Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 33 2000-7-702 elektrická zařízení

Při používání původní normy ČSN 33 20007-702 elektrická zařízení - část zařízení jednoúčelová ve zvláštních objektech jako jsou plavecké bazény a fontány - vznikly v členských zemích CENELEX potřeby revize této normy vesměs ve smyslu změkčení. V roce 2002 byl proto zpracován nový dokument.


Část 702: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech, Oddíl 702: Elektrická instalace plaveckých bazénů a fontán po zavedení harmonizačního dokumentu 384.7.702 S2

Norma ČSN 33 2000-7-702 elektrická zařízení Část 702: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech, Oddíl 702: Elektrická instalace plaveckých bazénů a fontán byla koncipována z dokumentů HD 384.7.702 S1:1983 a IEC 364-7-702:1983. Při používání tohoto dokumentu v členských zemích CENELEC došlo v roce 2002 k vypracování nového dokumentu, ve srovnání s původním s určitými úpravami (v převážné většině úlevami). ČR jako člen CENELEC je povinna zavést všechny evropské normy a harmonizační dokumenty do tuzemské praxe, a tedy ve stanovené termínu zavede i tuto novelizaci.
Nový název oddílu 702 je:

Elektrická instalace plaveckých bazénů a jiných nádrží

Působnost normy
Jednotlivé požadavky tohoto oddílu jsou aplikovatelné na nádrže plaveckých bazénů, nádrže fontán a nádrže brodítek a zón je obklopujících, kde je nebezpečí úrazu elektrickým proudem zvýšeno snížením odporu těla a kontaktem s potenciálem země. Mimo působnost jsou plavecké bazény, které mají vybavení ve standardním rozsahu. Pro plavecké bazény určené k léčebným účelům mohou být nezbytné speciální požadavky.

Vyjma míst speciálně určených pro plavecké bazény se tento oddíl netýká přírodních nádrží, jezer v lomech, pobřežních a podobných oblastí. Toto ustanovení je nutno chápat jako pokyn, který stanoví podmínku, že pokud není některé jezero, přírodní nádrž apod. provozováno jako koupaliště, není nutno u něho k této normě přihlížet. Tuto podmínku je však nutno chápat jako omezenou obecnými požadavky na zajištění bezpečnosti před úrazem elektrickým proudem. Bezpodmínečně je tyto požadavky nutno dodržet i u sezónně užívaných bazénů bez ohledu na to, zda jsou pevné či demontovatelné. Zvláště pro různé doplňující zařízení je třeba tato ustanovení dodržet.

Definice užité v normě:

 • nádrže fontán
  nádrž, která není určená k užívání lidmi a která nesmí být přístupná (dosažitelná osobám) bez užití žebříku nebo obdobného nástroje. Pro nádrže fontán, které mohou být užívány lidmi, se užijí specifikace a požadavky pro plavecké bazény.
  V tomto případě se za plavecký bazén považuje i plocha, na níž může voda z fontány dopadat či se na ní rozlévat a tato plocha je volně přístupná.
 • malé plavecké bazény
  bazény, které nemají zónu 2. Tato podmínka vychází z předpokladu, že takovéto bazény jsou určeny pro omezený počet uživatelů (v rámci rodinného domu, bytového domu), které je možno lépe instruovat.


Obrázek 1 - Rozměry zón plaveckých bazénů a brodítek


Klasifikace vnějších vlivů
Tyto požadavky vycházejí z rozměrů tří zón (příklady jsou na obrázcích 702A, 702B, 702C a 702D).
Zóny 1 a 2 by měly být ohraničeny pevnou příčkou o minimální výšce 2,5 m. Tímto novým ustanovením se zdůrazňuje důležitost jasného vymezení prostoru - zón, které vyžadují z hlediska zajištění bezpečnosti před úrazem elektrickým proudem specifická opatření.

a) zóna 0
vnitřek nádrží včetně otvorů v jejich stěnách nebo dnech, nádrže určené k čištění nohou, vodní proudy nebo vodopády a prostor pod nimi.

b) zóna 1
tato zóna je vymezena
- zónou 0, a
- svislou rovinou 2 m od okraje nádrže,
- podlahou nebo povrchem přístupným osobám,
- vodorovnou rovinou 2,5 m nad podlahou nebo povrchem přístupným osobám.
Jsou-li u plaveckého bazénu skokanská prkna, skokanské plošiny, startovací bloky, skluzavky nebo jiné přístupné stavební prvky, je zóna 1 vymezena,
- svislou rovinou 1,5 m okolo skokanských prken, skokanských plošin, startovacích bloků, skluzavek nebo jiných přístupných stavebních prvků a ozdobných nádrží,
- vodorovnou rovinou 2,5 m nad nejvyšším povrchem přístupným osobám.

c) zóna 2
- tato zóna je vymezena
- svislou vnější rovinou zóny 1 a s ní rovnoběžnou rovinou ve vzdálenosti 1,5 m,
- podlahou nebo povrchem přístupným osobám,
- vodorovnou rovinou 2,5 m nad podlahou nebo povrchem přístupným osobám.

Zóna 2 se neuvažuje u fontán.
Tato skutečnost znamená, že se z hlediska této nové normy proti stávajícímu stavu uvolňují podmínky pro zřizování elektrických zařízení (například slavnostního osvětlení) v okolí fontán, které jsou koncipovány tak. aby nebyly používány pro koupel.


Obrázek 2 - Rozměry zón pro bazén umístěný nad terénem


Bezpečnost - ochrana před úrazem elektrickým proudem - ochrana proti dotyku živých nebo neživých částí.

Ochrana při napětí: SELV a PELV
Požadavky pro neuzemněné obvody (SELV)
Pokud je užito SELV jakéhokoliv jmenovitého napětí, zabezpečí se ochrana proti dotyku živých částí
- ohrazením nebo kryty poskytujícími nejméně stupeň ochrany odpovídající IEC 60529 IP2X nebo IPXXB, nebo
- izolací schopnou odolávat zkušebnímu napětí 500 V a.c. po dobu 1 min.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem v běžném provozu
(Ochrana proti dotyku živých částí nebo základní ochrana)
Ochrana zábranou ani ochrana polohou (umístěním mimo dosah) není povolena.

Doplňující ochranné pospojování
Doplňujícím pospojováním se vodivě spojí všechny cizí vodivé části v zónách 0, 1 a 2 s ochrannými vodiči všech živých částí zařízení umístěných v těchto zónách. Toto spojení s ochranným vodičem by mělo být provedeno v bezprostřední blízkosti okolí, například na příslušenství nebo na rozvodnici, případně nebo jiném zařízení.

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí nevodivým okolím ani ochrana neuzemněným místním pospojováním není dovolena.

Použití ochranných opatření k zajištění bezpečnosti - opatření k ochraně před úrazem elektrickým proudem - jednotlivé požadavky vztahující se k zónám

Obecně
S výjimkou fontán a výjimek stanovených dále (v normě článek 702.53) je v zónách 0 a 1 dovolena pouze ochrana před úrazem elektrickým proudem pomocí SELV o jmenovitém napětí nepřesahujícím 12 V a.c. nebo 30 V d.c., kdy je zároveň zdroj bezpečného napětí instalován mimo zóny 0, 1 a 2.

Obvody napájející elektrická zařízení určená pro obsluhu nádrží bazénů, která jsou v provozu pouze v době, kdy se lidé nacházejí mimo zónu 0, musí být chráněny:

 • SELV (viz článek 411.1 harmonizačního dokumentu 384.4.41) s tím, že zdroj bezpečného napětí je instalován mimo zónu 0, 1 a 2. Zdroj SELV smí být instalován v zóně 2, jestliže jeho napájecí obvod je chráněn proudovým chráničem s poruchovým proudem s hodnotou ovládacího poruchového proudu IΔn nepřevyšující 30 mA; nebo
 • automatickým odpojením napájení (viz článek 413.1 harmonizačního dokumentu 384.4.41) s použitím chráničů vybavovaných poruchovým proudem s hodnotou ovládacího poruchového proudu IΔn nepřevyšující 30 mA; nebo
 • elektrickým oddělením (viz článek 413.5 ČSN 33 2000-4-41) za předpokladu, že transformátor, zabezpečující ochranné oddělení (podle 4.19 IEC 1140), je umístěn mimo zóny 0, 1 a 2. Transformátor smí být instalován v zóně 2, pokud jeho napájecí obvod je chráněn proudovým chráničem s poruchovým proudem s hodnotou ovládacího poruchového proudu IΔn nepřevyšující 30 mA.
Zásuvky obvodů napájejících takové přístroje a kontrolní zařízení takových přístrojů musí být označena tak, aby uživateli bylo zřejmé, že je lze použít pouze, když v plaveckém bazénu nejsou lidé.

Zóny 0 a 1 u fontán
V zóně 0 a 1 může být použito jen některé z těchto ochranných opatření:

 • SELV (viz článek 411.1 harmonizačního dokumentu 384.4.41 - ČSN 33 2000-4-41), zdroj napětí SELV bude umístěn mimo zóny 0 a 1; nebo
 • automatické odpojení napájení (viz článek 413.1 harmonizačního dokumentu 384.4.41) s použitím chráničů vybavovaných poruchovým proudem s hodnotou ovládacího poruchového proudu IΔn nepřevyšující 30 mA; nebo
 • elektrickým oddělením (viz článek 413.15 harmonizačního dokumentu 384.4.41) za předpokladu, že transformátor zabezpečující ochranné oddělení je umístěn mimo zóny 0 a 1.

Zóna 2
U fontán není zóna 2. Toto je jedna z důležitých změn, přinášející určité úlevy oproti stávajícímu stavu podle původní normy.
Použije se jedno nebo více z následujících ochranných opatření:

 • napětí SELV (viz článek 411.1 harmonizačního dokumentu 384.4.41 - ČSN 33 2000-4-41), zdroj napětí SELV bude umístěn mimo zóny 0, 1 a 2. Zdroj napětí SELV může být instalován v zóně 2, pokud je jeho napájený obvod chráněn proudovým chráničem s poruchovým proudem s hodnotou ovládacího poruchového proudu IΔn nepřevyšující 30 mA; nebo
 • automatické odpojení napájení (viz článek 413.1 harmonizačního dokumentu 384.4.41 - ČSN 33 2000-4-41) s použitím chráničů vybavovaných poruchovým proudem s hodnotou ovládacího poruchového proudu IΔn nepřevyšující 30 mA; nebo
 • elektrickým oddělením (viz článek 413.5 - ČSN 33 2000-4-41) za předpokladu, že transformátor zabezpečující ochranné oddělení je umístěn mimo zóny 0, 1 a 2. Transformátor smí být instalován v zóně 2, pokud jeho napájecí obvod je chráněn proudovým chráničem s poruchovým proudem s hodnotou ovládacího poruchového proudu IΔn nepřevyšující 30 mA.

Volba a montáž elektrických zařízení, obecná ustanovení, provozní podmínky a vnější vlivy

Elektrická zařízení musí mít alespoň následující stupeň ochrany odpovídající ČSN EN 60529:

 • zóna 0: IPX8;
 • zóna 1: IPX5,
  ale pro plavecké bazény uvnitř budov, které se normálně nečistí proudem vody IPX4:
 • zóna 2:
  IPX2 pro kryté plavecké bazény,
  IPX4 pro venkovní plavecké bazény (otevřené),
  IPX5 pokud se předpokládá čištění proudem vody.

Provedení rozvodů
Následující ustanovení platí pro povrchové rozvody a rozvody ve stěnách, podlahách nebo stropech v hloubce nepřesahující 5 cm.

Montáž odpovídající jednotlivým zónám
V zónách 0, 1 a 2 nesmí být kovové pláště nebo kovové kryty rozvodů spojeny doplňujícím pospojováním.
Kabely by měly být přednostně instalovány ve vedení z izolačních materiálů.

Omezení provedení rozvodů odpovídající jednotlivým zónám
V zónách 0 a 1, mají být rozvody omezeny na ty, které jsou nezbytné pro napájení zařízení umístěných v těchto zónách.

Další požadavky pro rozvody fontán
Pro fontány platí následující doplňující požadavky
a) kabely pro elektrická zařízení v zóně 0 musí být instalována mimo nádrž a vést k elektrickým zařízením uvnitř nádrže nejkratší možnou cestou;
b) v zóně 1 musí být užity kabely s vhodnou mechanickou ochranou.

Používané kabely musí odpovídat HD 22.16, užívat je však možné také kabely, jejichž vhodnost pro trvalé použití ve vodě je prokázána výrobcem.


Obrázek 3 - Příklady rozměrů zón (půdorys) s pevnými příčkami s výškou minimálně 2,5 m
Rozměry v metrech: r1=2; r2=r1-(s1+s2); r3=3,5; r4=r2-(s1+s2); r5=r3-(s3+s4)


Odbočovací krabice
Odbočovací krabice nesmí být v zónách 0 a 1 instalovány. Pro SELV obvody jsou ale povoleny v zóně 1; toto je další důležité ustanovení, které umožňuje jednodušší připojování vhodných svítidel či jiných elektrických zařízení pro bazény bez zbytečných opisů těchto připojovacích prvků.

Spínače a příslušenství
V zónách 0 a 1 se nesmí instalovat žádná spínací zařízení a příslušenství včetně zásuvek. Pro malé plavecké bazény, kde není možné umístit zásuvky a spínače - nejlépe bez vodivých krytů nebo plášťů - mimo zónu 1, je jejich instalace povolena v zóně 1, jsou-li umístěny mimo dosah paží (1,25 m) od hranice zóny 0 a nejméně 0,3 m nad povrchem a zároveň jsou chráněny:

 • pomocí SELV (viz článek 411.1 harmonizačního dokumentu 384.4.41 - ČSN 33 2000-4-41) o jmenovitém napětí nepřesahujícím 25 V a.c. nebo 60 V d.c., zdroj napětí SELV bude umístěn mimo zóny 0 a 1;
 • automatickým odpojením napájení (viz článek 413.1 harmonizačního dokumentu 384.4.41- ČSN 33 2000-4-41) s použitím chráničů vybavovaných poruchovým proudem s hodnotou ovládacího poruchového proudu IΔn nepřevyšující 30 mA; nebo
 • elektrickým oddělením (viz článek 413.5 harmonizačního dokumentu 384.4.41 - ČSN 33 2000-4-41) za předpokladu, že transformátor, zabezpečující ochranné oddělení, je umístěn mimo zóny 0 a 1.
V zóně 2 jsou zásuvky a spínače povoleny pouze tehdy, jsou-li jejich napájecí obvody chráněny některým z následujících ochranných opatření:
 • pomocí SELV (viz článek 411.1 harmonizačního dokumentu 384.4.41 - ČSN 33 2000-4-41), zdroj napětí SELV je umístěn mimo zóny 0, 1 a 2. Zdroj napětí SELV může být instalován v zóně 2, pokud je jeho napájený obvod chráněn proudovým chráničem s poruchovým proudem s hodnotou ovládacího poruchového proudu IΔn nepřevyšující 30 mA; nebo
 • automatickým odpojením napájení (viz článek 413.1 harmonizačního dokumentu 384.4.41 - ČSN 33 2000-4-41) s použitím chráničů vybavovaných poruchovým proudem s hodnotou ovládacího poruchového proudu IΔn nepřevyšující 30 mA; nebo
 • elektrickým oddělením (viz článek 413.5 - ČSN 33 2000-4-41) za předpokladu, že transformátor zabezpečující ochranné oddělení je umístěn mimo zóny 0, 1 a 2.
  Transformátor smí být instalován v zóně 2, pokud jeho napájecí obvod je chráněn proudovým chráničem s poruchovým proudem s hodnotou ovládacího poruchového proudu IΔn nepřevyšující 30 mA.


Obrázek 4 - Příklad stanovení zón u fontán


Elektrická zařízení plaveckých bazénů

V zónách 0 a 1 lze instalovat pouze pevná elektrická zařízení speciálně určená pro užití v plaveckých bazénech (se zřetelem na požadavky stanovené články 702.55.2 a 702.55.4).

Zařízení, která jsou v činnosti, pouze když jsou lidé mimo zónu 0, mohou být užita ve všech zónách za předpokladu, že jsou napájena obvody, které jsou chráněny výše uvedenými způsoby. Elektrické otopné jednotky uložené do podlahy smí být instalovány za předpokladu, že:

 • jsou chráněny pomocí SELV (viz článek 411.1 harmonizačního dokumentu 384.4.41 - ČSN 33 2000-4-41), zdroj napětí SELV je umístěn mimo zóny 0, 1 a 2, nebo
 • jsou kryty uzemněnou kovovou mříží nebo uzemněným kovovým pláštěm spojeným s ochranným pospojováním.
  Zároveň jsou napájeny obvody, které jsou navíc chráněny použitím chráničů vybavovaných poruchovým proudem s hodnotou ovládacího poruchového proudu IΔn nepřevyšující 30 mA.

Elektrické osvětlení pod vodou v plaveckých bazénech
Elektrické osvětlení pod vodou, nebo které alespoň přijde do styku s vodou, má být upevněno a platí pro ně EN 60598-2-18.
Osvětlení ponořené pod vodou, umístěné ve vodotěsných uzavřených otvorech nádrže a obsluhované zezadu (obslužné kabelové tunely), musí odpovídat příslušným částem EN 60598 a být instalováno tak, aby nedošlo k úmyslnému nebo neúmyslnému vodivému spojení mezi jakoukoliv neživou částí zařízení a jakoukoliv vodivou částí konstrukce otvoru.

Elektrické vybavení fontán
Rozvody v zónách 0 a 1 mají být mechanicky chráněny, např. s využitím drátového skla nebo mřížemi, které mohou být odstraněny pouze za pomoci nářadí.

Pro elektrické osvětlení v zónách 0 a 1 platí norma EN 60598-2-18. Elektrická čerpadla musí splňovat požadavky normy EN 60335-2-41. Použito smí být pouze zařízení odpovídající normě EN 61140 a kabely popsané v 702.522.23.

Speciální požadavky pro instalaci elektrických zařízení v zóně 1 plaveckých bazénů a jiných nádrží
Pevná elektrická zařízení navržená pro použití v plaveckých bazénech a jiných nádržích (např. filtry, trysky) napájená pomocí nízkého napětí nebo SELV o jmenovitém napětí nepřesahujícím 12 V a.c. (nebo 30 V d.c.) je v zóně 1 povoleno, jsou-li splněny následující požadavky:

a) zařízení by mělo být umístěno v izolační ochraně, poskytující nejméně izolační vlastnosti třídy II a poskytující ochranu proti mechanickým poškozením střední intenzity. Platí bez rozdílu klasifikace zařízení.
Tato ochrana může být také poskytována výrobcem zařízení.

b) Toto zařízení by mělo být přístupné pouze přes poklop (nebo dveře) za použití klíče nebo nástroje. Otevření poklopu (nebo dveří) by mělo odpojit veškeré živé vodiče. Napájecí kabel a hlavní jistič by měl být instalován tak, aby poskytoval ochranu alespoň třídy II.

c) Napájecí obvod tohoto zařízení by měl být chráněn
- pomocí SELV o jmenovitém napětí nepřesahujícím 25 V a.c. nebo 60 V d.c., kde zdroj SELV je instalován mimo zónu 0, 1 a 2, nebo
- proudovým chráničem s poruchovým proudem s hodnotou ovládacího poruchového proudu IΔn nepřevyšující 30 mA,
- elektrickým oddělením (viz článek 413.5) za předpokladu, že transformátor zabezpečující ochranné oddělení podle 4.19 IEC 1140 je umístěn mimo zóny 0, 1 a 2.

Pro malé plavecké bazény, kde není možné umístit osvětlení vně zóny 1, je v zóně 1 povoleno osvětlení, pokud je instalováno mimo dosah paží od hranice zóny 0 (1,25 m) a chráněno pomocí
- SELV, kde zdroj SELV je instalován mimo zónu 0 a 1, nebo
- proudovým chráničem s poruchovým proudem s hodnotou ovládacího IDporuchového proudu n nepřevyšující 30 mA,
- elektrickým oddělením (viz článek 413.5) za předpokladu, že transformátor zabezpečující ochranné oddělení podle 4.19 IEC 1140 je umístěn mimo zóny 0, 1 a 2.

Dále by mělo být elektrické osvětlení umístěno v izolační ochraně poskytující nejméně izolační vlastnosti třídy II a poskytující ochranu proti mechanickým poškozením střední intenzity.

Přehledná tabulka 1 - Použitelná míra ochrany vzhledem k zónám

  Míra ochrany
Zónaa SELV s max. napětímbe Elektrické oddělění
Počet článků zařízení
automatické odpojení od zdroje odkaz Stupeň ochranyc
Zóna 0 Ab 12 V a.c. nebo 30 V d.c. Není použitelné Není použitelné 702.472.3.1 IP X8
  B 50 V a.c. nebo 120 V d.c. 1 RCD ≤ 30 mA 702.471.3.2  
  Cb 50 V a.c. nebo 120 V d.c. 1 RCD ≤ 30 mA 702.471.3.1  
Zóna 1 Ab 12 V a.c. nebo 30 V d.c. Není použitelné   702.471.3.1 IP X5/4
  B 50 V a.c. nebo 120 V d.c. 1 RCD ≤ 30 mA 702.471.3.2  
  E 25 V a.c. nebo 60 V d.c. 1 RCD ≤ 30 mA 702.53  
  F 50 V a.c. nebo 120 V d.c. 1 RCD ≤ 30 mA 702.55.4  
Zóna 2 A 50 V a.c. nebo 120 V d.c. 1 RCD ≤ 30 mA 702.471.3.3 IP X2/4/5
  B b Není relevantní Není relevantní RCD ≤ 30 mA 702.32  
  D 50 V a.c. nebo 120 V d.c. 1 RCD ≤ 30 mA 702.53  

A Všeobecně
B Pouze pro fontány
C Obvody napájející zařízení určené pro užívání uvnitř nádrže, když se lidé nacházejí mimo zónu 0
D Zásuvky a spínače
E Zásuvky a spínače v malých plaveckých bazénech
F Elektrické osvětlení v malých plaveckých bazénech
b Viz také 702.411.1.4.3 a, pro umístění bezpečného zdroje, 702.471.3.1
c Viz 702.512.2
d Není definováno pro fontány
e Zdroj SELV by měl být instalován v zóně 2, jestliže je jeho napájecí obvod chráněn proudovým chráničem s poruchovým proudem s hodnotou ovládacího poruchového proudu I Δn nepřevyšující 30 mA

Přehledná tabulka 2 - Výběr a montáž elektrických zařízení vzhledem k zónám

  Zařízení povolená v zóně 0 Zařízení povolená v zóně 1 Zařízení povolená v zóně 2 Odkaz poznámka
Elektrické zařízení Viz 705.522.22
Odbočovací krabice ne ne ano 702.522.24 Přípustné v zóně 1 u obvodů SELV, pokud jsou povoleny
Spínací a kontrolní ne ne ano 702.53 a zařízení (včetně zásuvek a spínačů) ne ne ano 702.53a  
Zásuvky a spínače ne ano
viz poznámka
ano
viz poznámka
702,53a Speciální míra viz poznámka viz poznámka ochrany v zóně 2. Pro malé plavecké bazény v zóně: mimo dosah paží (min. 1,25 m) od hranice zóny 0 a min. 0,3 m nad podlahou
Jiná zařízení:
- určená k užití v plaveckých bazénech
ano ano ano 702.55.1 Speciální úprava
- otopné jednotky uložené v podlaze není relevantní ano ano 702.55.1 SELV nebo pevně uložené v podlaze usazená uzemněná kovová mříž.
Speciální požadavky
- osvětlení pod vodou ano není vhodné není vhodné 702.55.2
- pro fontány ano ano nedefinováno 702.55.3 Speciální požadavky v zónách 0 a 1
pevná zařízení instalovaná v zóně 1 není vhodné ano nené vhodné 702.55.4 Speciální požadavky pro osvětlení, viz níže
- osvětlení instalované v zóně 1 není vhodné ano
viz poznámka
není vhodné 702.55.4 Speciální požadavky
Stupeň ochrany IPX8 IPX5/4b IPX2/4/5c 702.512.2  

a viz také tabulka 1
b IPX4 pro plavecké bazény uvnitř budov, které nejsou normálně čištěny stříkáním proudem vody
c IPX2 pro vnitřní umístění; IPX4 pro venkovní umístění; IPX 5 kde se předpokládá čištění proudem vody

 
 
Reklama