Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Měření stupně turbulence a průvanu

Kromě měření PMV/PPD existují další metody měření pro objektivní vyhodnocení stížností zaměstnanců. Například pokud si zaměstnanec stěžuje konkrétně na průvan, pak by se mělo vždy provést měření stupně turbulence a měření rizika průvanu.


Obr. 7: Všechny výšky lze měřit s přístrojem testo 400.

Definice parametrů měřeni.

Měření je nesměrový záznam rychlostí vzduchu pomocí sondy pohody prostředí. Sonda pohody prostředí Testo splňuje technické požadavky norem DIN EN 13182, DIN EN ISO 7726 a DIN EN 12599.

Turbulence.

Turbulence popisuje rovnoměrnost nebo nerovnoměrnost rychlosti proudění vzduchu a je nezbytná pro výpočet rizika průvanu. Pro výpočet turbulence se musí měřit standardní odchylka (Sv) stanovené hodnoty rychlosti vzduchu.


= standardní odchylka okamžitých hodnot rychlosti vzduchu
= průměrná rychlost vzduchu

Měření.

Pro měření musí být splněny následující požadavky:

  • Rychlý, bezbariérový tepelný senzor proudění (sonda pohody prostředí)
  • Tři výšky měření v závislosti na činnosti
    Aktivita vestoje: 0.1 m/1.10 m/1.70 m
    Aktivita vsedě: 0.1 m/0.6 m/1.10 m
  • Doba měření: 180 sekund (doporučeno)
  • Měřící cyklus: 1 sekunda

Průvan.

Stupeň průvanu představuje předpokládané procento nespokojených uživatelů místnosti, protože je rychlost proudění vysoká. Vypočítá se z teploty vzduchu (ta), průměrné rychlosti proudění (v) a stupně turbulence (Tu).


DR = stupeň průvanu
ta = teplota vzduchu [°C]
v = průměrná rychlost proudění vzduchu [m/s]
Tu = stupeň turbulence [%] (vypočtená proměnná)

Obr. 8: Zde je možné sledovat naměřenou průměrnou rychlost proudění vzduchu, průměrnou teplotu vzduchu, z nich vypočítanou turbulenci a stupeň průvanu. V příkladu máme stupeň průvanu 7 %.
Obr. 8: Zde je možné sledovat naměřenou průměrnou rychlost proudění vzduchu, průměrnou teplotu vzduchu, z nich vypočítanou turbulenci a stupeň průvanu. V příkladu máme stupeň průvanu 7 %.

Výsledky měření / interpretace.

S testo 400 dostanete následující protokol měření:

Zde je možné sledovat naměřenou průměrnou rychlost proudění vzduchu, průměrnou teplotu vzduchu, z nich vypočítanou turbulenci a stupeň průvanu. V příkladu máme stupeň průvanu 7%.

Maximální přípustný stupeň průvanu podle DIN EN ISO 7730 - kategorie B odpovídá DR = 20%. V tomto místě měření lze proto přiřadit stupeň průvanu DIN EN ISO 7730 - kategorie B.

Další kritéria pro vyhodnocení úrovně pohody prostředí

Vertikální rozdíl teploty vzduchu.

Vysoký vertikální teplotní rozdíl v oblasti mezi hlavou a kotníkem může způsobit nepohodlí.

Měření.

Při kontrole vertikálního rozdílu teplot vzduchu postačuje bodové měření diferenční teploty mezi hlavou (1,10 m) a výškou kotníku (0,10 m) pro sedící osobu.

Pro splnění kritérií pohody podle normy DIN ISO 7730 - kategorie B, by měl být teplotní rozdíl menší než 3 K.

Teplé a studené podlahy.

Obr. 9: Měření na úrovni podlahy.
Obr. 9: Měření na úrovni podlahy.

Pokud je podlaha příliš teplá nebo příliš studená, mohou se lidé v místnosti cítit nepříjemně kvůli tepelnému pocitu v nohách. Pro ty, kteří nosí lehkou obuv, není rozhodujícím faktorem materiál podlahy, pokud jde o úroveň komfortu, ale spíše teplota podlahy.

Měření.

Teplotu podlahy lze stanovit pomocí testo 400 a povrchové sondy (průřezovou sondou) nebo dokonce ještě rychleji pomocí infračerveného teploměru.

Výsledky měření / interpretace.

Podle DIN EN ISO 7730 musí být teplota podlahy mezi 19 a 29 °C.

Vyhodnocení kvality vzduchu v místnosti

Pokud jde o úroveň pohody prostředí, je kromě tepelné pohody dalším důležitým faktorem kvalita vzduchu v místnosti. V tomto ohledu je koncentrace oxidu uhličitého (CO2) klíčovým ukazatelem “dobré” kvality vzduchu v místnosti. “Špatná” kvalita vzduchu v důsledku nadměrné koncentrace CO2 vede k únavě a nedostatku koncentrace a může způsobit dokonce onemocnění.

Měření.

Umístěte multifunkční měřicí přístroj testo 400 doprostřed místnosti, jak bylo popsáno výše pro měření teploty a vlhkosti okolního vzduchu a držte sondu “od těla” (výška 0,6 m). V závislosti na stížnosti může být počáteční stanovení provedeno po krátké aklimatizační době sondy CO2 (přibližně 30 až 60 sekund).

Pro měření CO2 má obvykle smysl provádět dlouhodobá měření během pracovního dne. Následně můžete provést vyhodnocení pomocí softwaru, analyzovat, kdy je dosahováno vysoké koncentrace a zda zajišťuje klimatizační systém dostatečnou výměnu vzduchu. Koncentrace CO2 může být také použita k vyvození závěrů o chování uživatelů v místnosti.

Výsledky měření / interpretace.

Tabulka 5 uvádí povolené parametry pro koncentraci CO2.

V praxi by koncentrace CO2 na pracovišti neměla přesáhnout 1000 ppm (podle Pettenkofer). Pro dosažení vhodné kvality vzduchu v místnosti je nutné dodržet směnný vzduchový poměr nejméně 50 m3/h na uživatele místnosti.

CO2 koncentrace – povolené parametry
CO2 obj%CO2 ppmPopis
0.033 až 0.04330 až 400Čerstvý vzduch na venkově
0.07700Městský vzduch
0.11,000Limitní hodnota v kancelářích, maximální hodnota podle Pettenkofera
0.55,000MAC hodnota
0.77,000Maximální hodnota v kinech po představení
220,000Krátkodobá hodnota fyz. tolerance
2 až 420,000 až 40,000Těžší dýchání, zvýšená tepová frekvence
4 až 5.240,000 až 52,000Vydechovaný vzduch
4 až 840,000 až 80,000Bolest hlavy, závratě
8 až 1080,000 až 100,000Křeče, rychlá ztráta vědomí, hořící svíčka zhasne
20200,000Smrt během několika vteřin

Tabulka 5: Povolené parametry pro koncentraci CO2.

Křivka ukazuje procento lidí, kteří nejsou spokojeni s kvalitou vzduchu v místnosti při určité koncentraci CO2.

Obr. 10: Procento nespokojených lidí s určitou koncentrací CO2.
Obr. 10: Procento nespokojených lidí s určitou koncentrací CO2.

Závěr

S rostoucím počtem plně klimatizovaných pracovišť v nových nebo v rekonstruovaných budovách, které zvyšují energetickou účinnost, stoupají také stížnosti zaměstnanců na tepelné nepohodlí na pracovišti.

Bez vhodné měřicí techniky je prakticky nemožné, aby servisní technik klimatizace / údržbář detekoval rozdíl mezi osobní nepohodou a reálnými negativními vnitřními klimatickými účinky.

To je však naprosto nezbytné k vyloučení negativních vlivů klimatizačního systému.

Jednoduchá a ekonomická realizace měřicích metod je mimořádně úměrná rizikům, která může vadná nebo nesprávně nastavená ventilační a klimatizační technika v budovách způsobit.

S měřicím přístrojem testo 400 pro měření klimatických veličin a jeho rozsáhlého výběru sond mohou zodpovědní zaměstnanci rychle a efektivně zaznamenávat, analyzovat a dokumentovat všechny důležité parametry, aby mohli přijmout vhodná nápravná opatření.

TESTO, s. r. o.
logo TESTO, s. r. o.

Digitální měřicí přístroje: teploměry, vlhkoměry, měřiče proudění; přístroje pro zaregulování vzduchotechniky; systémy pro validaci čistých prostorů, měření turbulencí, kvality ovzduší, hlukoměry, luxmetry, analyzátory kouřových plynů; detektory, ...