Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Elektrické instalace v koupelnách a kuchyních, bytových i nebytových prostorách

4 ochranné zóny elektrické instalace a elektrických spotřebičů dle normy ČSN 33 2000-7-71 ed.2. Vodorovný nebo šikmý strop, stěny s okny nebo bez oken, dveře a upevněné pevné příčky ohraničují prostor s vanou nebo sprchou tvořící hranici zón.

Při připojování odběrného elektrického zařízení (týká se to také koupelen, kuchyní apod.) nn k síti distributora elektrické energie mají být všechny pevně připojované spotřebiče připojeny. Tak je možno posoudit jejich bezpečnost a přitom též porovnat připojovaný výkon. Elektrickým zařízením se rozumí takové zařízení, které ke své činnosti nebo působení využívá účinků elektrických nebo elektromagnetických jevů. Jedná se o stabilní i mobilní zařízení určené k výrobě, rozvodu a spotřebě elektrické energie. Elektrické zařízení nebo jejich část se skládají z elektrických obvodů, elektrické instalace a elektrických předmětů. V kontextu s naší problematikou se jedná o silová zařízení střídavá a z hlediska nebezpečí úrazu pak silnoproudá zařízení u nichž při obvyklém užívání mohou vzniknout proudy nebezpečné osobám, užitkovým zvířatům, majetku a věcem.

Z hlediska bezpečnosti se musí dodržet hlavní zásady provedení výrobků a zařízení. Vlastní technické provedení výrobků a zařízení musí odpovídat příslušným technickým předpisům. Bezpečný výrobek je definován zákonem č. 102/2001 Sb. O obecné bezpečnosti výrobků. Bezpečný výrobek je výrobek, který za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití nepředstavuje po dobu stanovené nebo obvyklé použitelnosti žádné nebezpečí nebo jehož užití představuje vzhledem k bezpečnosti a zdraví osob pouze minimální nebezpečí při správném užívání výrobku. To ovšem musí být vhodným způsobem posouzeno a zajištěno. Proto se za bezpečný výrobek považuje výrobek splňující požadavky zvláštního právního předpisu a mezinárodních smluv, kterým je Česká republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce mezinárodních smluv. Pokud pro výrobek takový předpis neexistuje, považuje se za bezpečný výrobek ten, který splňuje požadavky českých technických norem nebo odpovídá stavu vědeckých a technických poznatků známých v době jeho uvedení na trh.

Na provedení elektrické instalace v koupelnách, kuchyních, připojování různých druhů van (whirlpool, masážní vany, bazény a jiné nádrže) má vliv prostředí a v kontextu s ČSN 33 2000-3 mluvíme o tzv. vnějších vlivech v nichž se elektrické zařízení nachází a v němž pracuje. Na takových zařízeních se během provozu projevují velké teplotní změny, voda, chemický vliv atd. Vnější vlivy jsou zde tříděny do kategorií podle povahy a řadí se do stupňů. Každý stupeň vnějšího vlivu je označen dvěma písmeny velké abecedy a číslicí. První písmeno označuje všeobecnou kategorii vnějšího vlivu:

A - prostředí
B - využití
C - konstrukce budovy

Protože předmětem tohoto článku je posuzování jiných charakteristik věcného zájmu, doporučuji nahlédnout do ČSN 33 2000-3, kde je podrobně rozepsáno značení vnějších vlivů na elektrická zařízení. Zdůrazňuji, že prostředí (vnější vlivy) mají podstatný vliv na bezpečnost zařízení v prostorech koupelen, kuchyní apod., ať už jsou zařazeny do prostorů obyčejných, vlhkých apod. Stanovení prostředí je nejen důležité pro provedení elektroinstalace v uvedeném objektu zájmu, ale také z důvodu, aby mohl revizní technik vůbec provést revizi při posouzení provedení elektrického zařízení podle vnějších vlivů. Třídění vnějších vlivů je možné nastudovat v HD 60364-5-51. Provozovatel je tedy povinen vyžadovat od projektanta protokol o určení vnějších vlivů při předání stavby k užívání. Bohužel rozsah tohoto příspěvku nedovoluje tento problém více rozvinout.

V koupelnách, popřípadě i v jiných místnostech s vanou nebo sprchou včetně provozních prostor v kuchyních ve veřejném stravování, je nutné respektovat zvláštní bezpečnostní opatření s ohledem na snížení odporu lidského těla ponořeného do vany, ve sprše nebo prostoru prostředí kuchyní. Pokud se jedná o kuchyňské prostory (kuchyně) neexistuje žádná speciální norma. Platí analogie v kontextu s ČSN 33 2000-7-701. Pokud se jedná o pojem "snížení odporu lidského těla", pak mluvíme o ochraně před úrazem elektrickým proudem, kterým se zabývá ČSN 33 2000-4-41 a ČSN EN 61140 ed.2. Znamená to, že půjde především o ochranu:

 • Před přímým i nepřímým dotykem, viz. kap. 4.5.1,
 • Před přímým dotykem, viz. kap.4.5.2,
 • Ochrana před nepřímým dotykem, viz. kap. 4.6,
 • Omezení doby trvání dotykového napětí.

Stanovení obecných charakteristik

Požadavky normy ČSN 33 2000-7-71:97, jsou založeny na čtyřech zónách: 0, 1, 2 a 3. Nová ČSN 33 2000-7-71 ed.2:2007 definuje zozsah zón 1, 1, 2 a prohlašuje celý zbytek místnosti s vanou nebo sprchou za z=nu 3 ( z toho důvodu jsou v normě vynechány zvláštní požadavky na elektrická zařízení v zóně 3).

Zóna "0":

Zóna "0" je vnitřní prostor koupací nebo sprchové vany, viz. obr. 1. V prostoru se sprchou bez vany je zóna "0" vymezena podlahou a rovinou ve výšce 10 cm nad podlahou a její plocha má stejný vodorovný rozsah jako zóna "1", dále viz. obr. 2.

Zóna "1":

Zóna "1" je ohraničena:

a) Definitivním povrchem podlahy a vodorovnou rovinou odpovídající nejvýše upevněné sprchové hlavici nebo sprchovému výtoku. Pokud jsou tyto níže, je zóna "1" výškově ohraničena vodorovnou rovinou ve výšce 225 cm nad definitivním povrchem podlahy;

b) Svislou plochou:

 • (plochami) obalující koupací nebo sprchovou vanu, viz. obr. 1,
 • Ve vzdálenosti 120 cm od nesnímatelné hlavice sprchy upevněné na zdi nebo na stropě pro sprchy bez vany, viz. obr. 2.

Poznámka:

 • Zóna "1" nesmí nahrazovat zónu "0".
 • Prostor pod koupací nebo sprchovou vanou je určen jako zóna "1".

Zóna "2":

Zóna "2" je ohraničena:

a) Definitivním povrchem podlahy a vodorovnou rovinou odpovídající nejvýše upevněné sprchové hlavice nebo sprchového výtoku. Pokud jsou tyto níže, je zóna "2" výškově ohraničena vodorovnou rovinou ve výšce 225 cm nad definitivním povrchem podlahy;

b) Svislou plochou (plochami) na vnější straně zóny "1" a rovnoběžnou svislou plochou (plochami) vzdálenou 60 cm vně od zóny "1", viz. obr. 1.

Poznámka: Sprchy bez sprchové vany zóny "2" nemají, avšak zóna "1" je ve vodorovném rozměru zvětšena na 120 cm, jak je uvedeno v odrážce 701.30.3b), viz. obr.2


Obr. 1: Zóny v prostorech s koupací nebo sprchovou vanou


Obr.2: Zóny "0" a "1" v prostorech se sprchou bez sprchové vany

Volba zařízení

Všechny elektrické obvody, které napájejí výše uvedené zóny, musí být chráněny jedním nebo několika vysoce citlivými proudovými chrániči (30 mA) kromě obvodů s bezpečným malým napětím (SELV nebo PELV) nebo obvodů napájených z oddělovacího ochranného transformátoru, viz. ČSN 33 2000-7-71, čl. 701.415.1.

Jednotlivá elektrická zařízení, jako jsou spínače, ovladače a jejich příslušenství se podle vnějších vlivů umísťují v jednotlivých zónách následovně:

Zóna "0":

 • Žádné elektrické zařízení
 • Poznámka: V zóně "0" mohou být instalována i další elektrická zařízení používající elektrický proud, které vyhovuje odpovídajícím normám a je určeno pro umístění v této zóně v dokumentaci od výrobce určující postup montáže a způsob použití. Jedná se o upevněná zařízení s pevným elektrickým připojením a která jsou chráněna s použitím SELV s napětím nepřesahujícím AC 12 V, nebo DC 30 V.

Zóna "1":

 • Odbočovací krabice a doplňky pro elektrická zařízení umístěné v zóně "0" a "1" dle 701.55;
 • Doplňky včetně zásuvek, obvodů chráněných použitím SELV a PELV s napětím nepřesahujícím AC 25V nebo DC 60V. Zdroj bezpečného napětí musí být umístěn mimo zóny "0" a "1".
 • Poznámka: Zde mohou být použity pouze ta elektrická zařízení, která jsou upevněná a s pevným elektrickým připojením. Zařízení musí být pro umístění v zóně určené výrobcem v pokynech pro montáž a použití. Jedná se o zařízení jako jsou vířivé vany, sprchová čerpadla, elektrická zařízení chráněná použitím SELV nebo PELV s napětím nepřesahujícím AC 25 V nebo DC 60 V, ventilační zařízení, sušiče ručníků, ohřívače vody a svítidla.

Zóna "2":

 • Příslušenství kromě zásuvek;
 • Příslušenství, včetně zásuvek, které jsou napájeny SELV nebo PELV. Zdroj bezpečného napětí musí být umístěn mimo zóny "0" a "1";
 • Jednotky napájecí holicí strojky odpovídající požadavkům EN 61558-2-5;
 • Příslušenství včetně zásuvek signalizačního a komunikačního zařízení napájeného SELV nebo PELV.

Pro umístění spínačů, ovladačů a příslušenství platí 701.512.3b) s přihlédnutím k celkové tloušťce stěny.

Elektrická zařízení v umývacím prostoru

Provedení elektrického zařízení v umývacím prostoru musí vyhovovat ČSN 33 2130 ed.2, čl. 7.8. Jsou stanoveny podmínky:

a) Zásuvky a spínače mohou být pouze vně umývacího prostoru. Jsou-li umístěny alespoň 1,2 m nad podlahou, pak mohou být umístěny těsně u hranice umývacího prostoru. Jsou li umístěny níže, musí být vzdáleny svým nejbližším okrajem alespoň 0,2 m od hranice umývacího prostoru.

b) Zásuvky a spínače mohou být umístěny v umývacím prostoru, jsou-li součástí zařízení (zrcadlo, skříňka apod.) a je-li na něj vydáno ES prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. a v montážním návodu je výslovně uvedeno, že je toto zařízení určené do umývacího prostoru.

c) Krytí elektrického zařízení musí odpovídat vnějším vlivům v místnosti, kde je umývací prostor umístěn.

d) V umývacím prostoru musí být svítidlo umístěno tak, aby jeho spodní okraj byl alespoň 1,8 m nad podlahou. Svítidlo musí být kryto ochranným sklem a všechny části, které jsou níže jak 2,5 m nad podlahou, musí být z trvanlivého izolantu. Je-li svítidlo umístěno níže než 1,8 m nad podlahou, musí být chráněno před mechanickým poškozením a musí mít krytí IP X1. Spodní okraj svítidla nesmí být níže než 0,4 m nad horním okrajem umývadla nebo dřezu.

Pokud je umývadlo (umývací dřez v kuchyni) těsně zabudováno do pracovní desky plynule navazující na stěnu za tímto umývacím prostorem, potom tato deska ruší existenci umývacího prostoru pod ní. Za součást umývadla se nepovažuje okolí umývadla určené pouze pro odkládání věcí, i když toto okolí spolu s umývadlem tvoří jeden celek.

e) Zásuvky a spínače mohou být umístěny pouze vně umývacího prostoru. Jsou-li umístěny spodním okrajem ve výši alespoň 1,2 m nad podlahou, mohou být umístěny těsně u hranice umývacího prostoru. Jsou-li umístěny níže, musí být vzdáleny svým nejbližším okrajem alespoň 0,2 m od hranice umývacího prostoru, viz. obr.3.

f) Ve školních učebnách se zásuvky u umývadel nesmějí umísťovat blíže než 1,5 m od umývacího prostoru. To se netýká školních laboratoří a odborných učeben.


Obr. 3: Umývací prostor

Elektrické zařízení masážních van

V závěru příspěvku se zmíním o zásadách připojování různých typů masážních van, whirlpoolek, hydromasážních van, vířivých bazénů atd. k elektrické instalaci.

Přívod elektrické instalace k masážnímu systému, vířivým bazenů smí provádět osoba vlastnící platné osvědčení od dodavatelské firmy, a která má oprávnění pro dodavatelskou montáž podle vyhl. č. 50/78 Sb. firma, která přívod zhotovila musí vystavit výchozí revizní zprávu.

Hydromasážní vana, bez ohledu na příkon jejícho elektrického příslušenství, musí být připojena samostatným přívodem, který musí být samostatně jištěný. Tento přívod bude dimenzován na příkon vany a na úbytek napětí podle vzdálenosti. V místnosti, kde bude instalován hydro / airmasážní / kombinovaný systém musí být provedeno místní doplňující pospojování ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 čl. 413.1.6. V napájecím rozvaděči je nutno provést rozdělení vodiče PEN (pokud to není již provedeno) na vodič PE a na vodič N, tj. realizovat přechod ze soustavy TN-C na soustavu TN-S. V rozvodnici bude umístěn hlavní vypínač dle ČSN 33 2000-5-537 čl. 537.3.1 a 537.4.3. Dále zde bude instalován proudový chránič kombinovaný s jističem (proudová hodnota dle příkonu vany) dle ČSN 33 2000-4-41 ČL. 412.5. Rozvodnice se umísťuje před vchodem do místnosti, kde jsou umístěny vany. Pokud bude umístěna v místnosti s vanou, musí být splněny požadavky ČSN 33 2000-7-71, ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51.

Po zhotovení elektrického přívodu do místa osazení hydro / airmasážního / kombinovaného systému podle těchto pokynů musí být vystavena výchozí revizní zpráva elektrického rozvodu a přívodu k hydro / airmasážnímu / kombinovanému systému dle ČSN 33 2000-1, ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61.

V případech, že budou vany instalovány v lázeňských, lékařských a obdobných zařízeních musí být respektovány kromě výše uvedených ještě následující požadavky, které požaduje ČSN 33 2140 a to:

 • Splnit požadavky pro lékařskou místnost typu hydroterapie (tab. 3 cit. ČSN)-požadavky P1, P2, P4
 • Průřez vodičů ochranného pospojení nesmí být menší než Cu 6 mm2
 • Impedance ochranných vodičů musí splňovat požadavky cit. ČSN čl. 2.5 tj. do jištění 16 A hodnota menší než 0,2 ohmů. U jiného jištění se musí hodnota stanovit výpočtem.
 • Doporučuje se umístit v blízkosti vany hlavní vypínač (zóna 2)

Na provedenou instalaci musí být provedena výchozí revize elektrozařízení ve smyslu ČSN 33 2000-6-61 (kde musí být uvedeny i naměřené hodnoty vyplývající z ČSN 33 2140). Přívod musí být opatřen proudovým chráničem 30 mA.

Použitá literatura:

1. ČSN 33 2000-7-701 ed. 2: Elektrické instalace nízkého napětí - část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou
2. ČSN 33 2130 ed. 2: Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody
3. ČSN 33 2000-1 ed. 2: Elektrické instalace nízkého napětí - část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice
4. Kříž, M.: Příručka pro zkoušky elektrotechniků, IN-EL, Praha, 2007

Recenze:

Recenzent Ing. Vladimír Kůla, CSc., (Katedra elektrických pohonů a trakce ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická) doporučil doplnit seznam literatury o článek Ing. K. Dvořáčka: Poznatky z využívání nové ČSN 33 2000-7-701 ed.2:2007, Elektro 3,20008, který vhodně doplňuje autorem zvolené téma a upozornil na skutečnost, že nová vyhl. č. 73/2010 Sb. nahrazuje vyhlášky č. 20/79 Sb. a 553/90 Sb., které jsou zrušeny.

Stanovisko recenzenta
Autor se zabývá problematikou elektrické instalace v nebezpečných a zvláště nebezpečných prostorech jako jsou místnosti obsahující vany a sprchy. Vymezuje rozsah zón a vysvětluje opatření k zajištění bezpečnosti v těchto prostorech. V poslední části uvádí zásady instalace moderního vybavení koupelen (vířivé vany, masážní vany).V současné době, kdy dochází k revizím mnoha technických norem, není snadné získat přehled v dané oblasti. Proto je každý počin, který se snaží projektantům usnadnit práci, vítán. Z tohoto hlediska hodnotím práci jako přínosnou s pozitivním dopadem na odbornou veřejnost.


Recenze:

Recenzent Ing. Vladimír Kůla, CSc. (Katedra elektrických pohonů a trakce, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická) upozorňuje na skutečnost, že autor odkazuje v použité literatuře v položce [1] na již zrušenou technickou normu (zrušena k 1.6.2009), ze které autor vychází při výpočtu zemního odporu. V aktuálně platné normě ČSN 33 2000-5-54 ed.2 je metodika způsobu výpočtu rozpracována podrobněji. Dále recenzent upozorňuje, že „střední vodič“ a „nulový vodič“ jsou různé varianty možných označení a v odborné literatuře se již ustoupilo od názvu „nulovací vodič“ pro vodič PEN.

Stanovisko recenzenta
Autor ve svém článku zpracoval zasvěcený komentář k elektrotechnickým normám zaměřených na uzemnění elektrických rozvodů a technických zařízení budov. Záměrem autora bylo zpracovat danou problematiku srozumitelným způsobem pro okruh odborné veřejnosti zejména ve stavebnictví s cílem vybrat důležité informace z rozsáhlého souboru elektrotechnických norem. Tím, že práce shrnuje důležité aktuální informace pro projektanty a širokou odbornou veřejnost ji hodnotím jako přínosnou.

English Synopsis
2. Internal electric networks. Instalation in the bathroom, in the kitchen and residential as well as non-residential spaces.

The report contains elaboration about make of electrical equipments in the bathroom, in the kitchen and residential as well as non-residential spaces. There are described general charakteristics segmentation of spaces into 3 zones (0,1 and 2). It is including option of equipments into these zones. This report also treat of electrical equipments position in the wash spaces and spaces with massage baths. The report is leaning on present standards with experience context and scientific remarks from different seminars and conferences.

 
 
Reklama