Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Projektová dokumentace pro elektroinstalaci podle nového stavebního zákona (I)

V loňském roce byl vydán nový zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Tento zákon byl doplněn vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, která popisuje rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení podle § 117 odst. 2 stavebního zákona, dále rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované na základě územního rozhodnutí (§ 92 odst. 1 stavebního zákona) nebo z iniciativy stavebníka a využívané pro kontrolní prohlídky staveb (§ 133 odst. 3 stavebního zákona) a rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby. Tato vyhláška obsahuje i požadavky na dokumentaci pro bourací práce.

Podívejme se, co z tohoto předpisu se dotýká elektroinstalace.

I. Základní složky projektové dokumentace pro ohlášení stavby, k žádosti o stavební povolení a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení

Projektová dokumentace obsahuje části:

 1. Průvodní zpráva
 2. Souhrnná technická zpráva
 3. Situace stavby
 4. Dokladová část
 5. Zásady organizace výstavby
 6. Dokumentace objektů

Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až F členěné na jednotlivé položky s tím, že rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebnětechnickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

A. Průvodní zpráva

 • údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu;
 • informace o splnění požadavků dotčených orgánů;
 • informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu.

B. Souhrnná technická zpráva

1. Urbanistické, architektonické a stavebnětechnické řešení

 • napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu;
 • řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území;
 • členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory.

2. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

3. Bezpečnost při užívání

Zde je nutno zakotvit požadavky na vypracování (a prokazatelné seznámení personálu) závazných pokynů pro postupy související s ochranou před úrazem elektrickým proudem (například pro postupy při čištění v kuchyních, obsluhu bazénů).

4. Úspora energie a ochrana tepla

 1. splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov;
 2. stanovení celkové energetické spotřeby stavby (zde je nutno připomenout především požadavek na exaktní stanovení spotřeby energie pro umělé a sdružené osvětlení).

5. Inženýrské stavby (objekty)

 • zásobování energiemi;
 • elektronické komunikace.

6. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují)

 • účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení;
 • údaje o spotřebě energií.

C. Situace stavby

 • situace širších vztahů stavby a jejího okolí zakreslená do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1 : 5 000 až 1 : 50 000 s napojením na dopravní a technickou infrastrukturu a s vyznačením ochranných, bezpečnostních a hlukových pásem;
 • koordinační situace stavby (zastavovací plán) zpravidla v měřítku 1 : 1 000 nebo 1 : 500, u rozsáhlých velkoplošných staveb postačí měřítko 1 : 5 000 nebo 1 : 2 000, u změny stavby, která je kulturní památkou, a u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200. Na koordinační situaci zpracované na podkladě snímku z katastrální mapy se vyznačují hranice pozemků a čísla parcel, zakresluje se umístění stavby s vyznačením vzdálenosti od hranic sousedních pozemků a staveb na nich, stávajících a navrhovaných pozemních a inženýrských objektů, přípojek na technickou infrastrukturu, s řešením dopravy včetně dopravy v klidu, s vyznačením ochranných a bezpečnostních pásem, výškových kót, geologických sond, hranice staveniště a případných dalších záborů a úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace na komunikacích;
 • u výrobních staveb se dokládá souhrnné technologické schéma, schéma rozvodů energií, základní schéma rozvodu vody a čistění odpadních vod.

D. Dokladová část

 • stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování projektové dokumentace;
 • průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií.

E. Zásady organizace výstavby

1. Technická zpráva

 • významné sítě technické infrastruktury;
 • napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.;
 • řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů;
 • popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení.

2. Výkresová část

 • vyznačení přívodu vody a energií na staveniště, jejich odběrových míst, vyznačení vjezdů a výjezdů na staveniště a odvodnění staveniště.

F. Dokumentace stavby (objektů)

Dokumentace objektů a provozních souborů stavby se zpracovává pro jednotlivé objekty nebo provozní soubory samostatně v členění:

 1. pozemní (stavební) objekty;
 2. inženýrské objekty;
 3. provozní soubory stavby.

1. Pozemní (stavební) objekty

1.1. Architektonické a stavebnětechnické řešení
1.1.1. Technická zpráva

 • kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění.

1.1.2. Výkresová část

 • výkresy přípojek na veřejné rozvodné sítě a kanalizaci.

1.2. Technika prostředí staveb

Dokládá se samostatně pro jednotlivá zařízení; v oboru elektro se člení na:

 • zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů;
 • zařízení slaboproudé elektrotechniky.

1.2.1. Technická zpráva

Uvádějí se základní údaje podle jednotlivých druhů zařízení:

 • zařízení silnoproudé elektrotechniky: provozní údaje pro jednotlivé prostory, energetické bilance instalovaného a maximum soudobého příkonu, způsob připojení na veřejný rozvod elektrické energie, druh osvětlení s údaji o požadované intenzitě, popis a zdůvodnění koncepce řešení; pro bleskosvody stručný popis zařízení, způsob provedení s uvedením místních uzemňovacích podmínek;
 • zařízení slaboproudé elektroniky: popis způsobu technického řešení ve smyslu požadavků na způsob a charakter rozvodů, způsob uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím, typy navržených zařízení.

1.2.2. Výkresová část

Obsahuje pouze základní orientační schémata jednotlivých vnitřních rozvodů a zařízení, jejich základní dimenze a vedení, případné umístění zařizovacích předmětů, požadavky na stavební úpravy a řešení některých speciálních prostorů jako kotelen, předávacích stanic tepla, rozvoden, ústředen a regulačních stanic, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů stavební části.

1.2.3. Výpočty

Zpracovávají se potřebné výpočty tepelnětechnické, akustické, osvětlení nebo oslunění.

2. Inženýrské objekty

Inženýrskými objekty se rozumí mosty, tunely, podchody, propustky, hydrotechnické a hydroenergetické objekty, komunikace s výjimkou staveb uvedených v § 194 písm. c) stavebního zákona, provozní prostranství, odstavná a parkovací stání, terénní úpravy, hřiště, sítě technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, plynovod, tepelné rozvody, kolektory včetně přípojek na sítě technické infrastruktury, vnější silnoproudé rozvody, veřejné osvětlení) popřípadě další inženýrské objekty, které jsou řešeny jako samostatná projektová dokumentace.

2.1. Technická zpráva

 • popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení;
 • požadavky na vybavení;
 • napojení na stávající technickou infrastrukturu;
 • údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované řešení;
 • požadavky na postup stavebních a montážních prací;
 • požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování apod.;
 • důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce.

2.2. Výkresová část

 • situace inženýrského objektu včetně vyvolaných přeložek komunikací, koryt vodních toků, sítí technické infrastruktury, objektů určených k demolici nebo rekonstrukci;
 • výkresy technických objektů (čerpací stanice, trafostanice, šachty apod.) v měřítku 1 : 100;
 • výkresy technických úprav komunikací pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace v měřítku 1 : 100 nebo 1 : 200.

Objekty sdružených tras (kolektory, technické chodby a kanály) se dokumentují obdobně jako pozemní objekty.

2.3. Ostatní výpočty

Provádějí se hydrotechnické výpočty a návrhy sítí včetně energetických objektů, stanovení kapacitních potřeb.

3. Provozní soubory

3.1. Technická zpráva

 • popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu;
 • seznam použitých podkladů;
 • popis technologie výroby;
 • základní skladba technologického zařízení (účel, popis a základní parametry);
 • vliv technologie na stavební řešení;
 • údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií včetně požadavků a míst napojení.

3.2. Výkresová část

 • základní technologická schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního procesu;
 • dispozice a umístění hlavních strojů a zařízení a způsob jejich zabudování (půdorysy, řezy, zpravidla v měřítku 1 : 100).

II. Základní složky projektové dokumentace oboru elektro pro provádění stavby

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované na základě územního rozhodnutí (§ 92 odst. 1 stavebního zákona) nebo z iniciativy stavebníka a využívané pro kontrolní prohlídky staveb (§ 133 odst. 3 stavebního zákona) obsahuje části:

 1. Pozemní stavební objekty
 2. Inženýrské objekty
 3. Provozní soubory

Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až C členěné na jednotlivé položky s tím, že rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebnětechnickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Společné zásady

Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé stavební objekty (pozemní a inženýrské), případně provozní (technologické) soubory, pokud se ve stavbě vyskytují; vychází se z projektové dokumentace. Zpracovávají se pouze ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, které nejsou shodné s projektovou dokumentací pro ohlášení stavby, k žádosti o stavební povolení a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení.

Součástí dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce, výrobnětechnická dokumentace a dokumentace výrobků dodaných na stavbu. Pokud je pro podrobnosti nutné zpracovat některou z těchto dokumentací, musí být takový požadavek v projektové dokumentaci pro provádění stavby výslovně uveden.

1. Technická zpráva

Zpracovává se ve stejné skladbě a členění jako v projektové dokumentaci pro ohlášení stavby, k žádosti o stavební povolení a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení, z níž příslušné údaje přebírá s tím, že se:

 1. zpřesňují, doplňují a zdůvodňují veškeré údaje a případné odchylky oproti ověřené projektové dokumentaci;
 2. zdůvodňují a zpřesňují technická, konstrukční, materiálová nebo dispoziční řešení;
 3. případně stanoví zvláštní podmínky pro provádění, montáž nebo technologické postupy.

2. Výkresová část

Zpracovává se v měřítku přiměřeném jejich účelu (obvykle 1 : 50):

 • výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat;
 • legendy doplňují výkresy jen v nezbytném rozsahu o údaje, které nelze vyjádřit graficky.

3. Výpočty

Zpracovávají se v potřebném rozsahu a kontrolovatelné formě. Výpočty jsou součástí dokumentace a připojují se jako doklady ve dvou vyhotoveních.

A. Pozemní (stavební) objekty

1. Architektonické a stavebnětechnické řešení

1.1. Technická zpráva

Zpracovává se podle společných zásad a

 • zdůvodňuje případné změny technického, konstrukčního a dispozičního řešení, vyplývající ze schvalovacího řízení předchozího stupně;
 • stanovuje požadavky a zásady technického řešení stavebních detailů a materiálových variant dodavatelské dokumentace.

1.2. Výkresová dokumentace

Zpracovává se podle společných zásad a obsahuje podklady pro vytyčovací výkres objektu s údaji o geodetickém polohovém a výškovém referenčním systému a odstupech od sousedních pozemků, napojení na technickou infrastrukturu a vyznačení terénních úprav s označením stavebních objektů, resp. provozních souborů.

Součástí výkresové dokumentace mohou být rovněž:

 • dokumentace strojů a zařízení, které jsou součástí stavební části; zpracovávají se obdobně jako dokumentace strojů a zařízení technologické části;
 • odkazy na pozice prvků vnitřního vybavení (interiéru), jejichž dokumentace je součástí projektové dokumentace nebo tvoří samostatnou část projektové dokumentace;
 • výkresy výrobků, strojů a pomocných konstrukcí, stavebních a montážních zařízení (např. konstrukce lehké prefabrikace, konstrukce truhlářské, zámečnické, klempířské, atypické staveništní prefabrikáty, konstrukce kabelových a potrubních rozvodů); jsou součástí dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby.

2. Měření a regulace (MaR), automatický systém řízení (ASŘ), elektrická požární signalizace (EPS)

2.1. Technická zpráva

 • základní technické údaje MaR, napájecí napěťová soustava, způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem;
 • způsob technického řešení regulace jednotlivých technologických celků vzduchotechniky, ústředního topení, chlazení a zdravotechniky nebo systémů signalizace;
 • soupis datových bodů rozdělených po jednotlivých rozváděčích;
 • typy navržených zařízení;
 • případné vazby mezi elektroinstalací a elektrickou požární signalizací;
 • způsob uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím;
 • stanovení hlavního okruhu technických norem, které byly v projektu použity a podle kterých je nutné provádět montáž;
 • návrh na komplexní zkoušky MaR, ASŘ nebo EPS;
 • v případě revize stručný popis okruhu změn, kterých se daná revize týká.

2.2. Výkresová část

 • zákresy do půdorysů vypracované v doporučeném měřítku 1 : 100 nebo 1 : 50 tak, aby byly přehledné, včetně výškového umístění hlásičů;
 • regulační schémata jednotlivých technologických a funkčních celků s vyznačenými datovými body a fyzikálními hodnotami;
 • svorková schémata rozváděčů jsou součástí dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby.

3. Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody

Zahrnují rozvody elektrické energie, trafostanice, venkovní osvětlení, bleskosvody a firemní označení.

3.1. Technická zpráva

 • základní technické údaje elektroinstalace, např. napájecí napěťová soustava, způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem, určení vnějších vlivů;
 • energetická bilance rozdělená na jednotlivé druhy spotřebičů a druhy sítí včetně instalovaného a soudobého příkonu;
 • způsob měření spotřeby elektrické energie (zde se předpokládá měření fakturační i podružné, například pro osvětlení, jednotlivé provozy) včetně případného technického řešení kompenzace;
 • předpokládaná roční spotřeba elektrické energie na základě provozních hodin;
 • způsob technického řešení napájecích rozvodů od napojení na rozvodnou síť (rozvody k hlavnímu a podružným rozváděčům a instalovaným zařízením a spotřebičům);
 • způsob řešení náhradních zdrojů včetně zálohovaných rozvodů;
 • popis technického řešení osvětlovací soustavy včetně ovládání;
 • popis technického řešení zásuvkových okruhů;
 • popis technického řešení napojení vzduchotechniky, chlazení, otopných systémů, zdravotní techniky, požárních systémů na elektrickou energii včetně případného způsoby ovládání měřením a regulací;
 • popis technického řešení připojení požárních systémů, elektrické požární signalizace, elektrické zabezpečovací signalizace, kamerového systému, měření a regulace a jejich koordinace se silnoproudými zařízeními;
 • popis technického řešení napojení technologických celků (systémy slaboproudé, výtahy, eskalátory apod.);
 • způsob uložení kabelového nebo jiného vedení vůči stavebním konstrukcím;
 • popis způsobu a provedení uzemnění a bleskosvodu včetně provedení uzemňovací soustavy.

Technická zpráva podle potřeby

 • uvádí technické normy, které byly v projektu použity a podle kterých je nutné provádět montáž (Často užívané vyjádření "provede se podle platných norem" je zavádějící, neboť pro jednu podrobnost mohou v čase platit dvě normy - starší, ponechaná k dokončení rozpracovaných děl s omezenou platností, a nová, která ji nahrazuje; použitím starší, byť omezeně platné ČSN mohou vzniknout problémy); navrhuje také komplexní zkoušky elektroinstalace,v případě potřeby stanoví technické řešení trafostanice podle připojovacích podmínek provozovatele v návaznosti na připojení vysokého napětí. V případě revize popisuje stručně okruh změn, kterých se daná revize týká;
 • v případě připojení na síť vn stanoví technické řešení rozvodných zařízení vn, trafostanice podle daných připojovacích podmínek dodavatele energie;
 • popisuje případné změny nebo odlišnosti v technickém řešení vůči předcházející úrovni projektové dokumentace.

3.2. Výkresová část

 • silnoproudé rozvody a zařízení zakreslené do půdorysů v doporučeném měřítku 1 : 100 nebo 1 : 50;
 • výkresová dokumentace půdorysů (lze rozdělit na část světelných a napájecích rozvodů včetně zásuvkových okruhů);
 • schémata rozváděčů v provedení jednopólovém, v případě obsahu pomocných obvodů doplněna o liniová schémata;
 • celkové blokové schéma hlavních napájecích rozvodů zpracované přehledně a doplněné o základní technické údaje o instalovaném a soudobém příkonu pro jednotlivé rozváděče, dimenze vedení a zkratové údaje na jednotlivých rozváděčích.

Součástí výkresové části u staveb, které obsahují vazby na ostatní profese, jako je měření a regulace, případně elektrická požární signalizace, může být rovněž blokové schéma pomocných ovládacích a signalizačních kabelů.

3.3. Bleskosvody

 • zdůvodnění a popis použitého jímacího zařízení;
 • popis provedení svodů včetně vodivého spojení na uzemnění;
 • popis a provedení uzemnění;
 • popis použitých materiálů a jejich dimenzování;
 • napojení různých kovových dílů nebo konstrukcí střechy k jímací soustavě, použití náhodných svodů;
 • zdůvodnění typů bleskosvodů a rozmístění jímací soustavy;
 • napojení na uzemňovací soustavu a popis zvolených materiálů;
 • schéma napojení jímačů na uzemňovací soustavu;
 • propojení zemničů, dispoziční výkresy jímačů na střechách a návrh detailů;
 • propojení kovových konstrukcí objektu;
 • půdorys zastřešení s vyznačením všech podstatných součástí (jímačů, spojení, svodů, zemničů apod.) a součástí připojených na bleskosvod.

4. Slaboproudá zařízení

Zahrnují telefonní rozvody, přípravu pro datovou a počítačovou síť (PC), domácí telefon (DT), rozvod televizního signálu (STA), elektronický zabezpečovací systém (EZS), kontrolu vstupu (AC), rozhlas, orientační a informační systém a kamerový systém (CCTV).

4.1. Technická zpráva

 • popis způsobu technického řešení ve smyslu požadavků na způsob a charakter rozvodů;
 • způsob uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím;
 • typy navržených zařízení;
 • stanovení hlavního okruhu norem, které byly v dokumentaci použity a podle kterých je nutné provádět montáž;
 • návrh na komplexní zkoušky;
 • v případě revize stručný popis okruhů změn, kterých se daná revize týká.

4.2. Výkresová část

 • přehledné zakreslení veškerého zařízení do půdorysů v doporučeném měřítku 1 : 100 nebo 1 : 50;
 • celková bloková schémata (přehledně zpracovaná) obsahující počet a logickou polohu jednotlivých koncových prvků;
 • základní technické údaje, napájecí napěťová soustava, způsob ochrany;
 • technické řešení ve smyslu požadavků na způsob a charakter rozvodů;
 • uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím.

5. Další zařízení techniky prostředí (pokud se vyskytují)

Jde například o bazénové technologie, inteligentní budovy (automatizace), zařízení vertikální a horizontální dopravy.

Zpracovávají se podle obecných zásad v členění na technickou zprávu, výkresovou část a výpočty v potřebném rozsahu.

6. Vnitřní vybavení (interiér)

 • jen pokud je součástí stavby.

6.1. Technická zpráva

 • technický popis konstrukčního řešení a struktura interiérových částí celého projektu;
 • posloupnost prací a případné spolupráce zhotovitelů navazujících stavebních objektů;
 • podmínky pro montáž a doplnění technologických postupů;
 • popis stavebních návazností.

6.2. Výkresová část

 • vazby elektrospotřebičů a světelných zdrojů do interiérových položek včetně schématu na přívody elektroinstalací (jejich tras a ovládání, případné osazení jejich vyústění);
 • schéma řešení vyústění ostatních profesí (zdravotní technika, vzduchotechnika, počítačové sítě apod.).

B. Inženýrské objekty

Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé druhy inženýrských staveb a objektů:

 • zásobování energiemi (elektrická energie, plyn, teplo, rozvod světla) včetně objektů na rozvodech (trafostanice, předávací a regulační stanice apod.);
 • sdružené trasy technické infrastruktury (kolektory, technické chodby, kanály apod.);
 • elektronické komunikace a jiná sdělovací zařízení.

Dokumentace se zpracovává podle společných zásad uvedených v úvodu, ve stejném členění jako část pozemní (stavební) objekty.

1. Technická zpráva

Doplňuje a upřesňuje technickou zprávu z projektové dokumentace podle § 2 zejména z hledisek materiálových, technologie provádění, vazeb na jiné objekty, na způsoby připojování a přepojování obvykle podle podmínek stanovených příslušnými správci těchto zařízení.

U energetických staveb nebo objektů obsahuje dále údaje o zkratových proudech, uzemnění, úbytcích napětí, intenzitách osvětlení apod.

2. Výkresová část

Zpracovává se na základě projektové dokumentace podle § 2. Upřesňuje a doplňuje dokumentaci po provedení podrobnějšího zaměření terénu a obsahuje zejména:

 • přehlednou situaci stavby;
 • podklady pro vytyčovací výkres objektu s údaji o geodetickém polohovém a výškovém referenčním systému a odstupech od sousedních pozemků;
 • podélný profil s vyznačením křížení a odbočení;
 • vzorové příčné řezy;
 • příčné řezy v potřebných vzdálenostech;
 • přehledné výkresy objektů, jejich půdorysy, řezy a pohledy.

U silnoproudých a světelných rozvodů dále obsahuje:

 • jednopólové schéma vyjadřující elektrický rozvod včetně umístění rozváděčů, napájecích zařízení, spotřebičů, svítidel s udáním výkonů a zkratových poměrů;
 • dispoziční řešení se zakreslením rozvodu silnoproudu;
 • výkresy uzemňovací soustavy s uvedením počtu uzemňovacích jímek a zemničů;
 • dispoziční umístění svítidel, stožárů apod.

U elektronických komunikací dále obsahuje:

 • společné schéma vnějších sdělovacích rozvodů z předchozí dokumentace doplněné dimenzemi vodičů a s uvedením délek kabelů;
 • výkresy přechodů a křižování, skříní a konstrukcí pro kabelové závěsy.

U sdružených tras výkresy kabelovodů (obsahují zejména podélné a příčné řezy, výkresy kabelových komor v podrobnostech objektů pozemních staveb apod.).