace nebo elektrického spotřebiče).
 • elektrické instalace a elektrické spotřebiče určené pro používání laiky – elektrické instalace a elektrické spotřebiče musí být provedeny tak, aby je mohli užívat laici, aniž by byli vystaveni riziku úrazu elektrickým proudem nebo jiných škod na zdraví.
 • závada, porucha – stav, kdy elektrické zařízení neplní svoji funkci nebo jen částečně.
 • elektrická instalace (budov) – sestava vzájemně spojených elektrických předmětů, mající koordinované charakteristiky, sloužící k plnění jednoho nebo několika určených úkolů.
 • elektrický spotřebič – zařízení určené k přeměně elektrické energie v jiný druh energie, např. světlo, teplo, mechanickou energii.
 • živá část – vodič nebo vodivá část určená k tomu, aby při normálním provozu byla pod napětím, včetně nulového vodiče, ale podle úmluvy nezahrnuje vodič PEN, vodič PEM nebo vodič PEL.
 • neživá část – vodivá část zařízení, které se lze dotknout a která není obvykle živá, ale která se může stát živou v případě poruchy základní izolace.
 • obvyklé zacházení s elektrickým zařízením – je takové, kdy zařízení plní funkci, k jaké je určeno podle návodu a pokynů výrobce a uživatel podle nich se zařízením zachází a do zařízení nezasahuje.
 • dokumentace elektrického spotřebiče – za dokumentaci pro elektrické spotřebiče užívané laiky je považován přiložený návod k obsluze elektrického spotřebiče nebo obdobný dokument, ve kterém je uživatel seznámen s podmínkami na bezpečné užívání příslušného elektrického spotřebiče.

Všeobecně

Elektrické instalace a elektrické spotřebiče musí být užívány pouze k účelům pro které byly zhotoveny nebo vyrobeny.

Zjistí-li uživatel v elektroinstalaci nebo spotřebiči závadu nebo poruchu je povinen zajistit její posouzení popř. její odstranění osobou odborně způsobilou.

Podrobnosti stanovují příslušné předmětové normy pro jednotlivá elektrická zařízení a/nebo spotřebiče.

Napájení

Elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání laiky musí být napájeny ze zdroje nízkého nebo malého napětí. Stupeň ochrany krytem musí odpovídat způsobu použití, ale nesmí být menší než IP 2X. Výjimku z tohoto požadavku tvoří objímky svítidel a závitové pojistky, které při výměně vyměnitelných částí nemají ochranu před úmyslným dotykem.

Poznámka: Výměna světelných zdrojů (žárovek, zářivek a startérů) a výměna závitových pojistek musí být prováděna pouze při vypnutém stavu napájení!

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Živé i neživé části a části, které je třeba při obsluze nebo práci uchopit rukou nebo v ruce držet, musí mít provedenou ochranu před úrazem elektrickým proudem ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed. 2.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem musí dále splňovat požadavky stanovené v ČSN EN 61140 ed. 2 a ČSN EN 60529. Další požadavky a podrobnosti stanovují příslušné předmětové normy.

Prostředí

Elektrické instalace a elektrické spotřebiče se smí používat jen v prostředí, pro které byly konstruovány. Působení vnějších vlivů musí být uvedeno v průvodní dokumentaci. Pokud obsluhuje laik elektrické zařízení umístěné ve skříni (rozváděč, rozvodnice), kterou smí otevřít, musí tomuto požadavku vyhovovat i stupeň ochrany krytem uvnitř skříně.

Rozdělení elektrických spotřebičů a instalací určených pro používání laiky do jednotlivých skupin

Skupina A

 • elektromechanické a elektrotepelné spotřebiče pro domácnost a podobné účely;
 • elektromechanické a elektrotepelné ruční nářadí;
 • přístroje spotřební elektroniky;
 • zařízení pro elektrické vytápění prostorů obytných budov všeho druhu;
 • elektrické kancelářské stroje, osobní počítače a jejich příslušenství;
 • elektrické a elektronické hračky a hry;
 • pracovní a stavební stroje malé mechanizace a elektrické nářadí;
 • podobné.

Skupina B

 • pohyblivé přívody k elektrickým spotřebičům, a to pevně připojené, odpojitelné a prodlužovací;
 • podobné.

Skupina C

 • pevné elektrické instalace v bytových jednotkách, budovách určených pro bydlení a společném příslušenství budov bytové výstavby, včetně příslušných rozvodnic a rozváděčů;
 • vestavné elektrické spotřebiče pro pevné připojení;
 • elektrická svítidla pro pevné připojení;
 • elektrická regulační zařízení užívaná v domácnostech jako součást elektrické instalace;
 • podobné.

Základní požadavky

S každým elektrickým spotřebičem a/nebo elektrickou instalací určeným (určenou) k používání laiky musí být dodávána průvodní dokumentace, která kromě ujištění o shodě musí obsahovat všeobecné poučení o správném a bezpečném užívání a musí obsahovat alespoň dále stanovené údaje – viz dále „Požadavky na dokumentaci“.

Průvodní dokumentace musí být dodávána současně s elektrickým zařízením určeným laikům a tvoří nedílnou součást dodávky.

Seznámení o správném a bezpečném užívání elektrické instalace laiky v bytových jednotkách, budovách určených pro bydlení a společném příslušenství budov bytové výstavby musí být předány vlastníkovi nebo nájemci nejpozději při předání předmětných prostor.

Požadavky na dokumentaci

V průvodní dokumentaci elektrického zařízeni určeného laikům musí být především poučení o tom, že obsluha elektrického zařízení zahrnuje:

 • vypnutí a zapnutí zařízení;
 • připojení zařízení ke zdroji pomocí zásuvek a vidlic;
 • běžnou údržbu a čištění zařízení bez odnímání krytů pomocí nástroje a při odpojeném elektrickém zařízení od napájení (elektrické instalace, sítě apod.);
 • výměnu světelných zdrojů (např. žárovek, zářivek a startérů apod.) a výměnu závitových pojistek při odpojeném napájení elektrického zařízení.

Tento výčet může být v průvodní dokumentaci rozšířen o další úkony jedině v tom případě, jestliže jsou současně uvedeny podrobné pokyny pro obsluhu a jestliže je zajištěna bezpečnost obsluhy při nepečlivě provedených úkonech a manipulacích, které lze předpokládat.

Obsah průvodní dokumentace

Průvodní dokumentace – návod k obsluze výrobků, musí obsahovat alespoň:

Pro skupinu A:

 • a) údaj o druhu prostředí podle platné ČSN 33 2000-5-51 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy.
 • b) u lokálních spotřebičů a zdrojů tepla údaje podle platné ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení.
 • c) pokyny pro instalování, ve kterých je uvedeno:
  • u spotřebičů, u nichž je dovoleno vestavění nebo zabudování, např. do kuchyňské nebo nábytkové linky, musí být uvedeny údaje pro bezpečné zabudování nebo vestavění spotřebiče;
  • u tepelných spotřebičů bezpečná vzdálenost podle platné ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení;
  • upozornění, že spotřebiče určené k pevnému připojení smí připojovat výhradně odborný servis nebo oprávněná osoba s příslušnou odbornou elektrotechnickou kvalifikací.
 • d) pokyny pro obsluhu a údržbu, ve kterých je uvedeno:
  • pokyny pro seřízení, uvedení do provozu a pro obsluhu, včetně upozornění, které činnosti s elektrickým spotřebičem nesmí laik provádět, kde to přichází do úvahy;
  • u spotřebičů, u nichž se vyžaduje dozor obsluhujícího na jejich správnou činnost, způsob jeho provádění;
  • pokyn pro bezpečné čištění povrchu a okolí spotřebiče;
  • v případě potřeby upozornění v jakých termínech má být prováděna pravidelná údržba a revize a kdo je k této činnosti oprávněn;
  • seznam a popis oprav a výměn náhradních dílů, které smí při splnění v pokynech uvedených podmínek provádět laik sám;
  • zakázané manipulace (např. snímání krytů nástrojem, výměna pohyblivých přívodů, apod.).

Pro skupinu B:

 • proudové nebo výkonové zatížení;
 • zákaz zasahování do zapojení.

Seznámení a upozornění

Pohyblivé přívody

Se samostatnými pohyblivými přívody pro elektrické spotřebiče určenými pro pevné připojení, musí být dodáváno bezpečnostní upozornění obsahující zejména:

 • popis významu barevného kódu volných vývodů žil;
 • upozornění, že ochranný vodič označený barevnou kombinací zelená/žlutá smí být připojen výhradně na ochrannou svorku spotřebiče třídy ochrany I označenou symbolem „zem“ a že tento typ přívodu nesmí být použit pro spotřebiče třídy ochrany II označené symbolem „dvojitý čtverec“;
  Poznámka: U pohyblivých přívodů napájející elektrické spotřebiče nebo zařízení nn třídy ochrany i nesmí být použit společný vodič pen.
 • u přívodů určených výhradně pro spotřebiče třídy ochrany II označené symbolem „dvojitý čtverec“ upozornění, že jsou použitelné jen pro tyto spotřebiče a nesmějí být použity pro spotřebiče třídy ochrany I, vyžadující připojení ochranného vodiče.

Prodlužovací přívody

Se samostatnými prodlužovacími přívody má být dodáváno bezpečnostní upozornění obsahující text: „Nezasahujte do zapojení.“

U prodlužovacích přívodů, které jsou navinuty na cívce (svinovací) má být vyznačena proudová nebo výkonová zatížitelnost při svinutém a rozvinutém stavu.

Poznámka: Podmínky pro pohyblivé a prodlužovací přívody stanovuje ČSN 34 0350 ed. 2:2009 Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení.

Svítidla a předměty určená pro pevné připojení

Se svítidly, elektrickým regulačním zařízením a s ostatní elektrickými spotřebiči předměty určenými pro pevné připojení má být dodáváno upozornění, že bezpečnost osob před úrazem elektrickým proudem a majetku (např. před požárem) závisí na správné montáži, kterou smí provádět pouze osoba s příslušnou odbornou elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb.

Elektrické spotřebiče

V případech, kde to vyžadují předmětové normy nebo charakter spotřebiče, tj. zejména v případech zvýšeného nebezpečí, má být výstražné upozornění ve smyslu této normy, nebo jeho část, umístěna přímo na spotřebiči nebo zařízení.

Výstražné údaje na spotřebiči mají být výrazné, stručné, dobře čitelné a trvanlivé. Výstražná upozornění musí být umístěna na vnější straně spotřebiče ve směru obvyklé obsluhy, nemají však být na spodní straně. Ve zvláštních případech je lze umístit i na jiném místě.

Identický text výstražného upozornění má být uveden i v návodu k obsluze, který je se spotřebičem nebo zařízením dodáván.

V případě, že součástí dodávky elektrické instalace nebo zařízení jsou vestavné elektrické spotřebiče, musí se zásadně používat elektrické spotřebiče, u kterých je dodáno ujištění o prohlášení o shodě.

K elektrickým spotřebičům musí být dodány návody k obsluze.

Pevné elektrické instalace

Pevné elektrické instalace nebo jejich části musí splňovat příslušné technické a bezpečnostní požadavky pro dané vlivy prostředí a způsob jejího používání, ověřené výchozí revizí, o níž je vyhotovena zpráva.

Poznámka: Při rekonstrukci nebo zásahu (opravě, úpravě) do části elektrické instalace lze provést revizi pouze na upravenou část (viz ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize).

Před uvedením elektrické instalace nebo její části do provozu (před předáním elektrické instalace nebo její části do používání) musí osoba, která elektrickou instalaci zhotovila, nebo jí zmocněná osoba provést seznámení (poučení) o správném a bezpečném užívání elektrické instalace.

Seznámení o správném a bezpečném používání elektrické instalace v bytových jednotkách, budovách určených pro bydlení a společném příslušenství budov bytové výstavby, předávané vlastníkovi nebo nájemci nejpozději při předání předmětných prostor, musí obsahovat:

 • základní údaje o rozvodné soustavě (napětí, kmitočet);
 • způsob a stručný popis ochrany před úrazem elektrickým proudem;
 • jednopólové schéma jištění;
 • stručný popis instalace (uvést místo vypnutí a zapnutí celého zařízení – hlavní jistič celé elektrické instalace, uvést umístění prvků pro vypnutí a zapnutí jednotlivých částí – obvodů elektrické instalace v rozváděčích a rozvodnicích, specifikovat jistící prvky provedených obvodů instalace);
 • upozornění na způsob užívání elektrických spotřebičů v prostorech se zvýšeným nebezpečím úrazu (např. v koupelnách, domovních prádelnách, apod.) nebo na okolnosti, které by zvýšené nebezpečí spojené s užíváním elektrických spotřebičů mohly vyvolat (např. požár, výbuch, apod.);
 • bezpečnostní pokyny pro obsluhu elektrické instalace, kterou může provádět laik, jako např. výměnu žárovek a závitových pojistek ve vypnutém stavu elektrického zařízení, test funkce proudového chrániče apod.;
  • upozornění, že při odejmutých pojistkových vložkách a hlavicích a žárovkách jsou přístupné živé části;
  • upozornění na zákaz jakéhokoliv jiného než výše uvedeného zásahu do instalace laiky;
 • upozornění na správné umístění bytového zařízení s ohledem na připojení elektrických spotřebičů nebo elektrických zařízení;
 • doporučení o zaslepování zásuvek zejména v prostorách s přístupem dětí;
 • upozornění na zakázanou činnost v dosahu holých elektrických vedení, zejména:
  • zákaz instalovat a upevňovat antény, jiná vedení nebo předměty pod nebo přes venkovní elektrická vedení nebo v jejich blízkosti, nebo na stožáry vedení;
  • zákaz takových činností (např. vztyčování dlouhých předmětů), při nichž by bylo nebezpečí snižování bezpečných vzdáleností od venkovních vedení nebo používání konstrukcí elektrických zařízení na jiné účely.

Způsob seznámení

Seznámení se správným a bezpečným používání elektrické instalace ze strany předávajícího (zhotovitele, vlastníka, pronajímatele – fyzické nebo právnické osoby) může provádět pouze osoba s příslušnou odbornou elektrotechnickou kvalifikací.

Seznámení musí být provedeno prokazatelnou formou s uvedením obsahu seznámení, datem a stvrzeným podpisy účastníků.

Seznamovanou osobou je ta osoba, která přejímá příslušné prostory se zabudovanou elektrickou instalací a pevně zabudované elektrické spotřebiče do užívání. Tato osoba je povinna zajistit seznámení i dalších osob, které budou elektrickou instalaci a pevně zabudované elektrické spotřebiče spolu s ní užívat.

Příklad obecného textu písemného seznámení používaného firmou ELEKTROS spol. s r.o. předávaný jako Manuál bezpečného užívání a ovládání elektrické instalace v bytové jednotce je přílohou tohoto pojednání. Pro každý předávaný objekt je pak obecný text individuálně upravován a doplňován, podle skutečného provedení elektrické instalace.

Poznámka: Problematika základních bezpečnostních opatření pro elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace není nová – normalizačně byla řešena již prvním vydáním ČSN 33 1310 s účinností od 1. února 1990.

Na normu pak navázalo konkretizací některých jejích ustanovení Doporučení Českého elektrotechnického svazu č. ČES 33.04.94 „Poučení o správném a bezpečném užívání elektrické instalace laiky“ platné od 1. 1. 1995. Přínosem vydaného podkladu byl zejména vzor formuláře poučení (v praxi pak využívaný), obsahující kromě údajů o elektrické instalaci i výčet zásad pro užívání elektrické instalace a povinnosti uživatele elektrické instalace.

V současné době platná ČSN 33 1310 ed. 2:2009 byla zpracována z hlediska nově vydaných ČSN týkajících se problematiky bezpečnosti osob při používání elektrických spotřebičů a elektrických instalací nízkého napětí.

Na závěr uvedeného lze jen doplnit, že sebelepší pravidla a postupy nemají žádný význam, pokud všechny osoby pracující s elektrickým zařízením nebo v jeho blízkosti nejsou s nimi a všemi zákonnými požadavky seznámeny a neřídí se jimi.

English Synopsis
Safety requirements for electrical equipment and appliances

Electrical installation and electrical appliances must be designed so that they can be used by layman, without the risk of electric shock or other injury.

 
 
Reklama