Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Na VUT v Brně probíhá do konce srpna projekt e-Power

V Ústavu Elektroenergetiky, FEKT, VUT v Brně probíhá od 16.9.2010 do 31.8.2013 projekt e-Power - Inovace výuky elektroenergetiky a silnoproudé elektrotechniky formou e-learningu a rozšíření prakticky orientované výuky.

e-Power - Inovace 
 výuky elektroenergetiky a silnoproudé elektrotechniky formou 
e-learningu a rozšíření prakticky orientované výuky na VUT v Brně
Stručný obsah projektu:

Problematika efektivního získávání elektrické energie z primárních zdrojů a efektivního využívání této ušlechtilé formy energie tvoří základ trvale udržitelného rozvoje každé společnosti. V oblasti elektroenergetiky v ČR dochází ke změnám, kterým je třeba přizpůsobit výuku této problematiky na vysokých školách. Při konzultacích se zaměstnavateli byly zjištěny nedostatky v praktických dovednostech studentů, v jazykových znalostech a nedostatečné technické myšlení.

Plánované aktivity jsou realizovány na VUT v Brně prostřednictvím zaměstnanců Ústavu elektroenergetiky a Ústavu výkonové elektrotechniky a elektroniky, odborníků z praxe a zahraničních odborníků na problematiku elektroenergetiky.

Cíle projektu:

Cílem projektu je inovace prezenční a kombinované formy studia bakalářského oboru Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika a magisterského oboru Elektroenergetika, spočívající zejména ve zvýšení kvality studia silnoproudé elektrotechniky a elektroenergetiky a jeho rozvoji v rámci Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně.

V prvním stupni je náplní projektu zatraktivnění a modernizace výuky předmětů profilujících oborové studium tak, aby se studium stalo pro studenty přitažlivější a počet studentů na oboru se zvětšil a více studentů se dostalo do magisterského stupně studia. Cestou k tomu je vyšší zastoupení počítačově a prakticky orientované výuky, podpoření iniciativy a samostatnosti a výuka zaměřená více na řešení praktických problémů ve spojení s průmyslem.

V magisterském stupni jde o integraci zahraničních přednášejících a odborníků praxe do procesu výuky jak při tvorbě a inovaci učebních plánů, tak především při zadávání projektů, organizací praxí, exkurzí apod. Studenti jsou více zapojení do průmyslových projektů, řešených na oborových ústavech, výzkumných záměrů a paralelně podávaných projektů v rámci OP VaVpl.

Hlavní etapy a činnosti v obou studijních programech:
  1. Inovace studijních plánů a náplně kurzů
  2. Komplexní elektronická podpora studia (elektronické učební texty, multimediální pomůcky) v českém a částečně i anglickém jazyce
  3. Inovace systému řízení výuky a zefektivnění práce oborových rad
  4. Realizace výuky podle inovovaných studijních plánů
Celkovým výstupem projektu jsou inovované studijní plány a inovované osnovy kurzů, studijní materiály, studenti vzdělaní podle inovovaných studijních plánů a inovovaný systém řízení studia obou oborů v prezenční i kombinované formě.
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
logo Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně

První elektrotechnické disciplíny byly na technické univerzitě VUT poprvé již v roce 1905. Od roku 1959, kdy byla založena samostatná fakulta energetiky, která se později transformovala na Fakultu elektrotechnickou, úspěšně dokončilo inženýrské studium na ...

 
 
Reklama