Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Metodický návod k realizaci přípojných míst pro náhradní zdroje elektrické energie III

Specifikace náhradních zdrojů

Standardně je KEC vybaven náhradním zdrojem elektrické energie (dieselagregátem), řídicím rozvaděčem, vývodovým polem a sestavou kabeláží pro připojení k externím stavbám. Nejnovější KEC, v ISO kontejnerech, jsou vybaveny řídicím systémem, který umožňuje paralelní provoz s jiným dieselagregátem.

Mobilní zdroj – Kontejnerové energetické centrum
Mobilní zdroj – Kontejnerové energetické centrum

4 Specifikace náhradních zdrojů

KEC jsou součástí celkové koncepce HZS ČR a celého systému NATO, který je v těchto strukturách dlouhodobě rozvíjen – tzv. Kontejnerový program.

V rámci HZS ČR jsou pořizovány kontejnerové nosiče, které umožňují manipulaci s kontejnery pomocí technologie jednoramenného podélně uloženého háku (podle DIN 30722-1). Součástí HZS ČR je i Záchranný útvar HZS ČR, který využívá kontejnerové nosiče umožňující manipulaci pomocí H-rámu.

V rámci standardizace jsou KEC, vyráběná v ISO kontejnerech (od roku 2016 a s výkonem nad 200 kW), konstruována s možností manipulace pomocí jednoramenného, podélně uloženého háku (standard HZS ČR) a zároveň s možností manipulace pomocí H-rámu (standard Záchranný útvar HZS ČR a Armáda ČR). Konstrukce KEC v ISO kontejnerech zároveň umožňuje manipulaci jeřábem nebo vrtulníkem.

KEC o menších výkonech (do 100 kW), která nejsou vyráběná v ISO kontejnerech, jsou manipulovatelná pouze pomocí technologie jednoramenného, podélně uloženého háku. KEC s výkonem do 100 kW, které budou vyrobené v roce 2020 a dále, budou umožňovat manipulaci pomocí technologie jednoramenného, podélně uloženého háku nebo manipulaci jeřábem nebo vrtulníkem.

Standardně je KEC vybaven náhradním zdrojem elektrické energie (dieselagregátem), řídicím rozvaděčem, vývodovým polem a sestavou kabeláží pro připojení k externím stavbám. Nejnovější KEC, v ISO kontejnerech, jsou vybaveny řídicím systémem, který umožňuje paralelní provoz s jiným dieselagregátem.

Maximální výkon jednotky KEC je limitován rozměrem ISO kontejneru (délka 6 m) a nosností jednoramenného háku. Jedná se o maximální hmotnost 13 000 kg a s tím související výkon dieselagregátu 320 kW PRIME.

Výstupní zásuvkové pole obsahuje standardní zásuvky a konektory pro soustavu TN-S a TN-C. Do jmenovitého proudu 125 A jsou to průmyslové čtyř- nebo pětipólové zásuvky, pro vyšší výkony se jedná o konektory PowerLock.

4.1 Specifikace náhradních zdrojů – kabelová výbava

KEC je prozatím 20 kusů v různých výkonech s tím, že v horizontu několika let by to mohly být další desítky kusů. Mobilních náhradních zdrojů jsou dnes v rámci HZS ČR desítky kusů. Tyto mobilní náhradní zdroje většinou nemají jako součást kapoty kabelovou výbavu. Ty jsou buď v různých přepravních boxech, nebo přímo ve vozidlech, která mobilní náhradní zdroje přepravují.

Standardní součástí KEC je kabelová výbava. Provedení kabelů se u jednotlivých KEC liší podle výkonu a podle času pořízení (viz tabulku v příloze č. 13). Pro výkony vyšší než 125 A mají starší KEC většinou pro vyvedení plného výkonu kabely s oky na obou stranách. Novější KEC mají na straně připojení k vývodovému poli koncovky PowerLock a na straně pro připojení ke stavbě oka. Někteří majitelé KEC si již pořizují kabely s PowerLock na straně vývodového pole a konektorem s krytím na straně druhé.

V současné době probíhají jednání a vznikají projekty pro standardizaci kabelových výbav. Je to nejen z důvodů kompatibility pro použití kabelových výbav u různých KEC, ale hlavně z důvodů bezpečnosti obsluhy, která připojování provádí. Dále se jedná hlavně o zamezení škod, které by mohly vzniknout nevhodným připojením náhradního zdroje.

Provedení koncovek kabeláží samozřejmě velice úzce souvisí s provedením externích přípojných míst. Standardizace kabelové výbavy musí být v souladu s provedením externích přípojných míst v gesci jednotlivých HZS krajů, které mají KEC v užívání.

Jako vhodným standardem se v současnosti jeví použití koncovek PowerLock 400 A na straně vývodového pole kontejneru KEC a koncovek v krytí na straně druhé.

Úprava stávajících kabeláží je možná několika způsoby, které odpovídají platným normám a jsou pro obsluhu bezpečné. U kabelů vybavených na straně stavby okem je nejvhodnějším způsobem výměna koncovky za průmyslový konektor a výroba redukce konektor – oko, případně konektor – konektor. Tyto redukce musí být vyrobeny odbornou firmou a dodány s patřičnými dokumenty a zkouškami dle platné legislativy. Na straně vývodového pole KEC se jedná o případné doplnění průmyslovými koncovkami a výměna oka za průmyslový konektor. Tato úprava stávajících kabeláží musí být provedena odbornou firmou a musí být provedeny nové kusové zkoušky kabelů.

Příloha č. 1

Kategorizace strategických objektů

Kategorie Odborná oblast Strategické objekty
Energetika Elektroenergetika Dispečinky, výrobny elektřiny, elektrické stanice
Teplárenství Dispečinky, zdroje tepelné energie, předávací stanice, rozvodné tepelné zařízení
Plynárenství Dispečinky, kompresorové, předávací a regulační stanice, zásobníky plynu, uzávěry
Sektor ropy a ropných produktů Dispečinky, rafinérie, objekty společností MERO a ČEPRO, čerpací stanice pohonných hmot včetně čerpacích stanic dopravců
Kolektorové sítě Kolektorové sítě Dispečinky
Vodní hospodářství Úprava vody a zásobování pitnou vodou Vodojemy, úpravny vody
Distribuce vody Dispečinky a další objekty provozovatelů vodohospodářské infrastruktury
Distribučně kritické manipulační uzly Čerpací a přečerpávací stanice, manipulační uzly
Nakládání s odpadními vodami Čistírny odpadních vod, čerpací stanice na přečerpávání odpadních vod
Zdravotní a sociální péče Zdravotnická zařízení Objekty poskytovatelů lůžkové péče (v nichž je poskytována akutní, následná nebo dlouhodobá péče), polikliniky, hemodialyzační centra (pokud nejsou součástí nemocnice), rehabilitační ústavy pro imobilní pacienty, transplantační kliniky (pokud nejsou součástí nemocnice), dětské domovy pro děti do 3 let věku, hospice, objekty Státního zdravotního ústavu
Zařízení sociální péče Domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, týdenní stacionáře, azylové domy, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domy na půl cesty, chráněné bydlení
Ostatní Státní ústav pro kontrolu léčiv, lékárny
Nouzové služby Hasičský záchranný sbor Krajská operační a informační střediska, územní odbory, stanice
Policie ČR Operační střediska, krajská ředitelství, územní odbory, obvodní oddělení
Vězeňská služba Věznice
Zdravotnická záchranná služba Zdravotnická operační střediska (včetně záložních pracovišť), výjezdové základny
Integrovaný záchranný systém Prvky analogové a digitální komunikace
Městská policie Operační střediska městské a obecní policie
Ostatní subjekty zahrnuté do krizového nebo havarijního plánu kraje Objekty právnických a podnikajících fyzických osob plnících opatření z krizového plánu a objekty, s nimiž je smlouva o spolupráci při zajištění opatření ochrany obyvatelstva (např. nouzové ubytování a stravování)
Ostatní jednotky požární ochrany Požární zbrojnice jednotek sborů dobrovolných hasičů a požární stanice podnikových jednotek zařazených do plošného pokrytí kraje
Krematoria a kafilerie Krematoria, kafilerie
Doprava Železniční doprava Významné železniční stanice, dispečinky významných dopravců (např. České dráhy), dispečinky a trakční napájecí stanice Správy železniční dopravní cesty, signalizační zařízení, tunely
Silniční doprava Významná autobusová nádraží, dispečinky významných dopravců (např. ČSAD, ICOM), dispečinky správy a údržby silniční infrastruktury (např. Ředitelství silnic a dálnic, Technická správa komunikací), Národní dopravní informační centrum, významné prvky inteligentních dopravních systémů a kooperativních inteligentních dopravních systémů, tunely
Letecká doprava Letiště, letecká pozemní zařízení
Městská hromadná doprava v elektrické trakci Dispečinky, linky metra, tramvají a trolejbusů, měnírny dopravních podniků
Průmysl Průmyslové provozy Objekty, v jejichž okolí je stanovena zóna havarijního plánování
Veřejná správa Státní správa Objekty ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy a organizačních složek státu, skladů státních hmotných rezerv, skladů civilní ochrany a úložišť radioaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva, sídla krajských hygienických stanic, sídla laboratoří Státní veterinární správy ČR, Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského a Státní zemědělské a potravinářské inspekce, objekty finančních a celních úřadů
Samospráva Krajské úřady a magistrát Hlavního města Prahy (včetně krizových štábů a záložních pracovišť), obecní úřady obcí s rozšířenou působností (včetně krizových štábů), obecní úřady, úřady městských částí a obvodů
Odpadové hospodářství Odpadové hospodářství Objekty s technologií pro nakládání s odpady
Školství Školská zařízení zařazená v krizových plánech Školská zařízení určená vyhláškou č. 281/2001 Sb., Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 3. července 2001, kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) – dětské domovy, domy dětí a mládeže, gymnázia, střední odborné školy, učiliště, základní školy, mateřské školy
Zemědělství a potravinářství Chov zvířat Velkochovy
Výroba potravin Významné mlékárny, pekárny, mlýny, masokombináty, mrazírny
Distribuce potravin Velkokapacitní sila, velkosklady potravin, objekty zařazené v krizových plánech
Komunikační a informační systémy Technologické prvky pevné sítě elektronických komunikací Centra řízení a podpory sítě, řídicí, mezinárodní a tranzitní ústředny, datová centra
Technologické prvky mobilní sítě elektronických komunikací Centra řízení a podpory sítě, ústředny, základnové řídicí jednotky sítě pokrývající strategické lokality, základnové stanice sítě pokrývající strategické lokality, datová centra
Technologické prvky sítí pro rozhlasové a televizní vysílání Vysílací zařízení pro šíření televizního nebo rozhlasového signálu určených pro informaci obyvatelstva za krizových situací, řídicí pracoviště provozu, datová centra
Technologické prvky pro satelitní komunikaci Hlavní pozemní satelitní přijímací a vysílací stanice, infrastruktura pro evropský globální navigační družicový systém, pozemní řídicí a komunikační střediska
Technologické prvky pro poštovní služby Centrální a regionální výpočetní střediska, střediska centrálního snímání a úložiště dat, sběrné přepravní uzly, řídicí a mezinárodní pošty, poštovní dopravní infrastruktura
Finanční služby Finanční služby Významné objekty peněžních ústavů
 
 
Reklama