Připravovaná TNI 33 2130 o elektroinstalacích v bezbariérových bytech

Datum: 14.10.2011  |  Autor: Ing. Karel Dvořáček  |  Zdroj: Elektroinstalatér

Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody Část: Požadavky na elektroinstalaci bezbariérových bytů a bytových domů obsahujících byt (byty) zvláštního určení.


Ing. Karel Dvořáček

Absolvoval ČVUT, Fakultu elektrotechnickou, v Praze. Je členem Technické normalizační komise č. 22 pro elektrotechnické předpisy a TNK 76 pro osvětlení. Působí jako autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb a elektrotechnika. Je autorem několika odborných publikací a příruček, mnoha příspěvků v odborných časopisech.


Článek je pokráčováním textu Požadavky na elektroinstalaci bezbariérových bytů - Připravovaná TNI 33 2130 z června 2011

Zásuvkové obvody

Základní požadavky na umístění, osazení a užití zásuvek jsou uvedeny v ČSN 33 2180.
Zásuvky musejí mít ochranný kolík připojený na ochranný vodič. Jednofázové zásuvky se připojují tak, aby ochranný kolík byl nahoře a nulový (střední) vodič byl připojen na pravou dutinku při pohledu zpředu – viz též ČSN 33 2180. Zásuvky musejí být voleny podle napětí a proudové soustavy. Při použití dvou napěťových soustav musejí být zásuvky vždy nezáměnné. čl. 3.8.5. Zásuvky musejí vyhovět požadavkům:
– ČSN EN 60309-1 ed. 2 nebo
– ČSN EN 60309-2 ed. 2, pokud je požadována zaměnitelnost.
Zásuvky se jmenovitým proudem nepřesahujícím 16 A musejí odpovídat příslušným národním normám. (Národní vzory zásuvek pro ČR jsou uvedeny v IEC-TR 60083:2006.) Vícenásobná zásuvka je určena pro připojení na jeden obvod a nesmí se připojit na dva různé obvody, ani se nesmí přerušit propojení obou zásuvek. Vícenásobnou zásuvkou není kombinace dvou samostatných zásuvek osazených v samostatných krabicích, které mají společný krycí rámeček.
Zásuvkové obvody do 20 A musejí mít doplňkovou ochranu tvořenou proudovým chráničem s vybavovacím reziduálním proudem nepřekračujícím 30 mA v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. Toto opatření se vztahuje i na trojfázové zásuvky připojené na obvod s jištěním do 20 A.
Trojfázové zásuvky se jmenovitým proudem vyšším než 20 A a do 32 A se doporučuje vybavit doplňkovou ochranou tvořenou proudovým chráničem s vybavovacím reziduálním proudem 30 mA a zásuvky připojené na obvod s jištěním 32 A a více doplňkovou ochranou tvořenou proudovým chráničem s vybavovacím reziduálním proudem 100 mA.

Tato ustanovení není nutno uplatňovat u zásuvek nepřístupných laické veřejnosti a u zásuvek pro speciální druh zařízení (např. zařízení kancelářské a výpočetní techniky velkého rozsahu nebo pro chladicí a mrazicí zařízení potravin velkého objemu, tj. zásuvky pro napájení zařízení, jehož nežádoucí vypnutí by mohlo být příčinou značných škod – viz ČSN 33 2000-4-41 ed. 2). Zde se však doporučuje zvážit, zda tyto obvody musejí být v prostorách určených pro osoby zdravotně postižené a je nutno je vyloučit z místností, kde mohou pobývat osoby mentálně postižené bez přítomnosti osob rozeznávajících možné nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Zásuvkové obvody nn pro prostory určené pro samostatný pobyt osobám s mentálním postižením, které vylučuje samostatné rozhodování z hlediska bezpečnosti, musejí být vypínatelné z místa stálého pobytu ošetřující osoby. V těchto prostorech se přednostně zřizují zásuvky SELV.

Pokoje bytů určených pro osoby zdravotně postižené musejí být vybaveny nejméně třemi dvojitými elektrickými zásuvkami umožňujícími užití kompenzačních pomůcek na bázi PC a audiotechniky.

Zásuvky a spínače v umývacím prostoru

Zásuvky a spínače mohou být umístěny pouze vně umývacího prostoru. Jsou-li umístěny alespoň ve výši 1,2 m nad podlahou, mohou být umístěny těsně u hranice umývacího prostoru. Jsou-li umístěny níže, musejí být vzdáleny svým nejbližším okrajem alespoň 0,2 m od hranice umývacího prostoru, toto umístění se však u bytů určených pro osoby zdravotně postižené nedoporučuje. Krytí elektrických přístrojů a svítidel a provedení instalace musí odpovídat vnějším vlivům v místnosti, ve které je umývací prostor instalován, s přihlédnutím k potřebám a možnostem zdravotně postižených osob, pro něž je byt určen.

Obvody pro pevně připojené spotřebiče

Spotřebiče sloužící jako hlavní zdroj tepla nebo ohřevu teplé užitkové vody (TUV) se připojují z odbočných rozvodek poddajným přívodem. Zvláště u bezbariérových bytů a bytových domů obsahujících byt (byty) zvláštního určení je nutno u těchto poddajných přívodů dbát na jejich trasu vedení a uložení z důvodu možného snížení smyslových vjemů osob byty užívajících.

Rozvody elektronických komunikací a základní informace pro orientaci veřejnosti

Základní informace pro orientaci veřejnosti musejí být vizuální a podle okolností i akustické a hmatné. Vizuální informace musejí mít kontrastní a osvětlené nápisy a symboly. Informační a signalizační prvky musejí být vnímatelné a srozumitelné pro všechny uživatele, je nutné brát v úvahu zejména zorné pole osoby na vozíku, velikost a vzdálenost písma. Chod pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků s určením jejich polohy a směru jízdy musí být signalizován hlasovým zařízením, které mohou pomocí dálkového ovládání spouštět osoby se zrakovým postižením. Hřeben na vstupu i výstupu z pásu pohyblivých zařízení musí být proveden v kontrastní žluté barvě. Obousměrné dorozumívací zařízení v kleci výtahu musí umožňovat indukční poslech pro nedoslýchavé osoby. Toto zařízení musí být označeno symbolem podle bodu 3 přílohy č. 4 k vyhlášce č. 398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Poznámka:
Symbol je čtverec modré barvy, na němž je vyobrazen bílou čarou stylizovaný boltec ucha, který přerušuje diagonála vedená z pravého horního rohu čtverce. Nejmenší rozměry symbolu jsou 100 × 100 mm, u symbolu umístěného v kleci výtahu pak nejméně 50 × 50 mm.

V budovách je nutno umožnit uživateli bytu či nebytového prostoru zřízení vnitřního komunikačního vedení včetně rozváděče a koncového bodu sítě (v souladu s § 104 odst. 15e zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích). Zvláštní pozornost je třeba věnovat zejména ostatním systémům a zařízením budovy, které ke své činnosti využívají služeb nebo doplňkových služeb elektronických komunikací, jako jsou například elektronické zabezpečovací systémy (dálková konfigurace a správa přes web, propojení s pulty centrální ochrany, napojení webových kamer, lékařský dohled apod.), dálkové řízení vytápění, klimatizace a řada dalších. Pro vstupy kabelů vnějších sítí do budovy a pro uložení vnějších sítí v budově musejí být provedeny stavební úpravy v souladu s projektem vnějších sítí, respektive s vyjádřeními a požadavky uvedenými v dokumentaci pro územní, případně i stavební řízení.

Charakteristika přiměřeného požadavku na připojení v pevném místě k veřejné telefonní síti

a) Přiměřeným požadavkem podle vyhlášky č 327/2006 Sb. Přiměřené požadavky na připojení k veřejné telefonní síti na připojení v pevném místě k veřejné telefonní síti v rámci univerzální služby (dále jen připojení) je požadavek na zřízení jedné účastnické přípojky ukončené koncovým bodem sítě v místě bydliště, je-li uživatelem nepodnikající fyzická osoba, nebo v místě podnikání, je-li uživatelem podnikající fyzická osoba, nebo v místě sídla, je-li uživatelem právnická osoba. Poskytovatel univerzální služby, jemuž byla uložena povinnost podle § 38 odst. 2 písm. a) zákona, zřizuje tuto přípojku prostřednictvím jím provozované sítě nebo sítě elektronických komunikací jiného podnikatele.

b) Účastnickou přípojkou se rozumí komunikační cesta spojující koncový bod sítě v pevném místě uživatele s přípojným bodem telefonní ústředny, popřípadě dálkového koncentrátoru veřejné pevné telefonní sítě; přípojným bodem se zpravidla rozumí hlavní rozváděč.

c) Přiměřeným požadavkem podle ustanovení odstavce a) je v bezbariérových bytech a bytových domech obsahujících byt (byty) zvláštního určení požadavek na zřízení koncového bodu digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) a požadavek takového uživatele, kterému již byla účastnická přípojka zřízena.

V ostatních případech není přiměřeným požadavkem podle ustanovení odstavce a) požadavek na zřízení koncového bodu digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) a požadavek takového uživatele, kterému již byla účastnická přípojka zřízena.

d) Přiměřeným požadavkem podle odstavce 1 není požadavek na připojení v pevném místě s obtížnou dostupností nebo v pevném místě, v němž by zřízení připojení představovalo náklady značně převyšující obvyklou výši, za předpokladu, že je v daném místě dostupný signál alespoň jedné veřejné mobilní telefonní sítě. Dostupností signálu se rozumí úroveň přijímaného signálu v pevném místě uživatele, která není horší než referenční úroveň uvedená ve standardu ETSI EN 300 910.

Přiměřeným požadavkem na přístup v pevném místě k veřejně dostupné telefonní službě v rámci univerzální služby (dále jen přístup) je požadavek na poskytnutí přístupu, který umožňuje prostřednictvím účastnické přípojky uskutečňovat národní a mezinárodní telefonní volání v mluvené řeči, faksimilní komunikaci pro analogové rozhraní a přenos dat pro přístup k Internetu. Účastnická přípojka musí umožňovat přenos dat rychlostmi dostačujícími pro aplikace využívané prostřednictvím úzkopásmového přístupu.

Součástí přístupu k Internetu musí být rovněž možnost ověřit skutečnou rychlost přenosu dat s minimální dobou měření 5 minut, a to přístupem z účastníkova koncového zařízení k testovacímu zařízení poskytovatele univerzální služby pro měření rychlosti přenosu dat.

Zóny umístění vedení v bytech určených pro zdravotně postižené

Pro ukládání elektrického vedení ve zdech jsou všeobecně určeny instalační zóny. Prostorové vymezení těchto zón je znázorněno na obrázku 1 a 2 ČSN 33 2130 ed. 2. Místa v zónách, kde se přednostně ukládají vedení a na ně navazující elektrické přístroje v bytech určených pro zdravotně postižené, jsou na obrázku 2 vyznačena čerchovanou čarou a podtrženou kótou.


Obr. 2 Zóny pro ukládání elektrického vedení v kuchyni, pracovně

Svislé instalační zóny vedou od horního povrchu podlahy k spodnímu povrchu stropu. Elektrická vedení vodiči s izolací z PVC, uložená pod omítkou bezbariérových bytů a bytových domů obsahujících byt (byty) zvláštního určení, musejí být zakryta omítkou (omítkou vápenocementovou nebo z materiálů s obdobnými vlastnostmi reakce na oheň) o síle alespoň 10 mm.

 

Hodnotit:  

Datum: 14.10.2011
Autor: Ing. Karel Dvořáček   všechny články autoraSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Témata 2018

Slunce v domě on-line

Stav nabití BAT:--- %
Roční soběstačnost:--- %

Tabulky a výpočty

Partneři - Elektrotechnika

 
 

Aktuální články na ESTAV.czMost je občas pod vodou. Je na to dobře připravenV Olomouci se bude opět protestovat proti stavbě Šantovky TowerDostatečná vlhkost či směr proudění vzduchu. Jak správně používat klimatizaci v interiéru?Na co všechno vědci přišli: Jaká bude budoucnost stavitelství a architektury?