Fáze projektové dokumentace pro silnoproudé rozvody

Datum: 26.2.2007  |  Autor: Ing. Radek Procházka

Projektová dokumentace silnoproudých rozvodů má v průběhu plánování dotčené stavby několik základních fází. Následující článek se snaží tyto fáze seřadit a stručně definovat jejich obsah a rozsah.

1.1. Všeobecně

Projektovou dokumentaci (PD) lze z pohledu projektanta silnoproudých rozvodů rozdělit do několika základních fází (stupňů):

 1. studie,
 2. dokumentace pro územní řízení,
 3. dokumentace pro stavební povolení,
 4. dokumentace pro výběr zhotovitele,
 5. dokumentace pro provedení stavby,
 6. dokumentace skutečného provedení.

Obecně se dá říci, že každý stupeň je propracovanější variantou předchozí fáze. V průběhu tvorby dokumentace dochází k upřesňování požadavků nejen na jednotlivé profesanty, ale i na stavbu jako celek - od obecných úvah o koncepci funkce objektu až po konkrétní požadavky na napojení na silnoproudé rozvody od konkrétních technologických celků.

1.2. Studie

V první fázi investora většinou zajímá, jak bude jeho záměr technicky řešen a jak budou jednotlivé varianty řešení finančně nákladné. Projektant nastíní možné varianty případného řešení, stanoví rozsah prací, průzkumů a specifikuje spolupráci s jinými profesemi.

Z pohledu projektanta silnoproudu je PD v tomto stupni zastoupena pouze textovou částí - technickou zprávou. V ní jsou obsaženy základní technické údaje, jako např. místo napojení, příkon (energetická bilance) řešeného objektu, atd. Dále by měla obsahovat popis zvláštností (např. rozvody v prostředí se zvýšeným rizikem výbuchu) a nástin jejich možného řešení.

1.3. Dokumentace pro územní řízení

V dokumentaci pro územní řízení (označované zkratkou ÚR, DÚR nebo DÚŘ) vycházíme ze studie, byla-li vytvořena. Je třeba rozpracovat podmínky zajištění napájení el. energií, především co se týká prostorových nároků - rozvodny, trafostanice, záložní zdroje.

V průběhu řešení projektu na bázi DÚR jsou již vedena jednání s úřady a dotčenými osobami a organizacemi - vyjádření těchto veřejnoprávních orgánů (např. správci rozvodů el. energie, plynu, kanalizace...) by mělo být součástí přílohové části dokumentace.

Těžištěm technické zprávy je opět energetická bilance a popis navrženého řešení. Ze zprávy by měl být patrný způsob projednání s dotčenými orgány (s odkazem na přílohovou část - viz výše). Grafická část PD obsahuje především výkres se zakreslením stávajících a nově navrhovaných sítí a napájecích bodů (koordinační situace), který slouží jako podklad pro řešení vzájemných vztahů jednotlivých sítí a pro zajištění jejich ochranných pásem.

1.4. Dokumentace pro stavební povolení

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) v sobě zahrnuje propracovanější formu výsledků předchozího stupně tak, aby mohla sloužit pro podání žádosti na stavební úřad. Na rozsah PD ve stupni DSP se vztahuje vyhláška 499/2006 Sb. Veřejnoprávní projednávání s některými orgány je nutné absolvovat znovu a doložit splnění podmínek a připomínek, které se vyskytly a byly uplatňovány při územním řízení.

Textová část má obsahovat zadání, soupis podkladů (architektonické řešení, technický průzkum, podklady od specialistů, konzultace ...), návrh řešení a popis provedení. Součástí technické zprávy má být protokol o určení vnějších vlivů, provedený v souladu s ČSN 33 2000-3.

Výkresová část obsahuje většinou (kromě situací) výkresy půdorysného řešení v měřítku 1:100. Z nich by mělo být patrné umístění přípojkových skříní, rozmístění rozvaděčů, stoupacích vedení a hlavních kabelových tras. Z hlediska koordinace PD je vhodné uvádět dimenze jednotlivých zařízení a systémů. Výkresy dále obvykle obsahují zákresy pozic technologických celků (vzduchotechnické a chladicí jednotky, slaboproudé ústředny) a případných atypických případů, jež budou napájeny el. energií. V místnostech je vhodné navrhnout počty koncových prvků (zásuvky, vypínače), není však nutné je přesně pozicovat (záleží na domluvě s investorem). Počty svítidel je praktické podpořit udáním světelné intenzity, na níž byl návrh osvětlovací soustavy proveden.

1.5. Dokumentace pro výběr zhotovitele

Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ), jak vyplývá z názvu, slouží jako podklad pro výběrová řízení. Tato PD má obsahovat souhrn údajů a informací, nutných ke tvorbě adekvátní nabídky potencionálního dodavatele (mj. specifikace zařízení, jejich počet, technické parametry apod.). Je de facto totožná s dokumentací pro stavební povolení, zvláštní pozornost je nutné věnovat tvorbě výkazu výměr - nesmí v něm být opomenuto nic, co by mohlo mít fatální vliv na kalkulace dodavatelů.

1.6. Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Nejpropracovanější varianta projektu v průběhu příprav stavby. Požadavky na kvalitu charakteristické vlastnosti stavby a instalovaných zařízení jsou již jednoznačně určeny. Většinou je již znám okruh dodavatelů jednotlivých technologických celků, od nichž je možné získat konkrétní požadavky na napájení el. energií, resp. ovládání. Rozsah PD ve stupni DPS je opět jednoznačně určen vyhláškou 499/2006 Sb.

Technická zpráva musí obsahovat:

 1. základní technické údaje elektroinstalace, např. napájecí napěťová soustava, způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem, určení vnějších vlivů,
 2. energetickou bilanci, rozdělenou na jednotlivé druhy spotřebičů a druhy sítí včetně instalovaného a soudobého příkonu,
 3. způsob měření spotřeby el. energie včetně případného technického řešení kompenzace,
 4. předpokládanou roční spotřebu elektrické energie na základě provozních hodin,
 5. způsob technického řešení napájecích rozvodů od napojení na rozvodnou síť (rozvody k hlavnímu a podružným rozváděčům a instalovaným zařízením a spotřebičům),
 6. způsob řešení náhradních zdrojů včetně zálohovaných rozvodů,
 7. popis technického řešení osvětlovací soustavy včetně ovládání,
 8. popis technického řešení zásuvkových okruhů,
 9. popis technického řešení napojení vzduchotechniky, chlazení, topných systémů, zdravotní techniky a požárních systémů na elektrickou energii včetně případného způsobu ovládání systémem MaR,
 10. popis technického řešení připojení požárních systémů, elektrické požární signalizace (EPS), elektrické zabezpečovací signalizace (EZS), kamerového systému (CCTV), měření a regulace (MaR) a jejich koordinace se silnoproudými zařízeními,
 11. popis technického řešení napojení technologických celků (slaboproudé systémy, výtahy,...),
 12. způsob uložení kabelového nebo jiného vedení vůči stavebním konstrukcím,
 13. popis způsobu a provedení uzemnění a hromosvodu včetně provedení uzemňovací soustavy.

Součástí technické zprávy je i seznam technických norem, kterých bylo v PD použito a podle kterých je nutné provádět montáž.

Výkresová část se skládá z následujících příloh (výkresů):

 1. silnoproudé rozvody a zařízení zakreslené do půdorysů v doporučeném měřítku 1:50 (v případě větších půdorysů v měřítku 1:100),
 2. schémata rozvaděčů v provedení jednopólovém; jsou-li obsaženy pomocné obvody, tak včetně liniových schémat,
 3. celkové blokové schéma hlavních napájecích rozvodů, doplněné o základní technické údaje o instalovaném a soudobém příkonu pro jednotlivé rozvaděče, dimenze vedení a zkratové údaje na jednotlivých rozvaděčích.

Součástí výkresové části u staveb, které obsahují vazby na ostatní profese (např. MaR, EPS, ...), může být rovněž blokové schéma pomocných ovládacích a signalizačních kabelů.

1.7. Dokumentace skutečného provedení (SP)

U rozsáhlejších objektů bývá na přání investora zpracován projekt, který v sobě zahrnuje zakreslení reálného stavu (včetně všech změn, k nimž došlo v průběhu stavby). Tato dokumentace výrazně usnadňuje opravy, revize a rekonstrukce v průběhu užívání dotčené budovy. PD je vydána v rozsahu stupně pro provedení stavby (DPS). Kromě místního technického průzkumu samotného projektanta je nezbytně nutná precizní součinnost prováděcí (dodavatelské) firmy.

 

Hodnotit:  

Datum: 26.2.2007
Autor: Ing. Radek Procházka   všechny články autoraSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (1 příspěvek, poslední 16.02.2010 13:38)


Témata 2018

Slunce v domě on-line

Stav nabití BAT:--- %
Roční soběstačnost:--- %

CAD a BIM knihovny

Partneři - Elektrotechnika

 
 

Aktuální články na ESTAV.czStát letos rekordně podpoří stavbu cyklostezek, přibude 50,1 kmFOR ARCH 2018 upozorní nejen na novinky v legislativě, ale i na časté chyby ve stavebnictvíStavební připravenost pro venkovní a vnitřní stínění domů i bytůSenát schválil úpravy vzniku společenstev vlastníků bytů