Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Posuzování shody a uvádění stavebních výrobků na trh se zaměřením na kabelové trasy se zachováním funkčnosti v podmínkách požáru

Článek se zabývá obecnými postupy posuzování shody stavebních výrobků se zaměřením na kabelové nosné konstrukce a jejich nové zahrnutí do stanovených stavebních výrobků.

Nechráněné kabelové trasy a rozváděče nízkého napětí, tak jak je popisuje ČSN 73 0895 (datum vydání 03/2016, datum účinnosti 04/2016), jsou stavebními výrobky.

Kabelová trasa zahrnuje: elektrické sdělovací, signální, datové a silové kabely a vodiče pro jmenovité napětí do 1 kV a optické kabely včetně rozváděčů, přípojnic, svorkovnic, spojek, rozdělovačů, odbočné a instalační krabice, nosná zařízení, držáky, kabelové rošty, příchytky, stojiny, výložníky, závěsy, rošty, kabelové lávky, háky apod.

Kabelový nosný systém je souhrnný název pro nosné konstrukce sloužící pro uložení kabelů (dále jen KNS).

Abychom uměli zařadit tyto stavební výrobky do kontextu platné legislativy pro stavební výrobky (stanovené stavební výrobky, nestanovené stavební výrobky), uvádím obecné principy pro uvádění výrobků na trh, z nichž bude zřejmé, jaká je současná praxe a jak se změní po 1. 1. 2017, kdy vstoupí v platnost příloha 2 novelizovaného nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

1 Obecné schéma uvádění stanovených stavebních výrobků na trh

Obr. 1 Obecné schéma uvádění stanovených stavebních výrobků na trh
Obr. 1 Obecné schéma uvádění stanovených stavebních výrobků na trh

Podle CPR musí být posouzeny vlastnosti stanovených stavebních výrobků oznámeným subjektem a výrobce musí před uvedením stavebního výrobku na trh povinně k němu vydat prohlášení o vlastnostech a označit výrobek označením CE v případě, že pro stavební výrobek existují harmonizované normy (modrá oblast).

Pokud neexistují pro stanovené stavební výrobky harmonizované normy a výrobce nepožaduje vydání evropského technického posouzení (ETA), (přestože např. existují EADs nebo ETAGs), nebo pokud ještě neskončilo období souběžné platnosti u prvního zveřejnění harmonizované normy a výrobce se rozhodl postupovat podle národních specifikací, postupuje podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. V tom případě přiřadí výrobku příslušný postup posuzování shody, tj. podle § 5, § 5a, § 6, § 7 nebo § 8 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., který je pro jednotlivé skupiny výrobků uveden v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Po ukončení celého procesu posuzování shody musí výrobce vydat prohlášení o shodě. Pokud je u příslušného systému požadováno, je třeba pro prohlášení o shodě zajistit příslušné podklady od autorizované osoby. Na výrobcích, u nichž se posouzení shody provádí podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., nesmí být uvedeno označení CE (oranžová oblast).

Zelená oblast – stanovené výrobky v neharmonizované oblasti – volný pohyb zboží dle § 13b zákona č. 22/1997 Sb.:

Pokud nařízení vlády stanoví podle § 12 a 13 požadavky, které nepřejímají požadavky stanovené příslušnými předpisy Evropských společenství, neuplatní se tyto požadavky na výrobky, které byly vyrobeny anebo uvedeny na trh v některém členském státě Evropské unie nebo v Turecku nebo mají původ v některém ze států Evropského sdružení volného obchodu, které jsou současně smluvní stranou Evropského hospodářského prostoru, za předpokladu, že takový výrobek odpovídá

 1. technickým předpisům, které jsou pro výrobu anebo uvedení na trh, popřípadě pro používání tohoto výrobku v některém z těchto států závazné,
 2. technickým normám nebo pravidlům správné praxe, které jsou vydány národním normalizačním orgánem nebo subjektem jemu na roveň postaveným, v souladu s právními předpisy a požadavky státu, který je smluvní stranou Evropského hospodářského prostoru,
 3. mezinárodním technickým normám, oprávněně používaným v některém z těchto států, nebo
 4. tradičním či inovačním výrobním postupům používaným v některém z těchto států v souladu s jeho právními předpisy, pro které existuje dostatečně podrobná technická dokumentace zajišťující, že tento výrobek může být pro daný účel použití posouzen, v případě potřeby i na základě doplňujících (nikoliv shodných) zkoušek výrobku,

pokud tyto technické předpisy, technické normy, pravidla správné praxe nebo postupy zaručují míru ochrany oprávněného zájmu odpovídající míře této ochrany v České republice.

Toto ustanovení § 13b zákona doplňuje: § 13a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

 1. Výrobek vyrobený v jiném členském státě Evropské unie nebo jiném státě tvořící Evropský hospodářský prostor se považuje v jednotlivých případech za odpovídající požadavkům tohoto nařízení, pokud vyhovuje zkouškám a zjištěním, které podle metod platných v České republice nebo uznaných za rovnocenné provedl subjekt k tomu schválený ve státě výrobce.
 2. Tohoto nařízení vlády lze využít pro účely ověření vlastností výrobku, které jsou stanoveny pro použití ve stavbě zvláštním právním předpisem4). V případě, že se toto nařízení použije pro účely ověření vlastností výrobku, které jsou stanoveny pro použití ve stavbě zvláštním právním předpisem4), smí úkoly dovozce podle § 2 až 8 a § 10 plnit i distributor anebo zplnomocněný zástupce.
 3. Postupují-li distributor nebo zplnomocněný zástupce podle odstavce 2, vztahují se na ně povinnosti dovozce.

4) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Výše uvedené stanovené výrobky jsou uváděny na trh v režimu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona:

 • č. 71/2000 Sb.,
 • č. 102/2001 Sb.,
 • č. 205/2002 Sb.,
 • č. 226/2003 Sb.,
 • č. 277/2003 Sb.,
 • č. 186/2006 Sb.,
 • č. 229/2006 Sb.,
 • č. 481/2008 Sb.,
 • č. 281/2009 Sb.,
 • č. 490/2009 Sb.,
 • č. 155/2010 Sb.,
 • č. 34/2011 Sb.,
 • č. 100/2013 Sb.,
 • č. 64/2014 Sb.,
 • č. 91/2016 Sb. – poslední aktualizace platná od 15. 4. 2016

Na stanovené stavební výrobky se tedy vztahuje vždy zákon č. 22/1997 Sb. takto:

 1. stavební výrobky patřící pod harmonizovanou oblast novelizovaného zákona č. 22/1997 Sb.
  stavební výrobky označované CE
 2. stavební výrobky patřící pod neharmonizovanou oblast novelizovaného zákona č. 22/1997 Sb.
  vybrané stavební výrobky

Obecně platí, že všechny výrobky, stanovené i nestanovené (včetně stavebních) musí být bezpečné a výrobce je odpovědný za škodu způsobenou vadou výrobků. Základním předpisem v ČR je zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků. Škoda způsobená vadou výrobku je nyní řešena § 2939 zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník), který od 1. 1.  zrušil zákon č. 59/1998 Sb. Základním dokumentem týkajícím se bezpečnosti výrobků v EU je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES (konsolidované znění) o obecné bezpečnosti (GPSD – General Product Safety Directive).

2 Obecné schéma uvádění nestanovených stavebních výrobků na trh

Obr. 2 Obecné schéma uvádění nestanovených stavebních výrobků na trh
Obr. 2 Obecné schéma uvádění nestanovených stavebních výrobků na trh

Kabelové nosné systémy (KNS) nepatří v současné době do žádné z výše uvedených kategorií, jsou tedy nestanovenými stavebními výrobky. Nevztahuje se na ně povinnost povinného posuzování shody.

Někteří výrobci mají provedenou tzv. dobrovolnou certifikaci, buď akreditovaným pracovištěm, nebo odbornou organizací.

Jsou sice držitelem certifikátu, ale tento typ certifikátu je neopravňuje vydat prohlášení o vlastnostech nebo prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb.

Mohou však vydat např. Prohlášení dodavatele o shodě podle ČSN EN ISO/IEC 17050-1 (Posuzování shody – Prohlášení dodavatele o shodě – Část 1: Všeobecné požadavky). Nesmí se však v něm odvolávat na výše uvedené právní předpisy pro uvádění výrobků na trh.

 

3 Novela Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. – Nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

PředpisPublikováno ve Sbírce zákonů ČRNabytí účinnosti
textu NV
Nabytí účinnosti
(čl. I body 18 až 49)
Příloha 2
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.13. 7. 20161. 9. 20161. 1. 2017

§ 1 Základní ustanovení
Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

 1. a) stavebním výrobkem každý výrobek nebo sestava určené pro trvalé zabudování do staveb, pokud jejich vlastnosti mohou ovlivnit alespoň jeden ze základních požadavků na stavby uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, (dále jen „výrobek“), kdy trvalým zabudováním výrobku do stavby je takové zabudování, při kterém se vyjmutím nebo výměnou výrobku trvale mění vlastnosti stavby, přičemž vyjmutí nebo výměna výrobku je stavební prací,
 2. h) sestavou výrobek uvedený na trh jedním výrobcem, sestávající alespoň ze dvou samostatných součástí, které je třeba sestavit pro zabudování do stavby.

3.1 Změna Přílohy 2:

V příloze 2 došlo k úpravě některých stávajících položek, jiné výrobky byly zařazeny nově.

V tomto příspěvku se zaměřím pouze na nově zařazené stavební výrobky ve skupině výrobků 10.

V příloze č. 2 skupině „10. Technická zařízení staveb“ se na konci doplňují poř. čísla 14 až 17, která znějí:

Poř. č.Název skupiny výrobkůPostup posuz. shody
14Nástěnné rozvaděče pro montáž na povrch a nástěnné zapuštěné rozvaděče:
a) na které se nevztahují požadavky na požární odolnost nebo kouřotěsnost
b) na které se vztahují požadavky na požární odolnost nebo kouřotěsnost

§ 7
§ 5a
15Elektrické a optické kabely:
a) s třídou reakce na oheň Aca, B1ca, B2ca nebo Cca
b) s třídou reakce na oheň Dca, Eca, nebo Fca

§ 5
§ 7
16Systémy pro ochranu kabelových tras proti požáru§ 5a
17Kabelové trasy se zachováním funkčnosti v podmínkách požáru§ 5a

Nově se tedy výše uvedené výrobky z nestanovených stavebních výrobků (viz Obr. 2) stanou od data účinnosti této novely nařízení vlády stanovenými stavebními výrobky (viz Obr. 1) s postupem posouzení shody podle § 5a (7) a povinností výrobce nebo dovozce vydat prohlášení o shodě.

Blíže k jednotlivým položkám:

14Nástěnné rozvaděče pro montáž na povrch a nástěnné zapuštěné rozvaděče:
a) na které se nevztahují požadavky na požární odolnost nebo kouřotěsnost
b) na které se vztahují požadavky na požární odolnost nebo kouřotěsnost

§ 7
§ 5a

Na nástěnné rozvaděče se mohou vztahovat z hlediska požární bezpečnosti tyto vlastnosti:

 • požární odolnost (zkouška dle ČSN 1634-1)
 • kouřotěsnost (zkouška podle ČSN 1634-3)
 • zachování funkčnosti v podmínkách požáru (zkouška podle ČSN 73 0895)

V těchto případech je postup posouzení shody podle § 5a.

U nástěnných rozvaděčů bez požadavku na požární odolnost je postup posouzení shody podle § 7.

Technický návod pro tuto skupinu výrobků se bude zpracovávat.

15Elektrické a optické kabely:
a) s třídou reakce na oheň Aca, B1ca, B2ca nebo Cca
b) s třídou reakce na oheň Dca, Eca, nebo Fca

§ 5
§ 7

Kabely s předepsanou třídou reakce na oheň budou zkoušeny a klasifikovány podle ČSN EN 13501-6 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň elektrických kabelů (účinnost od 1. 6. 2014).

Pro účely této evropské normy termín „elektrické kabely“ zahrnuje všechny silové, sdělovací a signální kabely, včetně optických kabelů.

Klasifikace může být získána pouze provedením zkoušek konkrétního výrobku nebo výrobkové skupiny.

Rozšířená aplikace se může provést pouze podle příslušné normy na rozšířené aplikace CLC/FprTS 50576.

Postup posouzení shody podle výsledné třídy reakce na oheň je podle § 5 nebo § 7.

Technický návod pro tuto skupinu výrobků se bude zpracovávat.

16Systémy pro ochranu kabelových tras proti požáru§ 5a

Tyto výrobky byly v současné době zařazeny do skupiny výrobků 5, poř. č. 12: Výrobky pro požární přepážky a požární těsnění a výrobky pro požární ochranu (včetně ochranných povrchových úprav)

 1. na které se vztahují požadavky na požární odolnost
 2. pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
  • A11, A21, B1, C1
  • A12, A22, B2, C2, D, E
  • (A1 až E)3, F

Technický návod č. 05.12.03.a
(http://www.tzus.cz/certifikace-vyrobku/technicke-navody/05-ochranne-tepelne-izolacni-materialy-a-vyrobky-hydroizolacni-materialy-stresni-krytiny-a-lepidla)

Z hlediska vymezení sledovaných vlastností a způsobu jejich posouzení byly pro funkčnost kabelů při požáru dvě metody:

 • podle ZP-27/2008 (nyní ČSN 73 0895)
 • alternativně podle prEN 1366-11

Dá se předpokládat, že dojde k úpravě technického návodu pouze na metodu podle prEN 1366-11 (Zkoušky požární odolnosti provozních instalací – Část 11: Požárně ochranné systémy pro kabelové soustavy a přidružené komponenty).

Tato část EN 1366 popisuje metodiku pro zhodnocení zachování celistvosti okruhu elektrických kabelových systémů a přidružených komponentů (konektory, ucpávky, spoje, připevnění atd.) v podmínkách požáru, za účelem klasifikace ochranného systému podle EN 13501-3. Zkouška hodnotí vlastnosti ochranného systému kabelů při působení požáru zvenku.

Definice požárně ochranných systémů:

Tepelně izolační soustava pružných nebo tuhých materiálů, v níž jsou kabely nebo kabelové systémy uspořádány.

Ochrannými systémy mohou být potrubí, šachty, kanály, chráničky, plášťové kryty nebo podobné prostředky.

Kritéria pro stanovení okamžiku poruchy u silových a signálních/ovládacích kabelů a sběrnic:

 1. Během zkoušky není zachováno napětí, jak udává porušení pojistky nebo přerušení jističe.
 2. Přetržení vodiče při zkoušce, jak udává indikační prostředek.

U datových kabelů a kabelů z optických vláken se kritéria porušení stanoví podle technické specifikace výrobce.

Technický návod pro tuto skupinu výrobků se bude přepracovávat.

17Kabelové trasy se zachováním funkčnosti v podmínkách požáru§ 5a

Z hlediska vymezení sledovaných vlastností a způsobu jejich posouzení bude použita metoda zkoušení a klasifikace podle ČSN 73 0895.

Technický návod pro tuto skupinu výrobků se bude zpracovávat.

Blíže jsou obecné postupy posouzení shody a postupy pro kabelové trasy, včetně ČSN 73 0895, popsány v dalším textu.

Výrobci, dovozci, distributoři tedy mají lhůtu na přípravu podkladů pro posouzení shody od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016, rovněž tak autorizované osoby, které se budou uházet o autorizaci pro nové skupiny výrobků a koordinační pracoviště pro zpracování nových technických návodů.

Závěr: Od 1. 1.  platí nová pravidla pro posuzování shody nově vyhlášených stanovených stavebních výrobků.

3.2 Postupy posuzování shody podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

§ 5 Certifikace

 1. Výrobce nebo dovozce poskytne autorizované osobě pro certifikaci výrobku
  1. své identifikační údaje (jméno a příjmení, trvalý pobyt, místo podnikání a identifikační číslo fyzické, osoby nebo název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo právnické osoby), u dovážených výrobků též údaj o výrobci a místu výroby
  2. technickou dokumentaci podle § 4,
  3. vzorky výrobku,
  4. popis provozovaného systému řízení výroby, popřípadě u dovážených výrobků popis způsobu kontroly výrobků dovozcem a zajistí u autorizované osoby pravidelný dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby nebo nad řádným fungováním kontroly výrobků u dovozce nejméně jedenkrát za 12 měsíců.
 2. Autorizovaná osoba provede certifikaci výrobku tak, že
  1. přezkoumá podklady předložené výrobcem nebo dovozcem a posoudí, zda odpovídají požadavkům tohoto nařízení,
  2. provede počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku poskytnutém výrobcem nebo dovozcem na základě výběru, který provedla, a ověří, zda výrobek splňuje požadavky stanovené určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením, které souvisejí se základními požadavky,
  3. provede počáteční prověrku v místě výroby a posouzení systému řízení výroby, zda odpovídá příslušné technické dokumentaci podle odstavce 1 písm. d) a zda systém řízení výroby zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3; pokud u dovážených výrobků dovozce nezajistí posouzení systému řízení výroby u zahraničního výrobce autorizovanou osobou, je předmětem posouzení způsob kontroly výrobků dovozcem.
 3. Pokud vzorek odpovídá požadavkům stanoveným určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením, které souvisejí se základními požadavky, a výrobce zajišťuje řádné fungování systému řízení výroby, popřípadě dovozce zajištuje řádnou kontrolu výrobků, vystaví autorizovaná osoba certifikát výrobku a předá ho výrobci nebo dovozci. Tento certifikát, popřípadě protokol, pokud je nedílnou součástí certifikátu, obsahuje závěry zjišťování, ověřování, a výsledky zkoušek, základní popis a popřípadě zobrazení certifikovaného výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

 4. Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce, odebírá vzorky výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají určeným normám, technickým předpisům nebo stavebnímu technickému osvědčení. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky ve fungování systému řízení výroby u výrobce nebo ve vlastnostech výrobku, je oprávněna zrušit nebo změnit jí vydaný certifikát.

 5. U dovozce provádí autorizovaná osoba nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním kontroly výrobků, provádí zkoušky vzorků výrobku a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají určeným normám, technickým předpisům nebo stavebnímu technickému osvědčení. O vyhodnocení kontroly dodržení stanovených požadavků vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá dovozci. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit jí vydaný certifikát.

§ 5a Certifikace bez zkoušek při dohledu

 1. Při certifikaci bez zkoušek při dohledu platí § 5 odst. 1 až 3 obdobně.
 2. Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky ve fungování systému řízení výroby u výrobce nebo ve vlastnostech výrobku, je oprávněna zrušit nebo změnit jí vydaný certifikát.
 3. Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním kontroly výrobků u dovozce. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá dovozci. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit jí vydaný certifikát.

§ 7 Ověření shody

 1. Výrobce nebo dovozce pro ověření shody výrobků
  1. zajistí u autorizované osoby provedení počáteční zkoušky typu výrobku na vzorku,
  2. zajistí technickou dokumentaci podle § 4,
  3. zajišťuje takový systém řízení výroby nebo kontroly výrobků při dovozu, aby všechny výrobky, které uvádí na trh, splňovaly požadavky stanovené určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3; dovozce v odpovídající míře zabezpečuje kontrolu dovážených výrobků.
 2. Autorizovaná osoba provede počáteční zkoušky typu výrobku na vzorku a posoudí, zda typ výrobku odpovídá určeným normám, technickým předpisům nebo stavebnímu technickému osvědčení. O výsledcích zkoušek a jejich posouzení vystaví protokol s uvedením doby platnosti.

§ 13 Prohlášení o shodě

 1. Prohlášení o shodě, které je dokumentem ve smyslu § 13 odst. 2 zákona, vypracovává výrobce nebo dovozce v českém jazyce a poskytuje jej uživatelům stavebních výrobků v tištěné podobě nebo na internetových stránkách. Prohlášení o shodě musí být označeno jedinečným identifikačním údajem ve smyslu písmene b), který umožňuje jednoznačnou identifikaci výrobku.
  Náležitosti Prohlášení o shodě jsou uvedeny v § 13 tohoto nařízení.

Čl. III
Závěrečné ustanovení

Toto nařízení bylo oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti. (tzn. bylo notifikováno).

Čl. IV Účinnost novely nařízení vlády:

Toto nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. září 2016, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 18 až 49, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2017 (tzn. Příloha 2).

Odložená účinnost Přílohy 2 je z důvodu přípravy autorizovaných osob na rozšíření činnosti o nové položky a přípravy výrobců na novou certifikaci.

Poznámka: V textu jsou již zapracována nová znění NV č. 163/2002 Sb.

4 Technické požadavky na výrobek

Jsou definovány v zákonu č. 22/1997 Sb.
viz § 2 h) následovně:

 1. technická specifikace obsažená v právním předpisu, technickém dokumentu nebo technické normě, která stanoví požadované charakteristiky výrobku, jakými jsou úroveň jakosti, užitné vlastnosti, bezpečnost a rozměry, včetně požadavků na jeho název, pod kterým je prodáván, úpravu názvosloví, symbolů, zkoušení výrobku a zkušebních metod, požadavky na balení, označování výrobku nebo opatřování štítkem, postupy posuzování shody výrobku s právními předpisy nebo s technickými normami, výrobní metody a procesy mající vliv na charakteristiky výrobků;
 2. jiné požadavky nezbytné z důvodů ochrany oprávněného zájmu nebo ochrany spotřebitele, které se týkají životního cyklu výrobku poté, co je uveden na trh, popřípadě do provozu, např. podmínky používání, recyklace, opětovného použití nebo zneškodnění výrobku, pokud takové podmínky mohou významně ovlivnit složení nebo povahu výrobku nebo jeho uvedení na trh, popřípadě do provozu.

Protože nemáme pro většinu výrobků v neharmonizované oblasti výrobkové normy, využívají se normy určené k NV č. 163/2002 Sb., definující požadavky na daný typ výrobků. Pro jednotný postup AO při posuzování shody se využívají technické návody.

Technický návod

Obr. 3 Jednotlivé skupiny výrobků podle NV č. 163/2002 Sb., které jsou dále podrobněji rozpracovány
Obr. 3 Jednotlivé skupiny výrobků podle NV č. 163/2002 Sb., které jsou dále podrobněji rozpracovány

Je považován za technický dokument vypracovaný pro stavební výrobky uvedené v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Účelem dokumentu je zajistit jednotný postup autorizovaných osob (AO) při posuzování shody. Návody jsou registrovány a archivovány Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), který dohlíží na jejich průběžnou aktualizaci, a to v souladu s probíhajícími změnami na úseku technické normalizace a nových poznatků vědy a techniky.

Technické návody jsou ve výlučném vlastnictví Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, proto jakýkoliv zásah či jejich svévolné přepracování či případné použití pro další účely je zásahem do autorského práva vlastníka.

Koordinační činností při vypracování a aktualizaci TN byl pověřen TZÚS Praha, s.p.

Aktualizovaný seznam TN pro jednotlivé skupiny výrobků je uveden na: http://www.tzus.cz/certifikace-vyrobku/technicke-navody (viz obr. 3)

Pro nové skupiny výrobků dle novelizovaného NV č.163/202 Sb. budou vypracovány nové technické návody.

Shrnutí:
Při certifikaci (§5, 5a)

 • Výrobce (dovozce/distributor) smí požádat pouze jednu AO s příslušným rozsahem autorizace o posouzení shody (stálosti vlastností výrobku)
 • AO zjistí, zda výrobek spadá do harmonizované / neharmonizované oblasti
  • existuje hEN pro výrobek – dále postup dle CPR
  • neexistuje hEN pro výrobek (nebo výrobce nepožaduje vydání evropského technického posouzení (ETA), (přestože např. existují EADs nebo ETAGs), nebo pokud ještě neskončilo období souběžné platnosti u prvního zveřejnění harmonizované normy a výrobce se rozhodl postupovat podle národních specifikací) – určit skupinu výrobků, vybrat vhodný technický návod – posouzení dle NV 163
   Dále postup dle NV č. 163/2002 Sb.
 • AO přezkoumá podklady předložené výrobcem nebo dovozcem a posoudí, zda odpovídají požadavkům nařízení
  • V případě, že výrobce nebo dovozce hodlá uvést na trh výrobek, přičemž požadavky na tento výrobek nejsou plně obsaženy v určených normách nebo pokud takové normy nebo technické předpisy nekonkretizují z hlediska určeného použití výrobku ve stavbě základní požadavky, které se na dané výrobky vztahují, nebo pokud nehodlá výrobce nebo dovozce postupovat podle určených norem, zajistí výrobce nebo dovozce technická zjištění vlastností výrobku autorizovanou osobou podle § 3. Na základě těchto technických zjištění vydává autorizovaná osoba výrobci, dovozci nebo sdružení výrobců nebo dovozců stavební technické osvědčení, kterým vymezuje technické vlastnosti výrobků ve vztahu k základním požadavkům na stavby podle toho, jakou úlohu mají výrobky ve stavbě plnit.
 • AO provede počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku poskytnutém výrobcem nebo dovozcem na základě výběru, který provedla, a ověří, zda výrobek splňuje požadavky stanovené určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením, které souvisejí se základními požadavky
 • AO provede počáteční prověrku v místě výroby a posouzení systému řízení výroby, zda odpovídá příslušné technické dokumentaci a zda systém řízení výroby zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci
 • AO vystaví certifikát výrobku a předá ho výrobci nebo dovozci. Tento certifikát, popřípadě protokol, pokud je nedílnou součástí certifikátu, obsahuje závěry zjišťování, ověřování, výsledky zkoušek, základní popis a popřípadě zobrazení certifikovaného výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.
 • Výrobce nebo dovozce vydá prohlášení o shodě podle § 13 NV 163.

5 Kabelové trasy – kabelové nosné systémy (posuzování shody) po 1. 1. 2017

Platná legislativa:

 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.
 • Vyhláška MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.
 • Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavbu, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.
 • Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.

Technické normy a jiné předpisy:

 • ČSN 73 0895 Požární bezpečnost staveb – Zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru – Požadavky, zkoušky, klasifikace Px-R, PHx-R a aplikace výsledků zkoušek (účinnost od 04/2016)
 • ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody
 • ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení (účinnost od 08/2016)
 • Zkušební předpis ZP 27/2008 PAVUS, a.s. – Pro stanovení třídy funkčnosti kabelů a kabelových nosných konstrukcí – kabelových tras v případě požáru, vydal PAVUS, a.s. dne 31. 10. 2008 (platnost do 04/2016)

Obdobné zahraniční předpisy:

 • STN 92 0205 Správanie sa stavebných výrobkov a konštrukcií v požiari. Zachovanie funkčnej odolnosti káblových systémov. Požiadavky, skúšky, klasifikácia a aplikácia výsledkov skúšok (Chování stavebních výrobků a konstrukcí v podmínkách požáru. Zachování funkční odolnosti kabelových systémů. Požadavky, zkoušky, klasifikace a aplikace výsledků zkoušek.)
 • STN 92 0206 Správanie sa požiarnych konštrukcií. Zachovanie funkčnej odolnosti elektrických rozvádzačov nízkeho napätia. Požiadavky, skúšky, klasifikácia a aplikácia výsledkov skúšok (Chování požárních konstrukcí. Zachování funkční odolnosti elektrických rozváděčů nízkého napětí. Požadavky, zkoušky, klasifikace a aplikace výsledků zkoušek.)
 • DIN 4102-12 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen – Teil 12: Funktionserhalt von elektrischen Kabelanlagen; Anforderungen und Prüfungen (Požární odolnost stavebních materiálů a stavebních prvků – Část 12: Funkčnost elektrických kabelových tras; Požadavky a zkoušení)

Výčet jednotlivých zkušebních předpisů v okolních státech je uveden na obr. 4 a možnosti klasifikace KNS podle jednotlivých předpisů přehledně shrnuje tab. 1.

Obr. 4
Obr. 4
Tab. 1
Zkouška provedena dleKlasifikace je možná dle
ZP 27/2008 PAVUS, a.s.ČSN 73 0895STN 92 0205DIN 4102-12
ZP 27/2008 PAVUS, a.s.anoanoanoano
ČSN 73 0895anoanoano s výjimkamiano
STN 92 0205anoano s výjimkamianoano
DIN 4102-12neneneano

ČSN 73 0895

 • Tato norma stanoví metodiku zkoušení a klasifikaci třídy funkčnosti Px-R a PHx-R ve smyslu vyhlášky č. 23/2008 Sb.
 • Norma stanovuje zkušební metody a požadavky pro dosažení funkčnosti nechráněných kabelových tras a rozváděčů nízkého napětí v podmínkách požáru pro zabezpečení trvalé dodávky elektrické energie podle příslušného právního předpisu. Zkušební metody jsou použitelné pro elektrické sdělovací, signální, datové a silové kabely a vodiče pro jmenovité napětí do 1 kV a pro optické kabely a rozváděče nízkého napětí. Norma na základě výsledků zkoušky stanovuje klasifikaci funkčnosti při požáru pro konkrétní způsob uložení kabelů a/nebo pro konkrétní typ rozváděče.
 • Uložení kabelů do chráněné kabelové trasy není předmětem této normy. Zkouška zachování funkčnosti požárně ochranných systémů, jako jsou např. kabelové kanály, je uvedena v dokumentu prEN 1366-11. Podmínky uložení do stavební konstrukce jsou uvedeny v normě ČSN 73 0848.
 • Kabely se jmenovitým napětím přesahujícím 1 kV nejsou předmětem této normy, je však možné je uložit do chráněné kabelové trasy.

Třídy funkčnosti při požáru

 • Jednotlivé prvky kabelové trasy se zařazují do tříd funkčnosti uvedených v tabulce 2 podle nejkratšího času, v jehož průběhu je splněné kritérium funkčnosti Px-R při použití teplotní normové křivky (teplota-čas) podle ČSN EN 1363-1.
 • Mimo toto kritérium je dovoleno použít také kritérium se značkou PHx-R pro konstantní teplotu 842 °C. V tomto případě teplota od počátku zkoušky stoupá podle normové teplotní křivky (teplota-čas) až do hodnoty 842 °C a poté již zůstává konstantní, přičemž čas se počítá od začátku zkoušky.
 • Třída funkčnosti kabelové trasy může být také hodnocena podle jiného, zcela individuálně stanoveného požárního scénáře. V tomto případě se funkčnost kabelové trasy klasifikuje slovním popisem požárního scénáře a uvedením doby funkčnosti v minutách.
Tab. 2 – Třídy funkčnosti při požáru
TřídaTřídaFunkčnost v minutách
P15-RPH15-R≥ 15
P30-RPH30-R≥ 30
P45-RPH45-R≥ 45
P60-RPH60-R≥ 60
P90-RPH90-R≥ 90
P120-RPH120-R≥ 120

Doplňkové značky

 • U rozváděčů se používá doplňková značka, uvedená v následující tabulce 3, pro rozlišení rozváděčů s použitím jisticích prvků nebo bez nich.
Tab. 3 – Doplňkové značky pro rozváděče
Jisticí prvkyDoplňková značka
Ano/b
Neneuvádí se

POZNÁMKA Např. P60-R/b označuje třídu funkčnosti 60 minut pro rozváděč s jisticími prvky.

Klasifikace

 • Klasifikace funkčnosti je založená na zkušebních postupech uvedených v této normě. Kabelové trasy se klasifikují na základě nejhoršího výsledku získaného vyzkoušením nejméně dvou identických vzorků kabelu podle kapitoly 7.
 • Rozváděče se z praktického důvodu klasifikují na základě pozitivního výsledku jedné zkoušky všech elektromechanických prvků, které zkušební vzorek obsahuje.

Označování Kabelové trasy

Zhotovitel vždy označí kabelovou trasu podle ČSN 73 0895:2016 připevněním štítku na přístupném místě a trvalým způsobem, který obsahuje následující informace:

 1. název fyzické nebo právnické osoby, jejíž pracovníci systém instalovali;
 2. označení kabelového úložného systému, které je uvedeno v protokolu o klasifikaci (požárně klasifikačním osvědčení nebo certifikátu);
 3. třídu funkčnosti při požáru, číslo protokolu o klasifikaci;
 4. rok montáže kabelového úložného systému.

V případě, že je kabelová trasa dlouhá, je vhodné označení opakovat přibližně po každých 50 m.

Rozváděč

Zhotovitel vždy označí rozváděč podle této normy připevněním štítku na přístupném místě a trvalým způsobem, který obsahuje následující informace:

 1. třídu funkčnosti;
 2. dovolený způsob montáže pro dosažení třídy funkčnosti;
 3. číslo klasifikačního protokolu;

Přechodné ustanovení

Zkoušky a klasifikace kabelových tras provedené před začátkem platnosti této normy se považují za zkoušky a klasifikace podle této normy, pokud zkušební zařízení, umístění a uspořádání zkušebních vzorků a průběh zkoušky a tepelné zatížení, které byly pro zkoušku použity, odpovídají požadavkům kapitoly 7 této normy a pokud byla klasifikace provedena v souladu s požadavky kapitol 5 a 6 této normy.

Platnost původních klasifikací končí po uplynutí doby platnosti uvedené v odpovídajících schvalovacích dokumentech, platných ke dni nabytí platnosti této normy. Prodloužení doby platnosti těchto dokumentů se provádí již podle této normy.

Výsledky takto provedených zkoušek lze současně přímo využít jako podklady pro klasifikaci kabelů a kabelových nosných konstrukcí podle této normy.

Nosné kabelové konstrukce:

 • normová nosná konstrukce
  nosná a upevňovací konstrukce kabelů popsaná v ČSN 73 0895 jako normová
  Výhody: možnost použití jakéhokoliv zkoušeného kabelu na normové trase
  Nevýhody: Vysoká cena, náročnější montáž
 • nenormová nosná konstrukce
  nosná a upevňovací konstrukce kabelů, která se liší v jednom nebo více parametrech od normové konstrukce podle 3.16, např.:
  1. druhem materiálu nebo
  2. geometrickými rozměry (tloušťka výchozího materiálu, šířka nosné konstrukce, výška bočnice kabelové trasy, průřez nosných prvků, vzdálenost uchycení do stavební konstrukce apod.) nebo
  3. dovoleným mechanickým zatížením nebo
  4. jinými parametry stanovenými touto normou.
  Výhody: Příznivá cena, jednodušší montáž
  Nevýhody: možnost použití jen zkoušeného kabelu na této trase

Dle výše uvedeného shrnutí bude postup posouzení shody následující:

 1. Zkouška systému dle ČSN 73 0895 (příp. jiného předpisu)
 2. Zpracování přímé a rozšířené aplikace a klasifikace dle ČSN 73 0895 (ZP 27/2008 PAVUS, a.s.)
 3. Předání technické dokumentace pro posouzení, vzor štítku
 4. Počáteční inspekce ve výrobním závodě
 5. Posouzení shody a vydání certifikátu
 6. Vydání prohlášení o shodě výrobcem nebo dovozcem

6 Výhled další legislativy pro stavební výrobky

Zákon o stavebních výrobcích

MPO zpracovává nový samostatný zákon o stavebních výrobcích, který by měl celou tuto problematiku zjednodušit a zpřehlednit. Tento zákon bude komplexně řešit jak uvádění stavebních výrobků na trh, tak i pravidla pro jejich použití do staveb na území ČR, včetně oblasti dozoru, a to obdobným způsobem, jak to již funguje ve většině evropských států. V současné době je finalizován na MPO věcný záměr návrhu tohoto zákona.

Použité podklady

STAVEBNÍ VÝROBKY (speciální informační portál) ÚNMZ
http://www.unmz.cz/urad/informacni-portal-unmz-specializovany-na-pravni-a-technicke-dokumenty-v-oblasti-uvadeni-stavebnich-vyrobku-na-jednotny-evropsky-trh-c233

Obrázky

Kabelové trasy – zkušební vzorek před zkouškou
Kabelové trasy – zkušební vzorek před zkouškou
Kabelové trasy – zkušební vzorek před zkouškou

Kabelové trasy – zkušební vzorek před zkouškou
Kabelové trasy – zkušební vzorek před zkouškou
Kabelové trasy – zkušební vzorek při zkoušce
Kabelové trasy – zkušební vzorek při zkoušce
Kabelové trasy – zkušební vzorek po zkoušceKabelové trasy – zkušební vzorek po zkoušceKabelové trasy – zkušební vzorek po zkoušce
 
Komentář recenzenta Mgr. Václava Holušová, UNMZ

Článek Ing. Jany Buchtové přináší aktuální informace o změnách, které nastanou v oblasti posuzování shody kabelových tras s požadavkem na zachování funkčnosti v podmínkách požáru od 1. 1. 2017, kdy vstoupí v platnost příloha 2 novelizovaného nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Tyto změny se dotknou všech výrobců kabelových nosných systémů, je proto užitečné vybavit je včas potřebnými informacemi. V zájmu vytvoření komplexního pohledu autorka článku zasazuje tyto výrobky do kontextu všech stavebních výrobků a popisuje problematiku jejich uvádění na trh. Doporučuji článek k vydání.

English Synopsis

The clause focuses on general procedures of conformity assessment of construction products regarding load bearing cable trays and its new inclusion in selected construction products.

 
 
Reklama