Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nástroje pro profesionální měření vnitřního klimatu

Přesná měření parametrů vnitřního prostředí v místnostech a budovách jsou náročná a vyžadují měření, analýzu a dokumentaci četných parametrů. Přístroje, které napomáhají efektivnímu zpracování a správě příslušných dat proto představují pro poskytovatele servisních služeb, výrobce klimatizační techniky, specialisty nebo experty značné usnadnění práce.


Na profesionální přístroje pro analýzu ovzduší jsou kladeny nejvyšší požadavky. Musí splňovat požadavky měření různých veličin za velmi rozdílných podmínek. Pro rychlost proudění existují sondy speciálně pro vzduchotechnická potrubí, výustky a pro kontrolu pohody prostředí. Další škála sond zahrnuje měření teploty vzduchu, relativní vlhkosti, barometrického tlaku nebo také koncentrace CO2. Tato měření neprobíhají pouze během instalace a uvádění vzduchotechnického zařízení do provozu, nýbrž jsou zapotřebí rovněž při pravidelné údržbě a kontrolách nebo případných reklamacích. Kromě toho existuje široké spektrum analýz, které slouží k odstranění nedostatků komfortu, ať už se jedná o výskyt průvanu, nepříjemnou teplotu nebo únavu v důsledku vysoké koncentrace CO2. Tady je třeba provádět zčásti velmi komplexní měření, která mohou trvat od několika hodin až dnů a zahrnují vyhodnocení všech působících klimatických veličin, které se týkají osob využívajících měřené prostory.

 

Digitální technika sond

Sondy
Sondy

Vývoj, který s sebou při náročných aplikacích měření v klimatizační a ventilační technice přináší zásadní výhody, je digitální technika sond. Doposud byly analogové signály měření přenášeny ze sondy do vyhodnocovací jednotky – tedy do ručního přístroje – a tam se měnily pro další zpracování na digitální signály. Toto zpracování signálu je však ovlivněno systémovou nejistotou, jejíž příčinu lze většinou nalézt v rozhraní přístroje a sondy. U digitální techniky vytváří sonda již sama digitální data, a ta jsou do přístroje přenášena bez ztráty informací a naprosto bezchybně. Digitální technika měření spočívá v sondě samotné, zatímco ruční přístroj slouží jako zobrazovací jednotka s různými funkcemi pro ukládání a zpracování dat. V praxi vykazuje digitální technika sond mnoho předností: odchylky, které je třeba při vyhodnocování zohlednit podle kalibrace, jako například to, že teplota v přístroji je zobrazována o 0,08 Kelvinů níže, musely být doposud zohledněny po měření v následném kroku manuálně. U digitální techniky se odchylky uloží pomocí softwaru přímo do sondy, takže přístroj zobrazuje výlučně již korigovaná naměřená data. Uživatel tedy těží ze zobrazení nulové chyby, protože sonda automaticky započítala odpovídající odchylku již v přípravném stádiu. Dále se dá do sond uložit doba platnosti kalibrace. Tím jsou tyto schopny vyslat hlášení, jakmile má dojít k jejich další kalibraci.

Opatření pro optimalizaci průběhu práce

Vedle digitální technologie sond disponují moderní měřicí přístroje – jako je nově vyvinutý analyzační přístroj pro klima testo 480 – dalšími inovačními charakteristickými prvky vybavení pro vysoký komfort obsluhy a také pro efektivní vyhodnocování, zpracování a správu rozsáhlého množství dat. Místo kurzorových tlačítek pro navigaci v menu usnadňuje Track-Pad zadání pomocí senzorické plochy citlivé na dotek – podobně, jako je tomu u notebooku. Tím, že se ustoupilo od několikanásobného osazení tlačítek funkcemi, se obsluha ručního přístroje stala podstatně rychlejší, jednodušší a efektivnější. Samotný postup měření pomocí testo 480 zjednodušují integrované programy, které například zaručují síťové měření vzduchotechnického zařízení podle normy EN 12599. V přístroji je možné vytvořit archivy, které jsou strukturovány podobně jako Windows Explorer, čímž je zajištěno přímé přiřazení naměřených dat k jednotlivým zákazníkům. Vysoký komfort obsluhy završuje barevný displej.

Rozhodující kritéria pro profesionální přístroj analýzy ovzduší

Výše uvedené vlastnosti přístroje testo 480 coby celku přispívají k optimalizaci kompletního měřicího řetězce, který sahá od přípravy měření, přes sběr měřených veličin až po vytvoření protokolu. Vyhodnocení se především dají s inovační měřicí technikou provádět s úsporou času i nákladů.

 • měření všech parametrů VAC: rychlost proudění, teplota, vlhkost, tlak, intenzita osvětlení, sálavé teplo, stupeň turbulence, CO2, PMV / PPD a index WBGT
 • vysoce kvalitní digitální sondy s inteligentní koncepcí jejich kalibrací
 • integrovaný vysoce přesný senzor diferenčního tlaku
 • profesionální a rychlé vytvoření reportů pomocí softwaru „EasyClimate“
 • integrované měřicí programy:
  • VAC síťové měření podle normy EN 12599
  • PMV/PPD měření podle ISO 7730
  • Měření stupně turbulence podle normy EN 13779
  • WBGT měření podle normy ISO 7243/DIN33403

Měření PMV/PPD

Hodnota PMV/PPD komplexně posuzuje na pracovišti teplotní situaci za aktuálních pracovních a okolních podmínek. Výsledkem měření je objektivní výpověď o tepelné pohodě.
PMV (Predicted Mean Vote) je měřítkem pro průměrný pocit teploty většího počtu osob. Hodnota je zjišťována z parametrů:

 • okolní teploty,
 • radiační teploty,
 • proudění,
 • relativní vlhkosti

a ze zadaných hodnot

 • index oblečení,
 • aktivita.

Index oblečení. Oblečení ovlivňuje hospodaření člověka s teplem. Vytváří hraniční vrstvu mezi tělem a prostorovým klimatem a má tím přímý vliv na tepelnou pohodu. Fyzikálně je oblečení charakterizováno svým tepelným odporem mezi pokožkou a okolím.

Aktivita. Stupeň aktivity je měřítkem pro energetický výdej člověka. Člověk nacházející se v naprostém klidu má základní výdej M = 0,8 met (met = metabolic rate = metabilická jednotka, 1 met = 58 W/m² povrchu těla).

PPD (Predicted Percentage Dissatisfied) popisuje předpokládaný podíl osob nespokojených se stávající situací. Hodnota je udávána v procentech a neklesá pod podíl 5 % nespokojených, protože na základě individuálních rozdílů není možné určit klima, které by se zavděčilo všem osobám zahrnutým v zadání parametrů.

Nezávisle na tom, zda je prováděno relativně krátké měření nebo dlouhodobé měření trvající celý den, je při ukončení měřicího programu výstupem zprůměrovaná hodnota PMV/PPD za aktuální dobu měření. Tato hodnota může být – podle okolností – již dostatečně průkazná.

Existuje však také možnost analýzy jednotlivých hodnot PMV/PPD, třeba pro odfiltrování hodnot při dlouhodobém měření, které se nacházejí mimo normu pouze v určitém čase. Tato možnost velmi komfortně funguje se softwarem EasyClimate, který je dodáván spolu s přístrojem testo 480.

Výsledkem měření je hodnota, která se nachází mezi +3 a −3 a vztahuje se k měřenému prostoru.

Hodnota PMV od −0,5 do +0,5 odpovídá standardní tepelné pohodě.

Další kritéria hodnocení vnitřního klimatu

Pro objektivní hodnocení vnitřního klimatu existují vedle měření PMV/PPD ještě další metody měření.

Například měření stupně turbulence nebo rizika průvanu. Měřením jsou zaznamenávány rychlosti vzduchu nezávislé na směru proudění pomocí sondy pohody prostředí.

Sonda pohody prostředí od firmy Testo odpovídá technickým požadavkům normy DIN 1946 část 2/ EN 13779. Dalším parametrem je stupeň turbulence. Stupeň turbulence popopisuje rovnoměrnost nebo nerovnoměrnost proudění vzduchu a je zapotřebí pro výpočet rizika průvanu. Pro výpočet stupně turbulence se musí měřit standardní odchylka (Sv) od zjištěné hodnoty rychlosti vzduchu.

Tu =  Sv  ‧ 100 [%]
 

kde je

Sv
– standardní odchylka momentální hodnoty rychlosti vzduchu
– průměrná rychlost vzduchu
 

Vedle tepelné pohody je důležitým kritériem pohody prostředí zachování kvality vzduchu v místnosti. Koncentrace oxidu uhličitého (CO2) je přitom zásadním indikátorem „dobré“ kvality vzduchu v místnosti. „Špatná“ kvalita vzduchu způsobená vysokou koncentrací CO2 vede k únavě, nedostatečnému soustředění a může dokonce vyvolat nemoci.

Pro měření CO2 má obvykle smysl dlouhodobé měření po celý pracovní den. Nakonec zde lze pomocí vyhodnocení softwarem analyzovat, ve kterou denní dobu bylo dosaženo vysoké koncentrace a zda klimatizace zajišťuje odpovídající míru výměny vzduchu. Z koncentrace CO2 lze kromě toho vyvodit závěry o způsobu větrání místnosti uživateli.

TESTO, s. r. o.
logo TESTO, s. r. o.

Digitální měřicí přístroje: teploměry, vlhkoměry, měřiče proudění; přístroje pro zaregulování vzduchotechniky; systémy pro validaci čistých prostorů, měření turbulencí, kvality ovzduší, hlukoměry, luxmetry, analyzátory kouřových plynů; detektory, ...