Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zaplnění bezpečnostní mezery za účelem snížení elektricky vyvolaných požárů v domech

Elektrické poruchy zapřičiňují každý rok v průměru více než 25 % požárů a navzdory obrovským výhodám takových bezpečnostních opatření, jako jsou detektory kouře, si každý rok v Evropě vyžádají na 4 000 úmrtí, 70 000 zranění vyžadujících hospitalizaci a škody na majetku dosahující 126 miliard €i.


Pro snížení četnosti výskytu požárů zpsůobených závadou na elektroinstalaci a jejich ničivých následků se musíme ptát sami sebe, zda jsme učinili veškeré možné kroky k zabezpečení elektrických instalací v domech po celé Evropě.

Jde o otázku, na kterou musí odpovědět profesionálové v oblasti navrhování, projektování a instalace elektrických systémů.

Ke snížení rizika požárů zpsůobených závadou na elektroinstalaci, jakož i zranění a úmrtí způsobených přímo zásahy elektrickým proudem, jsou v mnoha zemích široce používány instalační jističe (MCB) a proudové chrániče (RCD). Instalační jistič rozpoznává poruchy, při nichž je překročena kritická hodnota proudu, a tedy zamezuje tepelnému zničení instalace a spotřebičů způsobených zkraty a přetíženími. Proudový chránič rozpoznává reziduální proud, který neteče zpět do místa napájení, ale naopak teče v druhém směru; toto se označuje také jako zemní porucha.


Třetím bezpečnostním opatřením pro zamezení požárů zpsůobených závadou na elektroinstalaci je detekování poruchových oblouků, což vyžaduje sofistikovanější digitální technologii a obecně se používá nedostatečně. Podle mezinárodní normy IEC 60364 (v ČR ČSN 332000-4-42) je instalace přístroje pro detekci poruchového oblouku (AFDD) doporučena, ale není povinná. Některé země, například Německo, zavedly národní předpisy vyžadující jejich používání za určitých konkrétních okolností, a jsou tedy částečně povinné. V USA, kde se přístroje AFDD označují jako odpínače poruchového oblouku (AFCI), je používání detekce poruchového oblouku vyžadováno národním elektrotechnickým předpisem.

Protože se mezi jednotlivými zeměmi způsob klasifikace a ohlašování požárů liší, je obtížné určit závislost mezi používáním detekce poruchových oblouků a snížením počtu požárů způsobených závadou na elektroinstalaci. Například v Německu je 31,7 % požárů vyvoláno elektrickou instalacíii. Podle národního sdružení požární ochrany (NFPA) je v USA způsobeno elektrickou instalací 13 % požárů. NFPA v roce 2013 oznámila, že obloukové poruchy odpovídají za většinu elektricky vyvolaných požárů v domech, a převyšují tak přehřátí v poměru nejméně dvě ku jedné a možná až sedm ku jednéiii. Proto je zavedení preventivních opatření kriticky důležité.

V nové odborné studii, kterou vydala společnost Eaton a která je k dispozici ke stažení na adrese www.eaton.com/cz/lifesafe, zdůrazňuje Dr. Alfred Mörx, evropský expert na bezpečnost elektrických systémů, že: „Na požáry způsobené elektrickou energií a opatření přijatá k jejich zamezení se stále více zaměřují národní, evropské a mezinárodní úvahy týkajících se ochrany. Pečlivé používání instalačních pravidel a moderních ochranných přístrojů pro ochranu před nadproudy, reziduálními proudy a detekci poruchových oblouků poskytuje projektantům, instalačním firmám a provozovatelům elektrických instalací nízkého napětí efektivní technické možnosti ke snížení rizika zranění osob a škod na majetku.iv

Ovšem používání přístrojů AFDD je v mnoha zemích stále pod úrovní požadovanou pro maximalizaci ochrany před požáry způsobenými závadou na elektroinstalaci. Výsledkem je bezpečnostní mezera, kterou je nutno řešit.

Problémem je možná povědomí. K obloukovým poruchám dochází často a jsou ústřední příčinou požárů v domácnostech, přesto je dlouho zavedené přístroje, jako jsou RCD a MCB, nedetekují. Oblouková porucha, kterou můžeme popsat jako „mikroblesk“, je vysokoenergetický elektrický výboj mezi dvěma či více vodiči, který vytváří tepelný ráz, jež může poškodit izolaci vodiče a způsobit požár. Existuje mnoho možných příčin, které se často rozvíjí po dlouhou dobu. Ty skrytě vytváří soubor podmínek, které mohou bez jakýchkoli známek nebezpečí eskalovat do obloukové poruchy.


K velkému počtu obloukových poruch dochází z důvodu poškození, které neúmyslně způsobili vlastníci domů pomocí hřebíků, šroubů nebo vrtáků, které prorazí či jinak poškodí izolaci vodičů. Podobně mohou obloukové poruchy vznikat z ohnutých zástrček či vodičů, vodičů skřípnutých nábytkem, porušených kabelů, uvolněných kontaktů nebo spojů, degradací izolace vodičů kvůli působení UV záření nebo prokousnutí hlodavci. Někdy mohou faktory odpovědnými za obloukovou poruchu být jednoduše stárnutí instalace nebo tlak působící na instalaci z důvodu zvýšeného používání.

Z důvodu rozdílů v klasifikaci a ohlašování požárů mezi jednotlivými zeměmi je obtížné přesně posoudit, kolik požárů v domácnostech je způsobeno obloukovými poruchami. Nepochybně jsou ovšem obloukové poruchy jednou z klíčových příčin požárů způsobených závadou na elektroinstalaci, a proto je zavedení preventivních opatření kriticky důležité.

Obloukové poruchy není snadné detekovat, protože jimi protékané proudy mají často stejnou velikost jako jmenovitý proud, nebo jsou o trochu nižší. Nejjasnějšími rozlišujícími prvky jsou vyšší frekvence, které jsou „nabaleny“ na pracovní proud buď sériovými, nebo paralelními poruchami, a přístroje pro detekci poruchových oblouků jsou jedinečné svou schopností rozpoznat tyto vyšší frekvence a velmi rychle reagovat odpojením. Citlivost přístrojů AFDD je velmi důležitá, dokonce i obloukové poruchy několik ampér mohou vznítit materiály v okolí místa poruchy.

Odhlédneme-li od problému povědomí, dalším důvodem pro nižší nasazení přístrojů AFDD v elektrických instalacích by mohlo být historické upřednostňování oddělených instalačních jističů a proudových chráničů. Navzdory zavedení kombinovaných přístrojů, jako je např. proudový chránič s nadproudovou ochranou (RCBO), se často pravděpodobně kvůli nákladům upřednostňují oddělené prvky.

Ovšem nyní skutečně nastal věk ochrany typu vše v jednom; přístroj AFDD+ společnosti Eaton nabízí montážním firmám přístroj AFDD obohacený o funkce přístrojů MCB a RCD v jediném zařízení. Jako takový je přístroj AFDD+ nákladově efektivní, pohodlný, snadno se instaluje a zaručuje úplnou ochranu. Díky digitální technologii je přesnější, než vyžadují výrobkové normy, a je vysoce odolný vůči nežádoucímu vypnutí, přičemž nabízí také možnost snadného vyhledávání poruch.

Chcete-li se dozvědět více o společnosti Eaton, navštivte www.eaton.cz. Pro všechny poslední novinky se připojte na Twitter přes (@ETN_EMEA) nebo je naleznete na naší (Eaton) LinkedIn firemní stránce.


iPožární bezpečnost v Evropě (FSEU): statistické údaje zveřejněné na adrese https://firesafeeurope.eu/fseu-publications/
iiIFS Brandursachenstatistik 2015, IFS Schadendatebank.
http://www.ifs-ev.org/schadenverhuetung/ursachstatistiken/brandursachenstatistik/
iii„Téměř 50 000 požárů v domech zahrnovalo elektrické poruchy či závady“ – Národní sdružení požární ochrany (USA). Zveřejněno v květnu 2013. https://www.nfpa.org/News-and-Research/Data-research-and-tools/Electrical/Electrical
ivInformační dokument Eaton: Elektricky vyvolané požáry v nízkonapěťových instalacích, autor Dr. Alfred Mörx (Eur.-Phys., Dipl. Ing.) Zveřejněno v září 2016. www.eaton.com/cz/lifesafe