Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Ochrana provozu a včasná diagnostika hrozících poruch na zařízení termokamerou testo

Nedestruktivní diagnostika pomocí termokamery je jednou z klíčových metod jak udržet provoz a výrobu v chodu a bez zbytečných odstávek. Termokamery testo slouží k odhalení hrozících poruch výrobní technologie nebo ztrát energie, a to rychle, bezdotykově a za provozu.

Prevence vzniku požárů použitím termokamery

Jednou z hlavních aplikací termokamer je kontrola elektrických rozvaděčů a spojů. Přechodový odpor v elektrickém spoji způsobuje lokálním zvýšením teploty. Termokamery bez sebemenších problémů jakékoliv zvýšení teploty zviditelní. Uživatel termokamery má tak přehled, která svorka je povolená, nebo která součástka nepracuje správně. Ke zvýšení teploty dochází zpravidla mnohem dříve než dojde k zahoření, požáru, a nebo vážnějším škodám v podobě neplánovaného zastavení výroby. Díky tomu se investice do termokamery vrátí během několika měření. Měření elektrických spojů pomocí termokamery je bezdotykové a proto je prováděno za plného provozu a pod napětím.

Jedním z nejdůležitějších parametrů pro aplikaci termokamer v elektroúdržbě je geometrické rozlišení IFOV. Jednotkou geometrického rozlišení je miliradián. U termokamery testo 870 je IFOV = 3,68 mrad. To znamená, že na vzdálenost jednoho metru bude jeden pixel detektoru této termokamery snímat plochu o velikosti 3,68 × 3,68 mm. V případě, že by se použila funkce SuperResolution byla by tato plocha 2,3 × 2,3 mm. Pro správné určení teploty je potřeba, aby horký bod (svorka rozvaděče) byla alespoň 2 až 3krát větší. To znamená, že na vzdálenost 0,5 m od rozvaděče je možné s termokamerou testo 870 měřit objekty o velikosti od 5 mm.

V případě požadavku na měření na větší vzdálenost je doporučeno použít termokamer s vyšším geometrickým rozlišením. Společnost testo nabízí celou řadu takových termokamer.

Měření teploty na vysokém napětí

Termokamery testo umožňují měření rozložení teploty i na rozvodech vysokého napětí. Tyto rozvody se musí měřit na vyšší vzdálenost, a proto je nutné využívat termokamery, které mají možnost připojení teleobjektivu a mají vysoké rozlišení. V elektrickém spoji může v případě nedokonalého kontaktu vzniknout přechodový odpor. Tento odpor způsobuje úbytek napětí a procházející proud způsobuje zvýšení teploty. Vadný spoj se většinou projevuje dlouhou dobu dopředu zvýšenou teplotou. Tato zvýšená teplota způsobuje korozi a další degradaci spoje a tím hrozí i nebezpečí vzniku požáru. Navíc dojde k přerušení dodávky elektrického proudu a to může způsobit další ztráty ve výrobě nebo poškození technologie. Proto je vždy vhodné provést kontrolu elektrických spojů pomocí termokamery. Při kontrole se musí zohlednit také stupeň zatížení a okolní povětrnostní vlivy, které mohou naměřené hodnoty ovlivnit.

Využití infračervené termografie pro kontrolu elektrických spojů je dnes již tak typickou prediktivní údržbou, že pojišťovny vyžadují pravidelnou kontrolu elektrických rozvaděčů a podmiňují tím svá pojistná plnění.

Reálný snímek a termogram na vysokém napětí. Pravděpodobně přechodový odpor způsobuje lokální zvýšení teploty elektrického spoje.Reálný snímek a termogram na vysokém napětí. Pravděpodobně přechodový odpor způsobuje lokální zvýšení teploty elektrického spoje.Reálný snímek a termogram na vysokém napětí. Pravděpodobně přechodový odpor způsobuje lokální zvýšení teploty elektrického spoje.

SiteRecognition

Více strojů stejného typu přináší termografické snímky také stejného typu.
Více strojů stejného typu přináší termografické snímky také stejného typu.

Další inovativní funkcí termokamer testo je funkce SiteRecognition. Tato patentově chráněná funkce společnosti Testo velice usnadňuje pravidelnou termografickou kontrolu. V průmyslové údržbě a diagnostice strojů je problém v tom, že jsou pořizovány termogramy velkého množství podobně vypadajících strojů a technologických zařízení. Termogramy, které takto vzniknou, pak vypadají velice podobně a je náročné termogramy třídit a uchovávat. Špatně přiřazený snímek může způsobit, že bude tepelná anomálie zaznamenaná termokamerou řešena na jiném místě. Zmatky v dokumentaci tak mohou způsobit vysoké administrativní úsilí a vše je příliš závislé na lidském faktoru.

Řešením tohoto problému je funkce termokamer testo SiteRecognition. Funkce by se dala přeložit jako „rozpoznání místa měření“. Funkce pracuje v kooperaci termokamery a vyhodnocovacího softwaru. Ve vyhodnocovacím softwaru je vytvořeno místo měření. Automaticky se tomuto místu vygeneruje unikátní identifikační štítek s názvem místa měření. Identifikační štítek je možné vytisknout a taktéž se místa měření nahrají do termokamery.

V případě, že je v termokameře zapnuta funkce SiteRecognition a termokamera je nasměrována na identifikační štítek, termokamera sama rozpozná identifikační štítek pomocí svého reálného fotoaparátu. Jakmile je identifikační štítek zaznamenán je uživatel informován, že bylo zaznamenáno místo měření a zopakuje jeho název. Jakmile je následně pořízen termografický snímek je automaticky označen daným místem měření.

Po připojení termokamery k počítači pomocí USB jsou termografické snímky nahrány do databáze v počítači. Díky tomu je možné snadno kontrolovat vývoj rozložení teploty v závislosti na čase. Databáze pořízených termogramů obsahuje souhrnné informace o každém snímku a místu měření.

Databáze ve vyhodnocovacím softwaru umožňuje definování složek a podsložek. Díky tomu je databáze velice přehledná. Například může být vytvořena složka „Hala 21“. V této složce by mohla být podsložka „Rozvaděč R3“, a v této podsložce může být pět míst měření podle jednotlivých lišt.

SuperResolution

Vývoj měřicích přístrojů je ve společnosti Testo velice progresivní a i za tak krátkou dobu co společnost vyvíjí, vyrábí a prodává termokamery se jí již podařilo vyvinout velice inovativní funkce, které si mohla nechat patentovat.

Jednou z těchto funkcí je funkce SuperResolution. Jak již název napovídá jedná se o zvýšení rozlišení termogramů na základě fyzikálních vlastností použitého objektivu a okolnostem při kterých se termografické snímky pořizují.

Funkce využívá přirozeného chvění ruky termodiagnostika během pořizování termografického snímku. Termokamera testo pořídí v rychlém sledu více snímků ve velice krátkém časovém intervalu po sobě. Díky přesné znalosti rozptylu objektivu termokamery a dalších parametrů je možné v počítači složit snímek s vyšším rozlišením.

Může být snadno vysvětleno, jak tato funkce pracuje. Detektor termokamery má mezi jednotlivými pixely mezeru z důvodu tepelné izolace. Mezery mezi pixely na detektoru musí být, protože jinak by teplo z jednoho pixelu ovlivňovalo naměřené hodnoty v okolních pixelech. V těchto mezerách se však dopadající infračervené záření neměří.

Díky nepatrnému pohybu termokamery během pořizování snímku je z nasnímané sekvence složen snímek s vyšším rozlišením. Aktivní část pixelu se během pohybu přesune do mezery mezi pixely a zde se znova naměří dopadající infračervené záření. Díky této funkci je například možné s termokamerou s rozlišením 320 × 240 pixelů pořídit termogramy s rozlišením 640 × 480 pixelů.

Vyhodnocovací software

Nedílnou součástí termokamery je také vyhodnocovací software. Termogramy a reálné snímky jsou zobrazeny na obrazovce počítače již během analýzy a automaticky jsou převzaty do termografické zprávy.

Vyhodnocovací software IR Soft je uzpůsoben k vytvoření termografické zprávy. Při vytvoření termografické zprávy je uživateli nabízena možnost volby šablony. Je zde k dispozici několik šablon jak pro průmyslovou termografii, tak také pro stavební termografii, několik speciálních šablon, kde je více snímků na jedné stránce nebo velké termografické snímky pro detailní analýzu. Další šablony si může uživatel snadno vytvořit pomocí Designeru zprávy.

Asistent tvorby zprávy vede uživatele krok za krokem k vytvoření jasné a srozumitelné zprávy. Jsou k dispozici různé šablony jak pro krátké zprávy, tak pro úplnou dokumentaci. Šablony obsahují veškeré relevantní informace o místě měření, úkolu měření a výsledcích měření. Kromě toho může uživatel využít vlastní šablonu, kterou si může vytvořit pomocí Designéru zprávy.

Přednosti termokamery testo 870 pro muže činu


Při vývoji nové termokamery byla brána v potaz hlavně její snadná obsluha. Termokamera je ihned po zapnutí připravena k použití. Není již nutné manuální ostření snímku. Termografický snímek je zaostřen od 0,5 metru do nekonečna. Reálný snímek 3,1 MegaPixelů je součástí modelu testo 870-2.

Teplotní citlivost termokamery testo 870 je nižší než 0,1 °C, což je jedním z nejdůležitějších parametrů při zobrazování míst s malým rozdílem teplot. Tato teplota je dostatečná pro většinu aplikací.

Termokamera testo 870 nesnižuje standard v termografii a proto je tato modelová řada vybavena standardním mikrobolometrickým detektorem s rozlišením 160 × 120 pixelů. Díky patentované technologii SuperResolution je možné pořízení snímků s rozlišením 320 × 240 pixelů.

Pro práci v interiéru budovy je velice důležitý dostatečně veliký zorný úhel termokamery. Veliký zorný úhel je důležitý především proto, aby snímek zaznamenal přiměřeně velkou oblast, ve které jsou rozdíly teplot dobře patrné. Zorný úhel termokamery testo 870 je 34° × 25°.

Snadná obsluha však není vše, důležité je také snadné vyhodnocení. Proto jsou termokamery testo 870 vybaveny funkcí, která umožňuje uložení snímku ve standardním formátu JPEG. Díky tomu je možné snímky snadno vyčíst z termokamery a okamžitě je například odeslat e-mailem nebo uložit do databázového systému.

Termokamery testo

Termokamery a další měřicí přístroje od společnosti Testo vynikají nejen svým designem. Termokamery testo umožňují snadnou práci i v těžko přístupných místech jako je v blízkosti podlahy. Ovládání termokamery je vždy koncipováno tak, aby mohla být obsluhována jednou rukou. Díky tomu je možné provádět měření i na nepřístupných místech a jednu ruku mít volnou například pro přidržení se žebříku.

Další termokamery v portfóliu testo


Termokamera testo 875i

Vstup do profesionální termografie. Termokamera je vhodná pro základní údržbu. Díky širokoúhlému objektivu a minimální ostřicí vzdálenosti 10 cm je vhodná pro většinu interiérových měření na menší vzdálenost. Termokamera testo 875i je s detektorem 160 × 120 pixelů nabízena za velmi přijatelnou cenu.

 

Termokamera testo 882

Nejužívanější termokamera pro průmyslovou údržbu. Díky velkému detektoru 320 × 240 pixelů již není nutné využívat vyměnitelné objektivy. Praktičnost této termokamery také zvyšuje možnost motorového ostření. Díky němu je možné obsluhovat a zaostřovat tuto termokameru jednou rukou.

 

Termokamera testo 885

Termokamera v designu videokamery, která umožňuje snadné měření i v blízkosti podlahy, a to díky otočné rukojeti. Výklopný display umožňuje snadnou práci i s termokamerou nad hlavou. Termokamera testo 885 umožňuje měření i s pomocí teleobjektivu na větší vzdálenost, například při měření vysokého napětí. Funkce SiteRecognition umožňuje rozpoznání místa měření.


Termokamera testo 890

Testo 890 je termokamera nejvyšší třídy. Detektor termokamery má rozlišení 640 × 480 pixelů. Hlavní využití této termokamery je u speciálních aplikací, kde je vyžadováno měření s velmi vysokým rozlišením. Možnost měření teploty až do +1 200 °C.

Termografie vzdálených objektů

Profesionální termokamery testo 885–2 a testo 890–2 jsou také určeny pro měření teplot objektů na velkou vzdálenost. Této funkce bývá nejvíce využíváno při kontrole elektrických spojů velmi vysokého napětí.


Termokamera testo 885 se SuperTeleobjektivem umožňuje spolehlivé měření objektů o velikosti 16,2 mm ze vzdálenosti 20 m. Termokamera testo 890 se SuperTeleobjektivem umožňuje spolehlivé měření objektů o velikosti 10,8 mm ze vzdálenosti 20 m. Vzdálenost 20 m je typická výška připevněného vodiče na stožáru v rozvodech vysokého napětí. Obě termokamery také obsahují funkci rozpoznání horkého bodu. Znamená to, že termokamera automaticky označí pixel s naměřenou nejvyšší teplotou a zobrazí hodnotu jeho teploty.

Nový SuperTeleobjektiv pro termokamery testo zajišťuje dostatečné přiblížení pro měření na vysokém a velmi vysokém napětí. Zorný úhel SuperTeleobjektivu pro termokameru testo 885 s rozlišením detektoru 320 × 240 pixelů je 5° × 3,7°. Zorný úhel SuperTeleobjektivu pro termokameru testo 890 s rozlišením detektoru 640 × 480 pixelů je 6,6° × 5°.

Výhody SuperTeleobjektivu od firmy Testo:

 1. Hmotnost.
  SuperTeleobjektiv je o 35 % lehčí než srovnatelné teleobjektivy od konkurence.
 2. Rozměry.
  Testo SuperTeleobjektiv má o 38 % menší průměr a nezasahuje tak do reálného fotoaparátu termokamery.
 3. Držák teleobjektivu.
  Testo SuperTeleobjektiv nevyžaduje držák. SuperTeleobjektiv se montuje stejně jako standardní objektivy pro termokamery testo.
 4. Cena.
  Testo SuperTeleobjektiv je až o 16 % levnější.
Příklady snímků ze SuperTeleobjektivu.Příklady snímků ze SuperTeleobjektivu.Příklady snímků ze SuperTeleobjektivu.

TESTO, s. r. o.
logo TESTO, s. r. o.

Digitální měřicí přístroje: teploměry, vlhkoměry, měřiče proudění; přístroje pro zaregulování vzduchotechniky; systémy pro validaci čistých prostorů, měření turbulencí, kvality ovzduší, hlukoměry, luxmetry, analyzátory kouřových plynů; detektory, ...