Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kabelové kanály

Kabelové kanály, kabelové šachty a mosty slouží v průmyslových provozech pro souběžné vedení většího množství kabelů ale i např. potrubí souvisejících s provozem elektrických zařízení. Pro jejich projektování platí pravidla shrnutá v článku.

Průmyslové závody, a to nejen energetické provozy, vyžadují dodávku ohromného množství různých médií, a tedy také elektrické energie. Z důvodů bezpečnosti je vhodné jednotlivá média vést odděleně. Proto se obvykle elektrická energie přivádí samostatnými trasami, tzn. především kabelovými kanály, mosty a šachtami. Přitom kabelové vývody a přívody elektrické energie pod energetickými a průmyslovými rozvodnami, stykovnami a dozornami je účelné uspořádat v tzv. kabelových prostorech.

Dále, pokud o kabelových kanálech, šachtách a mostech budeme hovořit souhrnně, budeme je nazývat jenom kabelovými kanály. Ty jsou určené pro vedení velkého množství kabelů. Kladení kabelů do kanálů se navrhuje pro trasy s mnoha kabely uloženými v halách a budovách s velkou spotřebou elektrické energie.

Rozeznávají se:
 • kabelové kanály průchozí (označují se B)
  - provedené tak, aby v nich bylo možno pracovat ve vzpřímené poloze a aby jimi bylo možno procházet,
 • kabelové kanály průlezné (označují se C)
  - poněkud méně pohodlné než kanály průchozí, je v nich možný průchod a práce pouze v sehnuté poloze,
 • kabelové kanály shora přístupné (označují se A)
  - jsou mělké a lze v nich poměrně snadno po odkrytí zakrývajících desek provádět doplňování, výměnu kabelů a další úpravy a ostatní činnosti.
Určitým druhem kabelového kanálu je kabelový most. To je kabelový kanál průchozí, upevněný na nosné konstrukci. Je-li veden vně objektu, nemusí být ani ze všech stran ohraničený. Uvedené stavebně ohraničené prostory jsou vedeny více méně ve vodorovném směru.

Kabelová šachta je obdobou kabelového kanálu vedená ve svislém směru (se sklonem větším než 45° od vodorovné roviny). Po určitých vzdálenostech zaúsťují do kabelových kanálů svislé kabelové komory opatřené obvykle nahoře poklopy. Tyto komory umožňují protahování, ukládání a kontrolu elektrických kabelových vedení, popř. jiných elektrických zařízení sloužících k provozování kabelového tunelu.


Obr.1 - Příklad konstrukčního provedení kabelového
kanálku tvořícího samostatný požární úsek
1 - desky s požadovanou požární odolností
2 - ventilační otvor (při požáru se teplem uzavře)
3 - přířezy zakrývající místo spojení dílů kabelového kanálu
Umožňují také v případě nebezpečí únik z kabelového tunelu. Vedle těchto objemných stavebně ohraničených prostorů se uplatňují i instalační vedené tam, kde je dostatek prostoru (v chodbách, dutinách stavebních konstrukcí, ve strojních zařízeních apod.) - viz obr. 1.


Kabelové kanály je třeba projektovat tak, aby:
 • byl zajištěn jejich spolehlivý a bezpečný provoz,
 • celá koncepce rozvodu provedeného kabelovými kanály byla hospodárná,
 • rozvod provedený pomocí kanálů byl přehledný,
 • kabely spolu s výstrojí bylo možno snadno pokládat, a to pokud možno i s využitím mechanizace pokládky,
 • byla možná snadná údržba kabelového hospodářství a poruchy na kabelech se snadno odstraňovaly,
 • byla zajištěna optimální rezerva úložné plochy pro kabely,
 • byla zajištěna bezpečnost pracovníků při práci a ostatních činnostech v kabelovém kanálu.
V kabelových kanálech a prostorech se smějí ukládat pouze zařízení, která souvisejí s účelem nebo provozem elektrických zařízení, která jsou kabely vedenými v kanálu napájena. Jsou to zejména:
 1. potrubí pro tlakovzdušná zařízení pro rozvodny a rozváděče podle ČSN 38 1911,
 2. potrubí pro pneumatické analogové výrobky,
 3. potrubí včetně ventilů pro kabely s tlakovou olejovou nebo plynovou izolací,
 4. potrubí hasicího zařízení a vzduchotechnická potrubí pro větrání kabelových kanálů, šachet, mostů a prostorů,
 5. zařízení pro čerpání odpadní vody ze sběrových jímek umístěných v kabelových kanálech, šachtách, mostech a prostorech,
 6. kabelové spojky, koncovky a svorkovnicové skříně,
 7. reaktory, tlumivky a kondenzátory s nehořlavou náplní,
 8. průběžné zesilovače signálů nebo zařízení pro vyrovnání kapacitních a magnetických nerovnováh nebo zařízení pro doplňování tlaku plynu u sdělovacích kabelů,
 9. teplovodní potrubí pro využívání ztrátového tepla transformátorů.

Obr. 2 - Názvy konstrukčních částí lávek
v kabelových kanálech a prostorech
Do kabelových kanálů a prostorů se nesmějí umísťovat zařízení, která zvyšují jejich požární riziko, nebo zařízení, která by podstatně zvýšila škody způsobené požárem. Jsou to zejména:
 • rozvodná zařízení,
 • odporníky,
 • stavebně neoddělená potrubí a nádrže s mazadly, hořlavými kapalinami a plyny,
 • stavebně neoddělená potrubí parní, vodovodní, kanalizační, pneumatická, hydraulická (kromě výše uvedených potrubí souvisejících s provozem napájených energetických zařízení).

V kabelových kanálech, šachtách, mostech a prostorech se nesmějí ponechávat předměty, které byly potřebné při jejich výstavbě (nářadí, součásti pracovních oděvů apod.).

V kabelových prostorech se kabely kladou podle kladečských plánů na ocelové rošty tak, aby jejich uložení bylo přehledné, bez zbytečného křižování a aby kabely byly snadno vyměnitelné. V kabelových kanálech slouží k uložení kabelů a vodičů kabelové lávky. Ty jsou nástěnné, oboustranné nebo závěsné. Výstroj bývá buď z prefabrikátů, nebo je svařovaná. Výstroj kabelových kanálů je znázorněna na obr. 2.

Při návrhu kabelových kanálů a jejich výzbroje se vychází:
 • - z počtu kabelů a celkové stavební dispozice, podle nichž se určí nejvhodnější typ kabelového kanálu (označení je v tab.),
 • - z průměru kabelů, podle kterého se volí rozteč stojin,
 • - z potřebné výstroje, podle které se stanoví množství materiálu potřebné na 1 m délky kanálu.
Příklad provedení kabelových kanálů - jejich řez spolu se zakotvením stojin - je znázorněn na obr. 3.


Obr. 3 - Příklad zakotvení zabetonovaných ocelových pásů pro upevnění stojin v kabelových kanálech
A - shora přístupných, B - průchozích, C - průlezných nástroje, zvenku jenom s použitím klíče

Kanály musí být větrané s ohledem na teplo vyvíjené průchodem proudu kabely. Provozní větrání se doporučuje vyústit vně objektu. Přitom je třeba větrání provést tak, aby se vzduchotechnickým zařízením nemohl šířit požár (postupuje se podle ČSN 73 0872).

Kabelové rozvody v šachtách, kanálech a kabelových prostorách musí být řešeny tak, aby se zabránilo neomezenému šíření požáru mimo kabelový prostor. Konstrukce kabelových kanálů musí být z nehořlavého materiálu (druh D1). Požární odolnost požárně dělicích konstrukcí, které zabraňují šíření požáru, se vyžaduje vyšší než 60 minut a požární odolnost požárních uzávěrů vyšší než 30 minut. Horizontální kabelové kanály (se sklonemdo 45°) se hlavními požárními přepážkami předělují nejvýše po 50 m, jsou-li delší než 100 m, šachty po 22,5 m při jejich celkové výšce větší než 45 m.

Označení *) Druh Vnitřní světlé rozměry
šířka x výška mm
A3 A 300 x 300
A6 A 600 x 600
A9 A 900 x 900
B12 B 1 200 x 2 100
B18 B 1 800 x 2 100
C18 C 1 800 x 1 500
*) Číslo v označení udává šířku kabelového kanálu v mm vynásobenou 0,01. Výškou šikmých kabelových kanálů se rozumí kolmá vzdálenost hrany schodišťového stupně a stropu.
Tab. 1 - Rozměrová řada kabelových kanálů

Kromě toho musí být hlavní požární přepážky umístěny:
 • při zaústění všech druhů kabelových kanálů a mostů do kabelových prostor a kabelových šachet i do všech ostatních prostorů stavebních objektů,
 • při zaústění kabelových šachet do kabelových prostorů i do všech ostatních prostorů stavebních objektů,
 • při zaústění shora přístupných kabelových kanálů do kabelových kanálů průlezných a průchozích,
 • v kabelových kanálech vedoucích k jednotlivým kobkám nebo skříním rozvoden vn, k jednotlivým dieselagregátům, transformátorům, popř. k jednotkám trojfázové skupiny transformátorů,
 • v kabelových prostorech, nad nimiž je umístěna rozvodna i stanoviště transformátorů na rozhraní těchto prostorů.
Dveře v hlavních požárních přepážkách kabelových kanálů, mostů a prostorů musí být opatřeny otevíratelným mechanismem z obou stran, nesmějí však být uzamykatelné, za provozu jsou obvykle zavřeny; otevřené mohou být za předpokladu, že se při požáru samočinně uzavřou.

Kabelové kanály a mosty musí být opatřeny na všech koncích a v trase po každých 100 m vstupy. Vstupy do kabelových šachet musí být na jejich koncích a v trase na každých 15 m výšky šachty. Odpočívadla se navrhují na každých 5 m výšky šachty. Dveře vstupu musí být nehořlavé, opatřeny samozavíracím mechanismem, otevíratelné ven, a to zevnitř bez použití klíče nebo nástroje.

Podrobné požadavky na provedení kabelových kanálů jsou uvedeny v normativním dokumentu EP ESČ 33.01.02, který distribuuje vydavatelství IN-EL, spol. s r. o. (objednat možno též na www.in-el.cz).

 
 
Reklama