Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Inteligentní budova (IV)

Systém hotelového managementu
V hotelových objektech se uplatní datové propojení řídícího systému budovy a hotelového rezervačního systému (např. systém Fidélio). Díky této vazbě je potom možné např. provozovat neobsazené hotelové pokoje v energeticky úsporném stand-by režimu a na základě údajů o rezervaci automaticky uvést hostův pokoj v předstihu do komfortního režimu.

Příkladem velmi výkonného nástroje správy hotelových pokojů je např. systém JC M-Hotel firmy Johnson Controls. Je schopen vyřešit všechny požadavky spojené s obsluhou hosta a řízením provozu technologických systémů instalovaných v jednotlivých pokojích ubytovacích zařízení.

Díky modulární koncepci je systém schopen vyřešit široký rozsah aplikací. Do systému náleží prostorový regulátor AD-TCU, řídící jednotka AD-ROOM a programový balík M-Hotel. Jednotlivá zařízení komunikují v síti LonWorks®.

Systém zabezpečuje realizaci následujících funkcí:

 • Individuální regulace teploty v jednotlivých místnostech s možností nastavení žádané hodnoty hotelovým hostem. Z dohlížecího systému je možné nastavit
  - pohotovostní nebo stand-by režim pri dočasně nebo trvale neobsazeném pokoji
  - omezení minimálních a maximálních požadovaných teplot, které může host zvolit
  - cykly zapnutí a vypnutí dané zvoleným časovým programem, např. noční útlum
  - vypnutí klimatizace při otevření okna
  - přepínání mezi režimy v návaznosti na vyhodnocení přítomnosti osoby v pokoji, současne např. s ovládáním osvětlení pokoje

 • Správa informací
  - Funkce "Nerušit". Čtečka na vnějších dveřích pokoje zobrazuje hlášení "nevyrušovat", pokud je sepnut příslušný spínač v pokoji. Signál se zobrazí také v recepci.
  - Dálkové otevření dveří. Podle potřeby lze spínačem u lůžka otevřít dveře pokoje.
  - Funkce "Úklid". Software JC M-Hotel umožňuje vytisknout seznam pokojů, které je nutno uklidit, jakmile hosté tyto pokoje opustí. Personál tak může pracovat efektivněji. Tlačítko, které lze aktivovat pouze po vložení přístupové karty pracovníka úklidu, indikuje v recepci, že v pokoji probíhá úklid.
  - Minibar. Otevření minibaru je registrováno dohlížecím systémem. Umožnuje to pracovníkům hotelu pohodlněji plánovat doplňování obsahu minibaru na pokojích.
  - Signalizace otevření dveří a oken. Dveře a okna, která jsou ponechána otevřená, jsou signalizována na recepci. Zároveň je při otevření okna vypnuta klimatizace.
  - Předávání zpráv. Systém lze konfigurovat tak, aby informoval hosta o zprávě, zanechané na recepci. Systém umožňuje převést zvukový signál na světelný, který usnadňuje neslyšícím spojení s recepcí při zachování jejich soukromí.


 • Bezpečnost
  Zvyšující se požadavky na bezpečnost hosta a ochranu majetku byly důvodem pro zavedení dalších bezpečnostních funkcí. Události, které způsobí vyhlášení poplachového stavu jak na pracovní stanici recepce, tak na místě, jsou definovány takto:
  - Pokus o otevření dveří bez autorizované karty
  - Pokus o násilné otevření dveří pomocí nástrojů
  - Otevření dveří a přítomnost osob, zatímco host je mimo pokoj
  - První pomoc (SOS), pomocí zvláštních tlačítek lze povolat jednak z lůžka, jednak z koupelny
  - Voda, zaplavující koupelnu a ložnici - současne se uzavře vodní ventil příslušného pokoje

  Aplikace JC M-Hotel umožňuje rovněž provádět standardní hotelové operace jako vydávání karet, zahájení a ukončení pobytu, načítání poplatku za použití TV, minibaru apod.

  Na kartách je návod k používání a je na nich uveden majitel (správce, úklid, číslo pokoje apod.). Je samozřejmě možné vytisknout na kartu například logo hotelu. Systém přístupových karet dále umožňuje zavést různé úrovně přístupu:
  Správce - Otevře všechny dveře a aktivuje všechny funkce
  Host - Otevře dveře a aktivuje funkce pokoje
  Servis a údržba - Aktivace pod dohledem, umožňuje použít elektrickou energii
  Úklid - Otevře dveře příslušné oblasti (podlaží nebo sekce), rozsvítí světla a zapne klimatizaci.

  Systém JC M-Hotel umožňuje komunikovat mezi aplikacemi Metasys řady M přímo pomocí sítě Lonworks®, čímž je dosaženo přímé integrace systému BMS a HMS (Building Management System, Hotel Management System). Lze jej též propojit s dalšími nejběžnějšími hotelovými systémy, jako např. Hogatex, Fidélio apod.


  Systém pro plánování a organizaci údržby (Maintenance Manager)
  Není-li zajištěno pravidelné a včasné ošetřování budovy a jejího technického zařízení, může být provoz sebelépe koncipované budovy, do jejíž realizace vložil investor nemalé prostředky, komplikovaný a nákladný. Proto je potřeba klást velký důraz na zajištění správné údržby, a to již od samého počátku provozování budovy. I tuto činnost je možné zautomatizovat a provázat s řídicím systémem budovy.

  V moderních budovách by proto měl být součástí programového vybavení řídicího systému i systém pro plánování a organizaci údržby, tzv. Maintenance Manager. Tento systém je provázán s řídicím systémem budovy, z kterého získává data potřebná pro svoji činnost.

  V systému jsou rozlišeny dva typy servisních činností: preventivní pravidelné prohlídky a vyžádané servisní zásahy (neplánované, zpravidla vyvolané poruchou či cizím zaviněním). Systém sestavuje časové plány preventivní údržby (např. na základě doby chodu jednotlivých zařízení), ve kterých specifikuje pracovní postupy, požadavky na profesi a kvalifikaci pracovníka a seznam náhradních dílů vč. případného speciálního nářadí. V případě vyžádaných servisních zásahů sestaví a vytiskne obdobný požadavek na servisní zásah, doplněný o seznam možných příčin dané závady. Systém současně vede evidenci realizované preventivní i vyžádané údržby včetně přehledu nákladů, spravuje skladové hospodářství a databázi subdodavatelů a spolupracujících firem. Umožňuje tak analyzovat četnost jednotlivých poruch a jejich příčin, náklady na materiál a na práci apod. Samozřejmostí jsou funkce rezervující náhradní díly pro naplánované preventivní prohlídky, upozorňující na snížení počtu daného náhradního dílu na minimální úroveň atd.

  Pro využití funkcí programového vybavení organizace údržby je třeba, aby již v projektu řídícího systému bylo zajištěno sledování všech signálů, které obsahují informaci o provozu a funkčních stavech řízené technologie.

  Systém řízení údržby přímo provázaný s řídícím systémem budovy je nástrojem, který podstatně ovlivní kvalitu práce provozovatele objektu a přispívá tak k efektivnímu vynakládání provozních prostředků i ke spokojenosti uživatelů se zajištěním vyhovujícího pracovního prostředí.


  Prostředky komunikace
  Předpokladem pro realizaci strategie inteligentní budovy jsou široké komunikační schopnosti řídicího systému, které umožňují přijmout ke zpracování signály a informace ze všech sledovaných technologií, integrovaných subsystémů, zařízení pro styk s obsluhou, čidel, snímačů a hlásičů. Komunikační prostředky musí vycházet z osvědčených standardů, a to jak z hlediska přenosových médií a jejich topologií, tak i z hlediska fyzikálních signálů a komunikačních protokolů.

  Přenosová média by měla zahrnovat všechny prvky používané v počítačových sítích, telekomunikacích a instalační technice budov - kroucený pár, koaxiální kabel, optická vlákna, radiové a mikrovlnné spoje, modemový přenos po komutované a pevné lince. Moderní budovy jsou vybavovány takzvanou strukturovanou kabeláží (např. Systimax). Největší předností této kabeláže je její životnost, dosahující padesáti let, a nízké provozní náklady, neboť při změnách využití budovy nebo rozšiřování jejich funkcí není nutná nová instalace vodičů do zdí, ale změna se řeší přeprogramováním rozbočovačů a přesměrováním propojů. Je tedy potřebné, aby řídicí systém inteligentní budovy byl schopen komunikace po strukturované kabeláži.

  Z hlediska fyzikálních signálů musí komunikace používat tradiční rozšířené standardy jako Ethernet (specifikace IEEE 802.3) a ARCNET pro komunikaci v automatizační úrovni a v úrovni správy informací. Tyto standardy umožňují komunikaci v různých topologiích: sběrnicové, hvězdicové, smíšené nebo kruhové. Předností Ethernetové komunikace je vysoká rychlost přenosu dat 10 Mbitů/s. Páteřní rozvod takové sítě může komunikovat rychlostí 100 Mbitů/s - Fast Ethernet, používat Token Ring, FDDI (Fiber Digital Data Interface) a ATM (Asynchronous Transfer Mode). V náročných podmínkách s průmyslovým prostředím a rušením lze s výhodou použít segmentů LAN se sítí ARCNET s rychlostí 2,5 Mbitů/s, jejíž předností je deterministická komunikace - vždy lze s určitostí říci, kolik času má ke komunikaci každý účastník sítě.

  Pro komunikaci s prostředky dálkového a lokálního styku s obsluhou a pro servisní účely slouží rozhraní podle standardu RS-232. To umožňuje připojit plnohodnotné vzdálené operátorské pracovní stanice pomocí modemu přes komutovanou nebo pevnou linku nebo ISDN, dále umožňuje připojit operátorský nebo síťový terminál pro servisní práce a místní nebo přenosný LCD display pro komfortní sledování řízené technologie přímo u rozvaděče nebo ve strojovně.

  Pro komunikaci na procesní úrovni je nejpoužívanějším standardem RS-485. Jeho výhodou je možnost komunikovat po běžném telefonním kabelu s kroucenými vodiči nebo po strukturované kabeláži. Základní komunikační vzdáleností je 1200 metrů. Tuto vzdálenost je možné pomocí opakovačů signálu prodloužit až na trojnásobek. Standard RS-485 používá jako signálový vstup a výstup také řada radiových a mikrovlnných pojítek, k dispozici jsou rovněž převodníky na optické vlákno. To umožňuje přenos dat i v podmínkách, kdy není možné z nějakého důvodu instalovat kabeláž (historické budovy, areály budov apod.) nebo by byla kabeláž napadnutelná rušením. Dále jsou to pak nové, stále šířeji prosazující se standardy, vyvinuté pro integraci různých prvků automatizační techniky jako je LON-Works (Local Operating Network) a EIB (European Instalation Bus - Evropská instalační sběrnice). I zde je k dispozici celá řada možných topologií a přenosových médií.

  Komunikační protokoly jsou pak společným "jazykem", kterým jednotlivá zařízení komunikují. Protokoly pak zahrnují zejména TCP/IP (Transmission Control Protokol/Internet Protokol) a BACnet pro Ethernetová spojení, LonTalk pro systémy LONWorks a Optomux pro rozhraní RS-485.

  Všechny tyto uvedené prostředky komunikace v inteligentní budově jsou nástrojem pro vybudování integrovaného řídicího systému. Jejich flexibilita je pak důležitá v případech, kdy v době stavby není přesně znám budoucí účel a obsazení budovy.

 •  
   
  Reklama