Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nová ČSN 33 2000-7-701: Elektrická instalace budov

Tato část normy se zabývá elektrickým zařízením v prostorech obsahujících upevněnou vanu či sprchu. Pro prostory pro medicinální účely budou platit jiné požadavky a nová norma nebude obsahovat požadavky na prostory u umývadel a požadavky na zásuvky u umývadel ve školních učebnách.

Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou

Nová mezinárodní norma pro prostory s koupací vanou nebo sprchou - IEC 60364-7-701:2006 - druhé vydání, byla vypracována technickou komisí 64 IEC Elektrická instalace a ochrana před úrazem elektrickým proudem. Souběžně s pracemi na této normě probíhaly i práce na jeho modifikaci v komisi CENELEC SC 64A pro jeho zapracování do harmonizačního dokumentu HD 60364-7-701. Česká republika, jako člen CENELEC, je povinna tento HD zavést, což se stane vypracováním nové ČSN 33 2000-7-701, jenž nahradí ČSN 33 2000-7-701 z června 1997, která bude ještě osmnáct měsíců platit souběžně s novou normou. Tento souběh se zavádí z důvodu umožnění hladkého dokončení děl započatých podle původní normy ČSN 33 2000-7-701 z června 1997.

Všeobecně

V současnosti byl v IEC i v CENELEC uplatněn názor o důležitosti jednotlivých norem platících dosud jako oddíly části 7 a tyto byly povýšeny na jednotlivé části normy IEC (HD) 60 364.

Dále se upustilo od praxe, kdy byly z dokumentu HD (a často i IEC) vypouštěny partie, na kterých se jednotliví účastníci nebyli schopni shodnout, a to z důvodu odlišných ustanovení daných v dané zemi legislativním předpisem nebo ustálenou praxí. V těchto případech IEC i CENELEC uzná jedno řešení jako základní a v poznámkách vypíše národnostní odlišnosti pro jednotlivé země. Takto je sice norma při převedení do národní podoby méně přehledná, avšak dává ucelenější přehled o řešení dané problematiky v evropském (u IEC i ve světovém) kontextu. Toto platí jednoznačně i pro novou ČSN 33 2000-7-701. Z hlediska přehlednosti se budeme dále zabývat pouze odchylkami platnými pro Českou republiku.

Rozsah platnosti a předmět nové ČSN 33 2000-7-701

Tato část ČSN 33 2000 (i HD 60364 a IEC 60364) se zabývá výběrem a zařizováním elektrického zařízení v prostorech obsahujících upevněnou koupací vanu či sprchu s obklopujícími zónami, jak je popsáno v této normě.

Ustanovení této normy neplatí pro nouzová zařízení, jako jsou například nouzové sprchy, užívaná v průmyslu nebo v laboratořích.

Pro prostory obsahující koupací vanu či sprchu pro medicinální účely mohou platit zvláštní požadavky.

Pro prefabrikáty obsahující vanu či sprchu (bytová jádra) viz též požadavky ČSN EN 60335-2-105:2005 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-105: Zvláštní požadavky na multifunkční sprchové kouty.

V nové ČSN 33 2000-7-701 již nebudou ustanovení pro umývací prostor u umývadel (dřezů) a požadavky na zásuvky u umývadel ve školních učebnách. Tyto požadavky budou prověřeny z hlediska jejich současné zastaralosti a v případě nutnosti zařazeny do Změny 3 ČSN 33 2130 Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody.

Stanovení všeobecných charakteristik prostoru - zóny

Pokud se používá tato nová norma, je nutno vycházet z vymezení zón, definovaných v jejích článcích. Pro upevněné prefabrikáty obsahující vanu nebo sprchu se zóny určí po jejich usazení do pracovní pozice (nebo pozic).

Vodorovný nebo šikmý strop, stěny s okny nebo bez oken, dveře a upevněné pevné příčky ohraničují prostor s vanou nebo sprchou tvoří hranici zón. Pokud je rozměr příčky menší než příslušný rozměr zóny, například je-li příčka nižší než 225 cm, je nutno brát v úvahu alespoň minimální vzdálenost mezi příčkou a hranicí zóny.

Elektrické zařízení ve zdech a stropě je limitováno zónami, jak je specifikováno dále, a to pokud je umístěno na povrchu nebo mělce pod povrchem.


Obr. 1 - Zóny v prostorech s koupací nebo sprchovou vanou: a boční pohled, vana; b půdorys, vana; c půdorys, vana (s pevnou příčkou a změnou poloměru vymezujícího minimální rozsah zóny 2); d boční pohled, sprcha se sprchovou vanou; rozměry jsou v cm, červeně jsou vyznačeny národní odchylka (v souladu se zněním HD 60364-7-701)

Zóna 0

Zóna 0 je vnitřní prostor koupací nebo sprchové vany - viz obrázek 1. V prostoru se sprchou bez vany je zóna 0 vymezena podlahou a rovinou ve výšce 10 cm nad podlahou a její plocha má stejný vodorovný rozsah jako zóna 1 - viz obrázek 2.

Zóna 1

Zóna 1 je ohraničena:

 • definitivním povrchem podlahy a vodorovnou rovinou odpovídající rovině nejvýše upevněné sprchové hlavice nebo sprchového výtoku. Pokud jsou tyto níže, je zóna 1 výškově ohraničena vodorovnou rovinou ve výšce 225 cm nad definitivním povrchem podlahy; v České republice (a ve Španělsku) je nad zónou 1 zóna 2 až ke stropu nebo do výšky 300 cm, je-li výška stropu větší;

 • svislou plochou (plochami)
  • obalující koupací nebo sprchovou vanu (viz obrázek 1),
  • ve vzdálenosti 120 cm od nesnímatelné hlavice sprchy upevněné na zdi nebo na stropě pro sprchy bez vany (viz obrázek 2).

Zóna 1 nesmí nahrazovat zónu 0.

Prostor pod koupací nebo sprchovou vanou je určen jako zóna 1. (Pozor! Změna oproti stávajícímu stavu - a to bez ohledu na jeho přístupnost.)

Pozor! Toto je zásadní změna oproti měkčímu ustanovení, platnému v současnosti, které umožňuje, aby v případě, že je tento prostor přístupný pouze s nástrojem (šroubovákem, montážním klíčem atd.), byl prostor pod vanou definován jako zóna 3. Tato změna vychází z poznatků o častém napadání tohoto prostoru laiky. Nemění to však nic na tom, že vířivkové vany jsou posuzovány jako elektrotechnický výrobek a při jejich osazování je rozhodující pokyn od výrobce na jejich montáž.

Zóna 2

Zóna 2 je ohraničena:

 • definitivním povrchem podlahy a vodorovnou rovinou odpovídající rovině nejvýše upevněné sprchové hlavice nebo sprchového výtoku. Pokud jsou tyto níže, je zóna 21 výškově ohraničena vodorovnou rovinou ve výšce 225 cm nad definitivním povrchem podlahy;

 • svislou plochou (plochami) na vnější straně zóny 1 a rovnoběžnou svislou plochou (plochami) ve vzdálenosti 60 cm vně od zóny 1 (viz obrázek 1).

Sprchy bez sprchové vany zónu 2 nemají, avšak zóna 1 je ve vodorovném rozměru zvětšena na 120 cm, jak je to uvedeno výše (viz obrázek 2).

Pozor! Toto je změna oproti stávající ČSN 33 2000-7-701 - a dále - ostatní prostor místnosti s koupací vanou je zóna 3.

Bezpečnost

Ochranné opatření - ochrana malým napětím SELV a PELV

Poznámka: V některých státech se používání PELV jako ochranného opatření nedovoluje (Belgie, Itálie).

Ochrana před dotykem živých částí v zónách 0, 1 a 2 musí být zajištěna u všech elektrických zařízení pomocí:

 • přepážek nebo krytů zajišťujících stupeň ochrany krytem alespoň IPXXB nebo IP2X;
 • izolace schopné odolávat zkušebnímu napětí AC 500 V po dobu jedné minuty.

Ochrana zábranou a polohou

Ochrana před dotykem živých částí zábranou či polohou není dovolena.

Doplňková ochrana - proudové chrániče (RCDs)

V místnostech, v nichž je koupací vana či sprcha, musí být všechny elektrické obvody vybaveny proudovým chráničem (proudovými chrániči) s vypínacím reziduálním proudem nepřesahujícím 30 mA.

Proudový chránič se nevyžaduje pro obvody, u kterých je jako ochranného opatření použito: ochrany elektrickým oddělením, kdy pro každé elektrické zařízení je zřízen samostatně napájený obvod; SELV nebo PELV.

V České republice (dále v Německu, Maďarsku a Slovinsku) není předepsána ochrana proudovým chráničem s reziduálním vypínacím proudem nepřesahujícím 30 mA pro obvod napájející pouze pevně uložený ohřívač teplé vody.

Doplňková ochrana - doplňující ochranné pospojování

Místní doplňující pospojování musí v souladu s požadavky 415.2 ČSN 33 2000-4-41 spojit s ochranným vodičem všechny nechráněné vodivé části a všechny neživé vodivé části upevněných zařízení uvnitř místnosti s koupací vanou a/nebo se sprchou.

Poznámka: V tomto bodě nový dokument nepodává tak podrobný výčet předmětů, které není nutno na místní doplňující pospojování připojit.

Doplňující ochranné pospojování má být zřízeno vně nebo uvnitř místnosti s koupací vanou nebo sprchou, avšak nejlépe na vstupu cizích vodivých částí do místnosti.

Průřez vodiče doplňujícího ochranného pospojování musí být v souladu s požadavky 543.1.3 ČSN 60364-5-54.

Pro připomenutí

Vodiče doplňujícího pospojování spojujícího dvě neživé části nesmějí mít vodivost menší, než je vodivost nejmenšího ochranného vodiče připojeného na neživé části.

Vodiče doplňujícího pospojování spojujícího neživé části a cizí vodivé části nesmějí mít vodivost menší, než je polovina vodivosti průřezu odpovídajícího ochranného vodiče.

Pozor - pokud by mělo být jako ochranného vodiče užito vodiče s jádrem z Al, je nutno pamatovat, že minimální průřez pro ochranné vodiče z Al je 16 mm2.

Minimální průřezy ochranných vodičů - jak jsou definovány v připravovaném návrhu ČSN 33 2000-5-54 - Tabulka 54.3

Průřez vodiče vedení S [mm2] Minimální průřez odpovídajícího ochranného vodiče [mm2]
jestliže ochranný vodič je ze stejného materiálu jako vodič vedení jestliže ochranný vodič není ze stejného materiálu jako vodič vedení
S ≤ 16 S
16 < S ≤ 35 16a
S < 35

k1 je hodnota k pro vodič vedení určená z tabulky A.54.1 ČSN 33 2000-5-54, nebo z tabulek v IEC 60364-4-43 (ČSN 33 2000-4-43) podle materiálů vodiče a izolace;
k2 je hodnota k pro ochranný vodič určená z tabulek A.54.2 až A.54.6 ČSN 33 2000-5-54 podle toho, která tabulka je vhodná.

Průřez ochranného vodiče S lze též určit pomocí následujícího vzorce:

kde je
S průřez v mm2;
I efektivní hodnota předpokládaného poruchového proudu v ampérech, který při poruše o zanedbatelné impedanci může protékat ochranným přístrojem (viz IEC 60909-0);
t doba (v sekundách) zapůsobení ochranného přístroje pro automatické odpojení;
(Poznámka: V úvahu by se měl vzít účinek, který na omezení proudu mají impedance obvodu a omezení I2.t působením ochranného přístroje.)
k součinitel závisející na materiálu ochranného vodiče, jeho izolaci a na jeho ostatních částech, na jeho počátečních a konečných teplotách (výpočet k - viz příloha A ČSN 33 2000-5-54).

Vypočítají-li se při použití vzorce nenormalizované průřezy, musí se použít vodiče vyšších normalizovaných průřezů.


Obr. 2

Vodivé části

Vodivé částí jsou například:

 • kovové vodovodní potrubí a kovové trubky odpadů;
 • kovové části vytápění a kovové části klimatizačního zařízení;
 • kovové části plynovodu;
 • přístupné kovové stavební prvky.

Kovové potrubí opatřené povlakem z nevodivého plastu není nutno k doplňujícímu ochrannému pospojování připojovat, pokud na něm nejsou přístupné vodivé prvky nebo toto potrubí není připojeno k přístupným vodivým zařízením.

V případě, že v objektu není hlavní ochranné pospojování zřízeno, připojují se k doplňujícímu ochrannému pospojování cizí vodivé části vstupující do místnosti s vanou nebo sprchou:

 • kovové části vodovodu a odpadu;
 • kovové části vytápění a kovové části klimatizačního zařízení;
 • kovové části plynovodu.

Ochranná opatření, která se uplatňují pouze, je-li provoz instalace řízen osobou znalou nebo je pod jejím dozorem ochrana nevodivým okolím a neuzemněným místním pospojováním

Ochrana před dotykem neživých částí využitím nevodivého okolí a neuzemněným místním pospojováním není dovolena.

Ochranné opatření - elektrické oddělení

Ochrana elektrickým oddělením může být použita pouze pro:

 • obvody napájející jediné elektrické zařízení;
 • jednu jednoduchou zásuvku.

Pro elektrické podlahové vytápění viz dále.

Poznámka: V souladu se současným trendem lze použít oddělovací bezpečnostní transformátor s více sekundárními vinutími, neboť každé zařízení musí mít vlastní vedení.

Výběr a stavba elektrických zařízení

Vnější vlivy

Použité elektrické zařízení musí mít minimálně následující stupeň ochrany krytem:

 • v zóně 0: IPX7;
 • v zóně 1: IPX4;
 • v zóně 2: IP X4.

Tento požadavek neplatí pro jednotky napájející holicí strojky odpovídající požadavkům ČSN EN 61558-2-5:1999 Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně - Část 2-5: Zvláštní požadavky pro transformátory pro holicí strojky a napájecí jednotky pro holicí strojky, instalované v zóně 2, pokud je nepravděpodobné, že dojde k ostřiku sprchou.

Elektrické zařízení vystavené ostřiku vodou, například pro čištění v komunálních lázních, musí mít stupeň ochrany krytem alespoň IPX5.

Ochrana elektrického vedení podle vnějších vlivů

Poznámka: podle vnějších vlivů specifických pro koupelny a sprchy.

Platí následující požadavky:

Vedení napájející elektrická zařízení v zónách 0, 1 a 2 a umístěné v těchto zónách musí být uloženo buď na povrchu, nebo zapuštěno pod povrchem v hloubce minimálně 5 cm. Vedení napájející elektrické zařízení umístěné v zóně 1 musí být:

 • buď svisle shora, nebo vodorovně po zdi k zadní straně spotřebiče, který je upevněn nad vanou (například ohřívač vody);
 • buď svisle zdola, nebo vodorovně po zdi k zadní straně spotřebiče, který je upevněn pod vanou.

Pozor! V České republice je uložení vedení na povrchu stěn nebo příček omezeno na výjimečné případy (pro dočasné rozvody a pro krátké úseky připojení spotřebičů).

Všechna ostatní vedení včetně příslušenství ve stěnách a příčkách, které se dotýkají zón 0, 1 a 2, musí být uloženy tak, aby byly v hloubce alespoň 5 cm od povrchu sousedícího se zónou.

Pokud výše uvedené požadavky nejsou splnitelné, vedení se provede následovně:

 • obvody jsou chráněny buď výběrem z ochranných opatření SELV nebo PELV, nebo elektrickým oddělením;
 • zapuštěný kabel nebo vodič s mechanickou ochranou, například v kovové trubce, která zajišťuje ochranu před poškozením zatloukanými hřebíky, zavrtávanými hřeby, vrtáním a obdobným poškozením.

Umístění spínačů, ovladačů a jejich příslušenství podle vnějších vlivů

V jednotlivých zónách je možno umístit níže uvedené spínače a ovladače.

Zóna 0

 • žádné.

Zóna 1

 • odbočovací krabice a doplňky pro elektrická zařízení umístěné v zóně 0 a 1, doplňky včetně zásuvek a obvodů chráněných použitím SELV a PELV s napětím nepřesahujícím AC 25 V (neplatné v ČR, viz upozornění) nebo DC 60 V (neplatné v ČR, viz upozornění); zdroj bezpečného napětí musí být umístěn mimo zóny 0 a 1.

Upozornění! V České republice je dovoleno pouze zařízení a doplňky obvodů SELV s napětím nepřesahujícím AC 12 V nebo DC 30 V; zdroj bezpečného napětí musí být umístěn mimo zóny 0, 1 a 2.

Zóna 2

 • příslušenství kromě zásuvek;
 • příslušenství včetně zásuvek, které jsou napájeny SELV nebo PELV; zdroj bezpečného napětí musí být umístěn mimo zóny 0, 1;
 • jednotky napájející holicí strojky odpovídající požadavkům ČSN EN 61558-2-5: Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně - Část 2-5: Zvláštní požadavky pro transformátory pro holicí strojky a napájecí jednotky pro holicí strojky;
 • příslušenství včetně zásuvek signalizačního a komunikačního zařízení napájeného SELV nebo PELV.

Ostatní elektrická zařízení používající elektrický proud

V zóně 0 může být instalováno pouze elektrické zařízení, které současně splňuje tyto požadavky:

 • vyhovuje odpovídajícím normám, je určeno pro umístění v této zóně v dokumentaci od výrobce určující postup montáže a způsob použití;
 • jedná se o upevněné zařízení s pevným elektrickým připojením;
 • je chráněno s použitím SELV s napětím nepřesahujícím AC 12 V nebo DC 30 V.

V zóně 1 mohou být pouze elektrická zařízení, která jsou upevněná a s pevným elektrickým připojením. Zařízení musí být určeno pro umístění v zóně výrobcem v pokynech pro montáž a použití. Jedná se o vířivé vany, sprchová čerpadla, elektrická zařízení chráněná použitím SELV nebo PELV s napětím nepřesahujícím AC 25 V nebo DC 60 V, ventilační zařízení, sušiče ručníků, ohřívače vody, svítidla.

Elektrické podlahové vytápění

Pro elektrické podlahové vytápění mohou být použity pouze topné kabely nebo topné rohože mající kovový vodivý oplet, ovinutý pásek či obal (ne však dodatečně zřizovanou krycí síť) a zároveň tato topná tělesa vyhovují odpovídajícím normám. Kovový vodivý oplet, ovíjecí pásek či obal musí být připojen k ochrannému vodiči napájecího obvodu. Toto ustanovení spolu s dalšími ustanoveními pro toto zařízení není závazné, je-li jako bezpečnostního opatření použito k napájení SELV.

Pro elektrické podlahové vytápění není dovoleno využití ochranného opatření zv. elektrické oddělení.

Zvláštní národní podmínky platné pro Českou republiku

Zvláštní národní podmínky (rozdíly od kmenového základu) jsou národní zvyklosti a praxe, které nemohou být změněny, například klimatické podmínky a podmínky uzemnění. Do doby jejich harmonizace formou části evropské normy nebo harmonizačního dokumentu.

Poznámka: Pokud toto ovlivní harmonizaci, tvoří část evropské normy/harmonizačního dokumentu.

 1. Nad zónou 1 je zóna 2 až ke stropu nebo do výšky 300 m, je-li výška stropu větší.
 2. Není předepsána ochrana proudovým chráničem s reziduálním vypínacím proudem nepřesahujícím 30 mA pro obvod napájející pouze pevně uložený ohřívač teplé vody.
 3. Uložení vedení na povrchu stěn nebo příček je omezeno na výjimečné případy (pro dočasné rozvody a pro krátké úseky připojení spotřebičů).
 4. Není přípustné pevné vedení na povrchu, i když izolace vodiče vyhovuje požadavku 413.2 - ČSN 33 2000-4-41.
 5. Je pouze zařízení a doplňky obvodů SELV nebo PELV s napětím nepřesahujícím AC 12 V nebo DC 30 V. Zdroj bezpečného napětí musí být umístěn mimo zóny 0, 1 a 2.
 
 
Reklama