Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Slovníček vybraných pojmů aneb co to znamená, když se řekne...

Datum: 5.10.2004  |  Autor: Václav Macháček  |  Zdroj: Elektroinstalatér 1/2004

Řada nedorozumění mezi elektrotechnickou veřejností plyne často z toho, že nejsou plně objasněny a vysvětleny pojmy používané ve vzájemných vztazích. Proto se redakce časopisu Elektroinstalatér rozhodla postupně uveřejňovat slovníček vybraných pojmů zaměřených zejména k tematickému obsahu čísel časopisu. Ten bude vždy rozšířen o pojmy vyžádané průběžnými dotazy.

Slovníček bude vycházet zejména z definic pojmů uvedených v jednotlivých kapitolách Mezinárodního elektrotechnického slovníku, obecné elektrotechnické terminologie, ale i z pojmů používaných v zákonech, vyhláškách, technických normách a odborné literatuře.

Nosným tématem tohoto čísla jsou okruhy zaměřené na kabely a vodiče, kabelové kanály, na drobný elektroinstalační materiál, měřicí a regulační techniku. Pro prvou část slovníčku byly tudíž vybrány pojmy a jejich definice (případně rozšířené o doplňující poznámku), týkající se

  • konstrukčních prvků kabelů,
  • kabelů všeobecně,
  • kabelových kanálů, šachet, mostů a prostorů,
  • výstroje kabelových kanálů, a vyžádané definice charakterizující konkrétní druhy proudů.

Konstrukční prvky kabelů

- jádro kabelu
část kabelu, jehož typickou funkcí je vedení proudu

Poznámka: nezaměňovat s pojmem "žíla", což je sestava, tvořená jádrem a jeho izolací, příp. stíněními, pokud jsou použity. Pojem "žíla" se používá pouze ve významu konstrukčního prvku kabelu.

- plné jádro
jádro z jednoho drátu

Poznámka: plné jádro může být kruhové nebo tvarované

- lanové jádro
jádro, které se skládá z více samostatných drátů nebo pramenů, z nichž některé nebo všechny mají zpravidla tvar šroubovice

Poznámka: lanové jádro může být kruhové nebo tvarované

- ohebné jádro
lanové jádro s dráty dostatečně malého průřezu sdruženými tak, aby bylo jádro vhodné pro použití v ohebném kabelu

- sektorové jádro
tvarované jádro, jehož průřez je přibližně kruhová výseč

- zhuštěné jádro
lanové jádro, ve kterém jsou prostory mezi dráty, z nichž se skládá, zmenšeny mechanickým zhuštěním, tažením nebo vhodnou volbou tvaru či uspořádáním drátů

- koncentrické jádro
jádro konstruované tak, aby obklopovalo jedno nebo více izolovaných jader

- izolace kabelu
izolační materiál, který zabezpečuje požadované elektrické vlastnosti kabelu

- izolace vodiče
izolace, která pokrývá povrch jádra nebo jeho stínicí mezivrstvu

- termoplastická izolace
izolace vyrobená z plastu, která je schopná opakovaně změknout zahřátím a ztvrdnout ochlazením v teplotním rozsahu charakteristickém pro plast a kterou lze opakovaně tvarovat výtlačným tvarováním

- izolace z termosetu
izolace z plastu, která se mění vytvrzením teplem nebo jinými prostředky, jako je záření, katalyzátory apod. na neroztažitelný a nerozpustný výrobek

- zesítěná izolace
izolace z termoplastického materiálu nebo kopolymeru (příp. směs na základě jednoho z těchto materiálů), jejichž molekulární struktura se mění při vytvrzení chemickou reakcí, jako je zesítění nebo vulkanizace a/nebo fyzikálním procesem, jako je ozáření

- elastomerová izolace
izolace vyrobená z materiálu, který se deformuje vlivem malého mechanického namáhání a vrací se do původního stavu po uvolnění tohoto namáhání

Poznámka: tato izolace je obvykle zesítěná, může být také termoplastická

- stínění kabelu
uzemněná kovová vrstva, která uzavírá elektrické pole uvnitř kabelu a/nebo chrání kabel před vnějšími elektrickými vlivy

Poznámka: kovové pláště, fólie, opletení, pancíře a uzemněná koncentrická jádra mohou sloužit jako společné stínění kabelu

- stínicí mezivrstva kabelu
vodivá vrstva (vrstvy), jejíž funkcí je řízení elektrického pole v izolaci. Může také vyhlazovat povrchy na rozhraních s izolací a pomáhat při vyplňování mezer (prostorů) na těchto rozhraních

- stínicí mezivrstva na jádru
stínicí mezivrstva z nekovového a/nebo kovového materiálu, která pokrývá jádro

- stínicí mezivrstva na izolaci, stínicí mezivrstva na žíle
stínicí mezivrstva z nekovového a/nebo kovového materiálu, která pokrývá izolaci

- vnitřní obal
nekovový obal, obklopující sdružené žíly (příp. výplně) vícežilového kabelu, na kterém je ochranný obal

- plášť
homogenní a spojitý trubicovitý kovový nebo nekovový obal zpravidla výtlačně vylisovaný

- vnější plášť
nekovový plášť umístěný na kovovém obalu, který tvoří poslední (vrchní) plášť kabelu

Kabely všeobecně

- kabel
sestava složená z:

  • jedné nebo více žil (jestliže jsou),
  • jejich jednotlivých obalů (jestliže jsou vnitřní obaly),
  • ochranných vrstev (jestliže jsou),
  • ochranných obalů (jestliže jsou).
Kabel může obsahovat přídavné neizolované jádro (jádra)

Poznámka: pokud je sestava složena pouze z jedné nebo více žil bez jednotlivých obalů, bez ochranných vrstev a bez ochranných obalů, je českým ekvivalentem pro anglický termín "cable" název "vodič" (izolovaný)

- kabel se společným stíněním
vícežilový kabel, který má stínění uspořádáno kolem žil souose s osou kabelu

- kabel s koncentrickým středním vodičem
kabel, který má koncentrický vodič určený k použití jako střední vodič

Poznámka: podle počtu fázových žil rozlišujeme jednofázový kabel s koncentrickým středním vodičem a trojfázový kabel s koncentrickým středním vodičem

- závěsný kabel
kabel konstruovaný pro zavěšení ve vnějším prostředí nad zemí

- svazkový závěsný kabel
závěsný kabel, který se skládá ze skupiny navzájem stočených izolovaných vodičů s neizolovaným jádrem nebo bez něho

- topný kabel (vyhřívací kabel)
kabel se společným stíněním nebo kovovým pláštěm - příp. bez nich, určený pro vytápění

Poznámka: studený konec topného kabelu je elektricky izolovaný vodič určený k připojení izolovaného vyhřívacího kabelu ke zdroji elektrické energie, konstruovaný tak, aby nevytvářel zjevné množství tepl

- ohebný kabel
kabel, u něhož se vyžaduje, aby byl při používání ohebný a jehož konstrukce a materiály umožňují splnit tyto požadavky

- šňůra
ohebný kabel s omezeným počtem žil malého průřezu

- odpojitelný přívod
sestava složená z ohebného kabelu nebo šňůry, vybavená nerozebiratelnou vidlicí a nerozebiratelnou nástrčkou, určená pro připojení elektrického spotřebiče k napájecímu zdroji

- prodlužovací přívod
sestava složená z ohebného kabelu nebo šňůry, vybavená nerozebiratelnou vidlicí a nerozebiratelnou přenosnou zásuvkou, které se k sobě hodí

Kabelové kanály, šachty, mosty a prostory

- kabelový kanál
stavebně ohraničený prostor liniového charakteru, vodorovný nebo šikmý, s úhlem sklonu do 45. včetně, který je určený pro uložení elektrických kabelů a izolovaných vodičů

Poznámka: podle rozměrového provedení rozeznáváme kabelový kanál průchozí, průlezný a kabelový kanál shora přístupný

- kabelový most
kabelový kanál průchozí upevněný na nosné konstrukci (vně objektu nemusí být ohraničený ze všech stran)

- kabelová šachta
stavebně ohraničený prostor liniového charakteru svislý nebo šikmý s úhlem odklonění do 45o od svislé roviny, rozměrově provedený tak, aby v něm pracovník mohl pracovat a mohl jím vystupovat

- kabelový prostor
stavebně ohraničený prostor uvnitř elektrických stanic nebo pod rozváděči, dozornami, ústřednami, technologickým zařízením apod.

- kabelová komora
svislý, stavebně ohraničený prostor, obvykle opatřený poklopem, umožňující protahování, ukládání a kontrolu elektrického vedení, resp. jiného elektrického zařízení

Výstroj kabelových kanálů

- výstroj kabelového kanálu
souhrnný název pro nosné konstrukce sloužící pro uložení všech zařízení včetně kabelů, které souvisejí s účelem nebo provozem kabelových kanálů, prostorů, šachet a mostů

- kabelová lávka
souhrnný název pro celou konstrukci sloužící pro uložení kabelů

- rošt
rovinná část konstrukce kabelové lávky vytvořená buď z podélných úhelníků a příček, nebo z jiného konstrukčního materiálu a sloužící k ukládání nebo uchycování kabelů

- stojina
svislá část kabelové lávky nesoucí výložníky, háky nebo konzoli

- výložník
vodorovné nosné rameno uchycené ke stojině a určené pro uložení kabelů, roštů nebo žlabů

- hák
nosný dílec určený pro zavěšení jednoho kabelu nebo svazku kabelů

- žlab (korýtko)
část kabelové lávky obvykle ve tvaru velké U sloužící k volnému ukládání kabelů a vodičů (může být shora otevřený nebo krytý víkem)

Druhy proudů

- reziduální proud I. (rozdílový proud)
efektivní hodnota vektorového součtu okamžitých hodnot proudů tekoucích hlavním obvodem proudového chrániče

- jmenovitý reziduální proud IΔn (jmenovitý vybavovací rozdílový proud)
hodnota reziduálního proudu určená výrobcem, při které musí proudový chránič za předepsaných podmínek vybavit. Jedná se o údaj vyznačený na chrániči, k němuž se vztahují pracovní (vypínací) charakteristiky

Poznámka: v technických normách (např. ČSN 3320 00-4-41) je uveden výraz "jmenovitý reziduální proud IΔn", ke kterému se vztahují podmínky bezpečnosti. V předmětových normách (např. ČSN EN 61008) se s tímto výrazem nesetkáváme, ale je zde definován "jmenovitý reziduální pracovní proud IΔn". Označení a význam obou termínů je stejný.

- reziduální vybavovací proud IΔa (vybavovací proud)
hodnota vybavovacího reziduálního proudu, při které dojde za specifikovaných podmínek k uvedení proudového chrániče do činnosti

- unikající proud (svodový proud)
elektrický proud v nechtěné vodivé dráze za normálních provozních podmínek

Poznámka: proud unikající do země nebo do cizích vodivých částí v elektricky nepoškozených obvodech instalace. Tento proud může mít kapacitní složku, vznikající při použití kondenzátorů v instalaci. Výraz "svodový proud" se nemá používat

- unikající proud elektrického spotřebiče
proud složený z konstrukčního unikajícího proudu, tj. proudu unikajícího do neživých částí nebo do cizích vodivých částí a do země u nepoškozeného spotřebiče a z možného poruchového unikajícího proudu (proudu, který vzniká v důsledku poruchy izolace). Tento proud nemusí mít ihned hodnotu zkratového proudu. Může se jednat zpočátku o souhrn proudů procházejících po povrchu znečištěné izolace (proudy označované jako "plazivé proudy"), které časem vytvoří vodivé cesty a teprve později, např. následkem nahodilého přepětí, dojde k průrazu a ke zkratu.

Poznámka: unikající proud elektrického spotřebiče se může projevovat jako proud ochranným vodičem (proud, který protéká ochranným vodičem spotřebiče třídy ochrany I - přičemž se předpokládá, že neživé části spotřebiče jsou od země izolovány ) i jako dotykový proud (proud, který z elektrických spotřebičů třídy ochrany II a z vodivých částí spotřebičů třídy ochrany I, jež nejsou spojeny konstrukčně s ochranným vodičem, při používání spotřebiče protéká přes osobu obsluhující spotřebič do země). Při revizi elektrických spotřebičů jsou dále měřeny proudy - rozdílový proud a náhradní unikající proud.

- plazivý proud
proud vznikající na povrchu izolantu vystaveného za elektrického namáhání normální vlhkosti nebo vlivům prostředí

Poznámka: vznik plazivých proudů podporuje hlavně vlhkost vzduchu a elektrolyty absorbované v povrchové bláně vody smáčející izolant. Plazivé proudy zanechávají na izolantu stopu

- bludný proud
svodový proud do země nebo v kovových konstrukcích zapuštěných do země, který je důsledkem jejich úmyslného nebo náhodného uzemnění

Poznámka: bludné proudy jsou proudy vniklé do země uzemněním instalace na několika místech nebo nahodilým způsobem. Tekou po dráze nejmenšího odporu (v zemi a v podzemních kovových konstrukcích) nekontrolovatelně. Bludné proudy mohou svými korozivními účinky vážně ohrozit životnost kovových částí (potrubí, nádrží apod.) nebo mohou mít nepříznivý vliv na jejich provozní bezpečnost. Účinky bludných proudů se projevují zejména v blízkosti elektrizovaných stejnosměrných drah, tramvají a jejich měníren

- dotykový proud
elektrický proud procházející lidským tělem nebo tělem zvířete, dotýká-li se jedné nebo více přístupných částí instalace nebo zařízení

Použité podklady:
ČSN IEC 60050-195, ČSN IEC 50(461)+A1, ČSN 33 1610, EP ESČ 33.01.02, technická literatura

 

Hodnotit:  

Datum: 5.10.2004
Autor: Václav Macháček   všechny články autoraSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (žádný příspěvek, přidat nový)


Témata 2019

Slunce v domě on-line

Stav nabití BAT:--- %
Roční soběstačnost:--- %

In-počasí v ČR
technická podpora výrobců

Partneři - Elektrotechnika