Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Bezpečnost a energetická efektivita pro špičkové výpočetní centrum v Curychu

5. prázdninová návštěva - Curyšské kompetenční centrum pro IT (OIZ) sídlí v budovách, které jsou pokládány za nejmodernější, nejbezpečnější a co do energetické náročnosti nejdokonalejší zařízení svého druhu v Evropě.

Závazek trvalé udržitelnosti
Město Curych se zavázalo dodržovat nejvyšší současné standardy, pokud jde trvale udržitelný provoz. V souladu s tímto přístupem je výpočetní středisko ve čtvrti Albisrieden, které je umístěno v již dříve existující budově, navrženo jako zvlášť energeticky úsporné. Teplo získávané trvalým chlazením serverů se zčásti využívá v kancelářích OIZ, zčásti vede do blízkého obytného komplexu s asi 400 byty, a to při úspoře 80 % množství CO2. Ročně se tak uspoří asi 4 000 MWh energie z fosilních zdrojů. Za účelem minimalizovat spotřebu energie curyšský magistrát města totiž předem pozorně posuzuje všechna pořizovaná zařízení a jejich komponenty z hlediska celkové energetické efektivity.

Bezpečnost lidí i vybavení v budovách Curyšského kompetenčního centra pro IT zajišťuje ucelený systém dodaný kompletně společností Siemens, který integruje snadno ovladatelné systémy protipožární ochrany, zabezpečení a automatického řízení technických zařízení v budově.

Komplexní systém pro budovu od jediného dodavatele
Provozní spolehlivost je zásadním požadavkem na výpočetní centrum. Výpočetní střediska největšího města Švýcarska jsou tudíž trvale monitorována v režimu 24/7 a mají příslušné certifikáty TÜVit Level 3. V centrech jsou zavedena důkladná bezpečnostní opatření bránící v přístupu neoprávněným osobám a chránící zařízení mj. před požárem, úderem blesku i účinky zemětřesení a zaplavením. Kontrola vstupu do budovy využívá model založený na pracovních funkcích. Serverovny jsou chráněny biometrickými čtečkami. Díky vysoké úrovni zabezpečení se rozhodlo přesunout do výpočetních středisek OIZ svá vlastní datová centra dokonce i několik renomovaných švýcarských bank.

Curyšské kompetenční centrum pro IT se systémy Siemens Siseco CC a  Siemens Desigo
Curyšské kompetenční centrum pro IT se systémy Siemens Siseco CC a Siemens Desigo

Společnost Siemens dodala komplexní řešení, které integruje do jednoho celku systém protipožární ochrany, zabezpečovací systém a systém měření a regulace v budově. Využití jediného dodavatele umožňuje systematicky koncipovat, projektovat i realizovat výpočetní středisko jako součást budovy včetně respektování zvýšených požadavků na zabezpečení. Je přínosné i pro OIZ jako provozovatele - umožňuje obracet se v případě jakýchkoli problémů, např. při poruše zařízení, vždy na totéž kontaktní místo.

Inteligentní sledování a řízení s použitím systému Siseco CC od společnosti Siemens
Data ve výpočetních centrech jsou často velmi důvěrného charakteru a musí proto být uchovávána a zpracovávána v přesně definovaném a spolehlivě zabezpečeném prostředí. K tomu centra využívají hned několik různých technických systémů a soustav, jako např. soustavu topení, ventilace a klimatizace (HVAC), systém požární signalizace, atd. Koncepce zabezpečení budovy OIZ je založena na použití nadstavbového systému pro zabezpečovací systémy a systémy měření a regulace Siseco CC (Siemens Security and Comfort Control Center). Jde o systém vyšší úrovně řízení umožňující spolehlivě a efektivně sledovat a ovládat činnost bezpečnostních systémů a zařízení v budově, zejména systému zabezpečovací signalizace, požární signalizace, video dohledu a řízení vstupu. K řídicí stanici Siseco CC lze díky otevřené struktuře systému připojit a poté z ní ovládat systémy a zařízení od různých výrobců bez ohledu na použité rozhraní. Stanice nabízí pro všechny dílčí systémy jednotné, inteligentní a intuitivním způsobem uspořádané uživatelské rozhraní, které obsluze umožňuje pohotově reagovat na jednotlivé události, zvyšuje úroveň bezpečnosti a je nepostradatelným nástrojem při standardizaci a optimalizaci provozních postupů.

Důležité technické systémy a zařízení v budově jsou napájeny ze dvou různých rozvodných sítí, v případě selhání jedné sítě tak může zařízení dál fungovat bez přerušení. Významný dopad na zařízení, zejména IT, by mělo také selhání chladicího systému. Zvýšení teploty by mohlo poškodit komponenty v daném prostoru. Stejně jako systém napájení je proto redundantně uspořádána i chladicí infrastruktura. Do řídicího systému Siseco je připojena také ústředna systému zabezpečovací signalizace Guarto 3000. Velmi variabilní topologie a téměř neomezený rozsah tohoto systému spolu s otevřenou strukturou softwaru umožňují realizovat systémy elektrické zabezpečovací signalizace přesně podle individuálních potřeb. Na budově výpočetního střediska OIZ hlídá tato technologie dveře i celou vnější fasádu.

Sinteso detekuje i uhasí požár
V případě vzniku požáru zajistí jeho rychlou detekci, vyhlášení poplachu a další potřebné kroky integrovaný systém elektrické požární signalizace Sinteso. Jeho základní součástí je ústředna, která zpracovává veškeré signály od hlásičů požáru a spouští poplachové signály a ovládá požárně návazná zařízení. Automatické hlásiče požáru i tlačítkové hlásiče rozmístěné po budově jsou propojeny hlásičovou linkou umožňující sledovat každý z nich individuálně. Intuitivní ovládání systému, snadno srozumitelný formát hlášení i jednoznačné pokyny minimalizují riziko nesprávné reakce operátora ve vypjaté situaci. V případě vzniku požáru je automaticky aktivován systém stabilního hašení složený z komponent řady Sinorix, který rychle a spolehlivě sníží koncentraci kyslíku v postižené oblasti na hodnotu bránící hoření. Oheň je tak rychle a zcela spolehlivě uhašen bez dalších škod na zařízení či zatížení životního prostředí.

Desigo pro zajištění trvalého provozu
K naplňování požadavku na zajištění trvalého provozu výpočetního střediska významně přispívají automatizační produkty skupiny Siemens Desigo, zajišťující energeticky úsporný provoz centra i celé budovy. Variabilní, snadno rozšiřitelný modulární systém pro automatizaci provozu technických zařízení v budovách Desigo PX, obsluhující více než 3 000 databodů a ovládá zařízení i procesy a umožňuje na principu uspokojování poptávky spolehlivě automatizovat provoz veškerých instalovaných technických zařízení v budově. Efektivní vzájemné interakce všech instalovaných komponent v kombinaci s jejich nepřetržitým sledováním a řízením přináší významné úspory energie při současné optimalizaci vnitřního klimatu a provozu v celé budově. Jednoduchá obsluha systému s přehlednou grafikou poskytuje uživateli vysokou úroveň komfortu při každodenní rutinní práci i podporu při řešení mimořádných situací.

Curyšské kompetenční centrum pro IT se systémy Siemens Siseco CC a  Siemens Desigo
Curyšské kompetenční centrum pro IT se systémy Siemens Siseco CC a Siemens Desigo

Organisation und Informatik der Stadt Zürich (OIZ)
Útvar OIZ v Curychu zajišťuje pro správu města základní služby v oblasti IT a podporu při realizaci projektů IT přesahujících hranice jednotlivých oddělení magistrátu. Za účelem zvýšit produktivitu a snížit náklady bylo dosavadních více než 100 serveroven, rozmístěných po celém městě, spolu s dosavadním výpočetním střediskem zrušeno a sloučeno do dvou nových výpočetních středisek umístěných několik kilometrů od sebe v městských čtvrtích Albisrieden a Hagenholz. Použitá strategie dvou lokalit vedle minimalizace vlivu běžných provozních rizik zajišťuje také spolehlivý chod a dostupnost služeb IT i v případě přírodní katastrofy většího rozsahu. Při výpadku jednoho ze středisek může druhé pokračovat v činnosti a společně se zajištěním chodu důležitých programů také zabránit ztrátě důležitých údajů.


Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.

Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...