Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
zateplení
financování oprav
rekonstrukci kotelny
čistou fasádu
Zjisti více
První on-line konference portálu TZB-info
Rekonstrukce a provoz bytových domů
středa 9.12.2020od 10:00 hod.
Registrovat se
Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kulatý stůl „Poplachové systémy – ne „zabezpečovačka“

22. 2. 2012 pořádá bezpečnostní portál ORSEC ve spolupráci s ÚNMZ a partnery akce MV ČR a Fakultou aplikované informatiky Univerzity T. Bati kulatý stůl „Poplachové systémy – ne „zabezpečovačka“.

Projekt „Kulatý stůl“ je platformou, která dává prostor a příležitost různým subjektům, odborníkům a odborným sdružením, které přijaly účast na projektu, v rámci diskuse vyjádřit své odborné stanovisko k problémům předchozího i současného stavu a navrhovat opatření, která by v budoucnu vedla k nápravě a zlepšení stavu v tomto oboru.

Trh s poplachovými systémy je velmi roztříštěný a situace s dodavateli bezpečnostních technologií je každým rokem komplikovanější. A cílem setkání je diskuze o aktuálním stavu, ale také budoucnosti oboru „Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob“.

Podrobnosti včetně aktuálního seznamu účastníků jsou k dispozici na stránkách portálu ORSEC, kde také probíhá diskuzní fórum, jehož výstup bude jedním z podkladů pro únorový kulatý stůl. Diskuze probíhají nad těmito tématy:

 • Trh
 • Technika
 • Realizace

Zajímá vás problematika oboru, který se stará o vaši bezpečnost? Není vám lhostejná budoucnost oboru, ve kterém podnikáte? Nenašli jste odvahu "ozvat se"? … Nevadí, připojte se dotazem v rámci diskuzního fóra – zajistíme vám odpověď.

Michal Randa
Informační portál ORSEC

Témata k řešení (aktuální stav k 2.1.2012)

Z osobních konzultací a pravidelné korespondence se čtenáři portálu vznikla podstatná část podnětů pro obsah diskuzních fór. Nejvíce aktuální je v oblasti poplachových (bezpečnostních) systémů hledání odpovědí na dotazy v oblastech:
 • kvalia a odpovědnost výrobců a distributorů
 • kvalita prvků, zkušební laboratoře, výrobková certifikace, posouzení
 • kvalita montážních firem, vybavení, lidské zdroje, náklady na provoz, ISO
 • podceňování problematiky v jednotlivých etapách výstavby
 • záměry a odpovědnost investora
 • znalosti a odpovědnost uživatele
 • vliv legislativy a norem
 • vliv třetích subjektů

Podrobnější informace

Datum a místo konání
Akce proběhne dne 22. února 2012 od 10 hodin v Konferenčním centru ÚNMZ (ŠKODA), Biskupský dvůr 5, Praha 1 Poznámka: jedná se o uzavřenou akci, zapojení veřejnosti je možné v diskuzním fóru.

Partneři
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) - organizační složka státu v resortu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Hlavním posláním Úřadu je zabezpečovat úkoly vyplývající ze zákonů České republiky upravujících technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a úkoly v oblasti technických předpisů a norem uplatňovaných v rámci členství ČR v Evropské unii. V rámci své činnosti zajišťuje tvorbu a vydávání českých technických norem.
Odbor prevence kriminality - Ministerstvo vnitra České republiky (OPK MVČR) - plní mimo jiné zejména úkoly vyplývající ze „Strategie prevence kriminality“ ; „Zákona o dobrovolnické službě“ ; „Programového prohlášení vlády ČR“ a dalších usnesení vlády. Hospodaří s finančními prostředky vyčleněnými na podporu projektů prevence kriminality v rámci strategie prevence kriminality.
Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (FAI UTB) - Na Fakultě aplikované informatiky je možno studovat a graduovat ve všech stupních vysokoškolského studia ve smyslu Boloňské deklarace. Studenti mají možnost absolvovat: bakalářské studium, navazující magisterské studium a doktorské studium. Oblast poplachových zabezpečovacích systémů spadá do výuky v rámci studijního oboru Bezpečnostní technologie, systémy a management. Ústav bezpečnostního inženýrství je v rámci problematiky bezpečnostních technologií zaměřen na: poplachové zabezpečovací systémy, mechanické zabezpečovací systémy, nadstandardní prvky objektové bezpečnosti, inteligentní přístupové systémy a kamerové systémy.

Účastníci (aktuální stav k 2.1.2012)
Na základě vašeho zájmu jsme 19. 12. 2011 oslovili osmnáct předních odborníků, kteří se nám zdáli vhodnými zástupci konkrétních segmentů trhu. Mezi oslovenými byli zástupci ze státní správy, věční teoretici, vysokoškolští učitelé odborných předmětů, autorizovaní projektanti, osobnosti z předních montážních a distribučních firem, ale také zástupci oborových asociací, provozovatelů a uživatelů. K dnešnímu dni máme potvrzenou účast od dvanácti z vyzvaných účastníků:

 • Ing. Jan Valouch, Ph.D. (UTB Zlín, Fakulta aplikované informatiky – Ústav bezpečnostního inženýrství)
 • Judr. Tomáš Koníček (MVČR, Odbor prevence kriminality)
 • Ferdinand Dvořák (technický ředitel - SIEZA a.s.)
 • Ing. Tomáš Mikula (autorizovaný projektant - TM project)
 • Ing. Václav Veselý (PČR, Odbor technické ochrany služby kriminální policie)
 • Milan Bednář (hlavní architekt projekce, F.S.C. Bezpečnostní poradenství)
 • Ing. Zdeněk Veiner (VSČR, technický odbor)
 • Ing. Tomáš Procházka (rizikový manažér pojištění, Česká pojišťovna / Česká asociace pojišťoven)
 • PhDr. Michal Fábera (ORANGE GROUP a.s. / ASIS CZ o.s.)
 • Ing. Jaroslav Rataj (ADI Global Distribution)
 • Ing. Miroslav Urban (ředitel CTN AGA pro bezpečnostní služby / Asociace Grémium Alarm)
 • Martin Pejšek (PRIMM bezpečnostní služba s.r.o. / Komora podniků komerční bezpečnosti České republiky)

 
 
Reklama